Ústavní stížnost

ÚSTAVNÍ STÍŽNOST


Kdy může osoba podat ústavní stížnost?

Ústavní stížnost může podat osoba (tzv. stěžovatel), jestliže tvrdí, že zásahem orgánu veřejné moci došlo k porušení jejího základního práva nebo svobody zaručeného ústavním pořádkem.

Jesliže chceme podat ústavní stížnost, musí být naplněna podmínka ta, že stěžovatel již vyčerpal veškeré procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytl. Tímto zákon nemíní návrh povolení obnovy řízení. V případě, kdy nebyly všechny opravné prostředky vyčerpány, ústavní stížnost se považuje za nepřípustnou.

Existuje však výjimka, kdy Ústavní soud má možnost přijmout  i podání nesplňující podmínku vyčerpání všech opravných prostředků, a to tehdy, je-li stížnost podstatně výš nad rámec vlastních zájmů stěžovatele a byla podána do 1 roku ode dne, kdy ke skutečnosti došlo.

Kdo je oprávněn podat ústavní stížnost?

Podle §72 odst. 1 Ústavy, ústavní stížnost může podat buď fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1. písm d Ústavy. Dále zastupitelstvo obce nebo vyššího územního samosprávního celku podle čl. 87 odst. 1. písm. c., jestliže tvrdí, že nezákonným zásahem státu bylo porušeno zaručené právo územního samosprávného celku na samosprávu.

Stížnost lze podat v případě zmíněném výše.

Podle zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu musí každá osoba být před Ústavním soudem zastoupena advokátem.

V jaké lhůtě je možné ústavní stížnost podat?

Ústavní stížnost lze podle § 72 odst. 2 Ústavy, podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Lhůta pro podání ústavní stížnosti je propadná, a nelze ji proto ani prodloužit ani prominout.

Stěžovatel také mimo jiné musí ve své stížnosti uvést, které základní právo bylo v jeho případě porušeno a který orgán veřejné moci a jakým rozhodnutím narušil toto právo nebo svobodu.

Podle ustanovení § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu musí být k ústavní stížnosti přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje

Pokud Ústavní soud shledá stížnost odůvodněnou, může:

  1. Zrušit napadené rozhodnutí
  2. Zakázat příslušnému státnímu orgánu, aby v porušování práva a svobody pokračoval
  3. Přikázat, aby obnovil stav před porušením práva či svobody

Zruší-li Ústavní soud napadené rozhodnutí:

  1. věc se vrací zpět k novému rozhodnutí orgánu veřejné moci.

V případě dotazů se obraťte na Naši Bezplatnou právní poradnu

 

 

 

 

 

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama