Smlouva o postoupení nájemní smlouvy prostor sloužících k podnikání

on .

SMLOUVA O POSTOUPENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY
uzavřená v souladu s ustanovením § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

_______________________________

_______________________________

_______________________________
(dále jen „Převodce“)


_______________________________

_______________________________

_______________________________
(dále jen „Nabyvatel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

se dnešního dne dohodli takto:

Preambule

Tato smlouva představuje dohodu smluvních stran o tom, že Převodce má zájem ukončit podnikatelskou činnost v provozovně na adrese ___________________________, kdy Nabyvatel projevil zájem o pokračování v podnikatelské činnosti Převodce v uvedené provozovně. Převodce si za dobu působnosti v délce trvání takřka _______ let v uvedené provozovně vytvořil značnou zákaznickou základnu. Převodce projednal postoupení nájemní smlouvy s pronajímatelem, který s tímto projevil souhlas, kdy tento souhlas je přílohou č. 2 této smlouvy.

I.

Převodce je na základě nájemní smlouvy ze dne ____. ____. _________ nájemcem prostor určených k podnikání, nacházejících se na adrese _____________________________. (dále jen „Nájemní smlouva“). Nájemní smlouva ve znění pozdějších dodatků tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

II.

Převodce převádí touto smlouvou veškerá práva a povinnosti související s Nájemní smlouvou na Nabyvatele, který veškerá uvedená práva a povinnosti přijímá.

III.

V souladu s dohodou smluvních stran je předmětem převodu i zákaznická základna, kterou si v rámci svého působení v předmětné provozovně Převodce vytvořil.

IV.

Smluvní strany sjednávají převod touto smlouvou převáděných práv a povinností jako úplatný.

Nabyvatel uhradí do pěti dnů od podpisu této smlouvy bezhotovostně Převodci za převod touto smlouvou převáděných práv a povinností na účet č. ______________vedený u __________________ částku ve výši ___________ Kč.

V.

Nabyvatel prohlašuje, že se řádně seznámil se všemi skutečnostmi týkající se nájemní smlouvy a prostor, které jsou předmětem nájemní smlouvy.

K faktickému předání předmětu nájmu Nabyvateli dojde dle dohody smluvních stran, nejpozději však do _____dní od účinnosti této smlouvy.

VI.

Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne nebo jinak znemožní.

Tato smlouva se uzavírá ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po podpisu smlouvu po jednom stejnopise.

Je-li jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevymahatelné anebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují upravit vzájemná práva a povinnosti s účelem nahradit neplatné, odporovatelné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením novým, a které svým obsahem a účinkem v maximálním možném rozsahu odpovídá významu původního ustanovení.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě skutečné a svobodné vůle s jejím obsahem souhlasí a připojují svoje podpisy.

V ___________________ dne __________________

 


……………………………………….                                                             ……………………………………….    

převodce                                                                                                         nabyvatel

 

www.pravni-rady.eu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama