Základní termíny směnečného práva

Předmětem tohoto článku je záměr přiblížit Vám základní terminologii směnečného práva. Níže se Vám pokusíme vymezit základní termíny, se kterými se můžete v souvislosti se směnkami setkat.

Co je to směnka?

Zákonnou definici směnky bychom hledali marně, neboť zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů žádnou neobsahuje. Obecně vzato však lze směnku definovat jako cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz směnečnému dlužníku či závazek směnečného dlužníka (v návaznosti na skutečnost, zdali se jedná o směnku cizí či vlastní), že v určitou dobu a v určitém místě poskytne peněžité plnění na směnce uvedené (tzv. směnečnou sumu) oprávněnému ze směnky.

Co je to směnka vlastní?

Je pravděpodobně nejužívanější typ směnky, kdy tato zjednodušeně obsahuje bezpodmínečný závazek směnečného dlužníka, že jako výstavce směnky zaplatí směnečnou sumu remitentovi (směnečnému věřiteli). Její vzor naleznete zde.

Co je to směnka cizí?

U směnky cizí předně vystupuje více subjektů, kdy obsahově se jedná o bezpodmínečný příkaz výstavce směnky směnečníkovi (směnečnému dlužníku), aby zaplatil směnečnou sumu remitentovi (směnečnému věřiteli). Abychom mohli uvažovat o závaznosti této směnky pro směnečníka, tak je třeba, aby došlo k tzv. akceptaci směnky. Její vzor naleznete zde.

Co je to akceptace směnky?

Akceptace směnky je přijetí závazku směnečníka ze směnky cizí.

Co je to bianco směnka?

Bianco směnka neboli blanko směnka je listina, která nemá vyplněnou některou z podstatných náležitostí směnky (typicky směnečnou sumu a splatnost). Doplnění takové listiny se realizuje prostřednictvím směnečného vyplňovacího práva, které svědčí majiteli směnky, kdy až doplněním těchto náležitostí se z této listiny stane směnka.

Co je to vista směnka?

Vista směnka je směnka splatná tzv. na viděnou. Splatnost takové směnky nastává okamžikem jejího předložením směnečnému dlužníkovi k proplacení. Směnku se splatností na viděnou je třeba předložit směnečnému dlužníkovi v jednoroční předkládací lhůtě počítané od data vystavení. Posledním dnem této lhůty pak nastává její splatnost a započne tak běžet i tříletá promlčecí lhůta dle ustanovení § 70 odst. 1 zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů (srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 Cdo 806/2010, ze dne 25.1.2012).

Co je to dato směnka?

Jedná se o směnku splatnou určitý čas po datu vystavení.

Co je to lhůtní vista směnka?

Jedná se o směnku, která je splatná určitý čas po předložení směnky k přijetí.

Co je to fixní směnka?

Jedná se o směnku, která je splatná v konkrétní datum na směnce uvedeném.

Kdo je směnečník?

Směnečník je směnečný dlužník vyskytující se na směnce cizí. Jedná se tedy o osobu, které výstavce přikazuje zaplatit směnečnou sumu.

Kdo je aval?

Aval neboli směnečný rukojmí je ručitelem ze směnky. V souvislosti s avalováním směnky se typicky používá doložka per aval, avšak obecně platí, že ten kdo se podepíše na líci směnky (mimo výstavce či směnečníka) vystupuje jako aval, ačkoliv by zde tato doložka absentovala.

Kdo je remitent?

Remitentem je osoba, v jejíž prospěch je směnka vystavena, respektive je to osoba, které se má ze směnky platit.

Kdo je výstavce směnky?

U výstavce směnky hovoříme o osobě, která směnku vystaví. Osoba výstavce se vyskytuje u směnky cizí (přikazuje směnečníkovi zaplatit remitentovi směnečnou sumu) a i u směnky vlastní, kde se jakožto směnečný dlužník sám zavazuje směnečnou sumu uhradit.

Výše popsané obecné základní pojmy by Vám měly usnadnit prvotní orientaci v problematice směnečného práva.

www.pravni-rady.eu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama