Exekuce

Exekuce a její způsoby

Bojíte se exekuce na Váš majetek, protože na Vaší adrese má trvalý pobyt známý, rodinný příslušník nebo dokonce někdo úplně cizí?

     Vzhledem k relativně častým dotazům s tímto tématem, jsme se rozhodli publikovat tento krátký článek pro zhodnocení Vaší situace.

Exekuce (výkon rozhodnutí) je ve své podstatě vynucení povinnosti, kterou dlužník dobrovolně a včas nesplnil, i když mu byla uložena vykonatelným rozhodnutím nebo i jiným exekučním titulem (rozhodčí nález apod.). Jaké existují způsoby exekuce, najdeme v exekučním řádu:

(1) Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést

a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů,

b) přikázáním pohledávky,

c) prodejem movitých věcí a nemovitostí,

d) prodejem podniku,

e) zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech.

 

(2) Způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité

částky se řídí povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést

a) vyklizením,

b) odebráním věci,

c) rozdělením společné věci,

d) provedením prací a výkonů.

 

(3) Exekuci prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést

prodejem zastavených movitých věcí a nemovitostí.

     Volba nejvhodnějšího způsobu je na exekutorovi. Exekutor může použít jeden nebo i více z výše uvedených způsobu exekuce. Důležité je, aby byl způsob exekuce přiměřený, aby nedocházelo k zjevnému nepoměru výše vymáhaných závazků a hodnoty majetku.  Pokud však neexistuje jiný způsob efektivního vymožení pohledávky, lze za určitých podmínek i nepřiměřený způsob exekuce považovat za legální.

Exekuce a trvalý pobyt

     Bojíte se exekuce na Váš majetek, protože na Vaší adrese má trvalý pobyt známý, rodinný příslušník nebo dokonce někdo úplně cizí? Váš majetek je v zásadě nedotknutelný, ale exekutor bude předpokládat, že předmětný dlužník má v místě svého trvalého pobytu nějaký majetek, který by mohl být postižen exekucí (viz. 1 c). Exekutor v bytě dlužníka nesmí sepsat věci, u kterých je na místě nepochybně prokázáno, že mu nepatří. Pokud je exekucí postižen i Váš majetek, přestože není majetkem povinného, můžete se bránit pomocí excindační žaloby. Excindační (vylučovací) žaloba poskytuje ochranu osobám, které mají právo k majetku, který byl postižen nařízením výkonu rozhodnutí. Věcně příslušný k projednávání a rozhodování o vylučovací žalobě je v prvním stupni okresní soud. Místní příslušnost je určena soudem provádějícím výkon rozhodnutí.

 

V případě dotazů se obraťte na Naši

 

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama