Smlouva o zřízení služebnosti stezky (in rem)

on .

Smlouva o zřízení služebnosti stezky (in rem)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
(dále jen „Oprávněný“)

a

_________________________
_________________________
_________________________
(dále jen „Povinný“)


I.
Povinná nemovitost

Povinný je vlastníkem __________________________________________ v katastrálním území ________, obci ________ (dále jen „Povinná nemovitost“).

II.
Oprávněná nemovitost

Oprávněný je vlastníkem __________________________________________ v katastrálním území ________, obci ________ (dále jen „Oprávněná nemovitost“).


III.
Zřízení služebnosti

1. Povinný zřizuje tímto k Povinnému pozemku ve prospěch každého příslušného vlastníka Oprávněné nemovitostí služebnost stezky.

2. Příslušný vlastník Oprávněné nemovitosti je na základě práv odpovídajících služebnosti uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy oprávněn zejména:

- chodit přes Povinnou nemovitost nebo se přes ni dopravovat lidskou silou.

3. Příslušný vlastník Povinné nemovitosti je povinen výkon výše uvedených práv strpět.

IV.
Povaha a trvání služebnosti

1. Služebnost uvedená v čl. III. této smlouvy se zřizuje k prospěšnějšímu užívání či obhospodařování Oprávněné nemovitosti.

2. Služebnost uvedená v čl. III. této smlouvy se zřizuje na dobu neurčitou.

V.
Úplata

Úplata za zřízení služebnosti uvedené v čl. III. této smlouvy činí __________,-Kč a byla Oprávněným Povinnému zaplacena před uzavřením této smlouvy.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud by některá ustanovení této smlouvy chyběla, není tím platnost ostatních ustanovení dotčena. Namísto neplatného nebo chybějícího ustanovení sjednají smluvní strany takové platné ustanovení, které bude odpovídat smyslu a účelu neplatného nebo chybějícího ustanovení.

2. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží Oprávněný, Povinný a příslušný katastrální úřad jako přílohu k návrhu na povolení vkladu práv zřízených touto smlouvou do katastru nemovitostí.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že ji po vzájemném projednání uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy na této smlouvě.

 

V …………..……, dne ………………                                                        V …………..……, dne ………………

………………………………………                                                              ………………………………………

  

www.pravni-rady.eu

 

 

 

 

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama