Dohoda o skončení pracovního poměru

Článek obsahuje stručné vysvětlení dvoustranného ukončení pracovního poměru dohodou z praktického pohledu naplnění existence pojmu výpověď dohodou i přes normativní nesmyslnost tohoto často užívaného termínu.

Tento příspěvek se týká skončení pracovního poměru dohodou. Obecně se ve společnosti velmi často používá termín výpověď dohodou, který je však již z podstaty názvu nesmyslný, jelikož výpověď je jednostranným právním úkonem a dohoda je naopak úkonem dvoustranným, což reflektuje vůli stran jej uzavřít. Ačkoliv je tedy termín výpověď dohodou z právního hlediska termínem zcela nesmyslným, tak i přesto lze říci, že mnohdy lépe vyjadřuje způsob, jakým byl pracovní poměr ukončen, tj. jednostranně vynucenou dohodou. Pokud budeme pojednávat o ukončení pracovního poměru dohodou, tak k tomu je obecně nutné, aby se zaměstnavatel spolu se zaměstnancem písemnou formou dohodli k určitému datu na ukončení pracovněprávního vztahu. Takto uzavřená dohoda se formálně nazývá dohoda o skončení pracovněprávního vztahu (dále jen "dohoda") a musí mít písemnou formu. Písemná forma je zákonem vyžadována zejména z důvodu právní jistoty účastníků vztahu. V případe, že by písemná forma nutná nebyla, tak by nepochybně vznikaly pochybnosti o existenci pracovněprávního vztahu. V dohodě nemusí být obsažen důvod skončení pracovního poměru, avšak často se tak činí z důvodu odstupného či následného přiznání dávek v nezaměstnanosti v patřičně výši. Pokud však zaměstnanec požaduje, aby v dohodě byl důvod skončení pracovního poměru uveden, tak není povinnosti zaměstnavatele zaměstnanci vyhovět. Tato povinnost byla totiž od 1. ledna 2012 zrušena. Zákon neobsahuje žádné omezení, které by stanovovalo období, kdy by nebylo možné dohodu uzavřít. Lze tak tedy učinit kdykoliv během trvání pracovní poměru.

Závěrem lze tedy říci, že ukončení pracovního poměru dohodou je jeden z nejjednodušších způsobů ukončení pracovněprávního vztahu, neboť by se mělo jednat o svobodný projev vůle obou zúčastněných stran, takže nelze a priori předpokládat, že by byl tento projev vůle následně zpochybňován. Jak již však bylo v úvodu tohoto příspěvku nastíněno, tak výše uvedené neplatí bez výjimky, jelikož je v praxi tento institut zaměstnavateli využíván tak, že předloží zaměstnanci dohodu o skončení pracovního poměru s tím, že se jedná o výpověď. Zaměstnanec předmětnou písemnost ani pořádně nečte, neboť se domnívá, že podpisem stvrzuje pouze převzetí této písemnosti. Následně mnohdy až poté zjistí, že se vlastně jedná o dohodu, což bývá často nesnadné rozporovat. Doporučujeme tedy v takovém případě písemnost vždy důkladně přečíst nebo nic nepodepisovat s tím, nechť Vám zaměstnavatel tuto písemnost doručí poštou na adresu Vašeho bydliště.


Autor: Mgr. Michal Smečka

 

www.pravni-rady.eu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama