Maření úředního rozhodnutí

Co se mi stane když mám zákaz řízení motorových vozidel a zkontrolují mě policisté může mi být zákaz prodloužen na delší dobu nebo je to bráno jako maření ůředního rozhodnutí? vrátí mi Ř.P i když jsem porušil zákon v termínu v kterém mi jej měli vrátit?

Odpověď:

Vážený pane,

máte pravdu, že skutek, kterého jste se dopustil by se jistě dal klasifikovat jako §337 trestního zákoníku, tedy trestný čin maření úředního rozhodnutí a vykázání, jehož plné znění přikládáme níže:

§337

(1) Kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že
a) vykonává činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění podle jiného právního předpisu nebo pro kterou takové oprávnění pozbyl,
b) zdržuje se na území České republiky, ačkoli mu byl uložen trest vyhoštění nebo bylo rozhodnuto o jeho správním vyhoštění,
c) bez povolení a bez vážného důvodu se zdržuje v místě nebo obvodě, na které se vztahuje trest zákazu pobytu, nebo nedodržuje omezení, která mu byla soudem uložena v souvislosti s výkonem tohoto trestu,
d) navštíví akci, na kterou se vztahuje trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, nebo se dopustí jiného závažného jednání, aby zmařil účel tohoto trestu,
e) bez závažného důvodu nenastoupí na výzvu soudu trest odnětí svobody nebo se jiným způsobem neoprávněně brání nástupu výkonu tohoto trestu,
f) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel trestu,
g) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel vazby,
h) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel zabezpečovací detence, nebo
i) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel ochranného léčení nebo ochranné výchovy, které byly uloženy soudem, nebo jinak, zejména útěkem z ústavu, pomocí při útěku, výkon takových rozhodnutí podstatně ztěžuje, anebo maří dohled uložený při ukončení ochranného léčení,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
Pokud Vám bylo příslušné oprávnění odňato a ještě jej nemáte k dispozici, tak byste řídit neměl. Těžko posoudit, co myslíte termínem: ,,mi jej měli vrátit", zde si dovedeme představit více možných situací a právě z nedostatečně uvedených informací nedokážeme posoudit, zda budete uznán vinným z tohoto trestného činu a zda tedy může dojít i k udělení dalšího trestu, tedy fakticky k prodloužení doby, po kterou nebudete moci řídit vozidlo. Tento případ zveřejňujeme jako demonstrativní v tom smyslu, že je ukázkovým případem, kdy by po posouzení tohoto dotazu došlo k doporučení emailem ve smyslu nedostatečnosti popisu skutkového stavu.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama