Zásady v trestním právu po přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Dobrý den! Měla bych čistě teoretický dotaz. Zajímá mě, jak mám chápat koexistenci základních zásad trestního práva hmotného (zásada individuál. trestní odpovědnosti, odpovědnosti za zavinění...) ve vztahu k přijatému institutu trestní odpovědnosti PO? Studuji práva a nyní píši práci, ve které by bylo vhodné se i touto problematikou zabývat, a nevím, zda tyto zásady platí i nadále (samozřejmě s určitými výjimkami-právě v souvislosti s touto problematikou), nebo jak mám k této problematice přistupovat? Byla bych Vám velmi vděčná za odpověď...

Odpověď:

Vážená paní,

jak si jistě pamatujete z teorie práva, tak právním institutem se rozumí právní konstrukce skládající se z více právních norem, jež navíc nemám stejnou názvoslovnou obdobu v reálném světě, v rámci trestního práva tak můžeme například za institut označit vazbu, nikolik však celý zákon jako takový. Je těžké na Vaši otázku bez dalšího odpovědět, metody přístupu jsou různé a to od laického až po vědecký. Odpovíme tedy obecně tak, jak dostačuje časová kapacita naší bezplatné právní poradny. Nebudeme tedy ani rozlišovat ani na trestní právo hmotné či procesní. Budeme navíc i nahlížet pouze z pohledu evropského-kontinentálního systému práva a dokonce jen z pohledu trestního práva tak, jak je nyní u nás v účinném znění. Za těchto výchozích předpokladů jsou pramenem trestního práva ve formálním smyslu všechny právní předpisy trestního práva a tedy i zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Vyvodíme tedy, že od existence tohoto konkrétního předpisu máme u nás v trestním právu nikoliv například jednu zásadu individuální trestní odpovědnosti, která by zároveň svou existencí vylučovala opak, nýbrž i zásadu kolektivní opdovědnosti. Vzhledem k tomu, že aplikace apod. není vzhledem ke stejným osobám, za stejných podmínek apod., tak je samozřejmě možná koexistence obou zásad. Jistě by bylo zajímavé provést například aktuální, historickou či i zahraniční komparaci těchto zásad. Například trestní odpovědnost právnických osob je též odlišným a přesto zajímavým způsobem upravena ještě jinak například v Německu.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama