Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu neomluvené absence zaměstnance

on .

                                                                              ________________________

________________________

________________________

V ____________ dne __. __. 2015

 

Věc: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Vážený pane/ Vážená paní,

dne __. __. _____ byla mezi Vámi jako zaměstnancem a společností _________________________ (dále jen „Zaměstnavatel“) jako zaměstnavatelem uzavřena pracovní smlouva a tím došlo ke vzniku Vašeho pracovního poměru sjednaného na dobu neurčitou/určitou (dále jen „Pracovní poměr“). Na základě tohoto Pracovního poměru pracujete pro Zaměstnavatele na pracovní pozici _____________________. Pracovní poměr k dnešnímu dni stále trvá.

Zaměstnavatel tímto v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů ruší sjednaný Pracovní poměr s okamžitou platností, neboť jste porušil/a povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, a to tím, že jste ode dne __. __. 2015 nenastoupil/a do zaměstnání, aniž byste Zaměstnavatele o důvodu Vaší absence jakkoliv informoval/a. Zaviněně a neomluveně jste tedy nenastoupil/a do zaměstnání, a to nejméně po dobu __ pracovních dnů. Dne __. __. 2015 Vám byla ze strany Zaměstnavatele zaslána výzva k tomu, abyste sdělil/a důvod své absence. Do dnešního dne Zaměstnavatel neobdržel žádnou relevantní reakci z Vaší strany, která by ospravedlňovala důvod Vaší absence. Nezbývá tedy než Vaší absenci považovat za neomluvenou. Současně Vás Zaměstnavatel znovu upozorňuje, že mu v důsledku Vaší neomluvené absence vznikla značná škoda, kterou je po Vás připraven příslušnými právními kroky vymáhat.

Pracovní poměr mezi Zaměstnavatelem a Vámi končí ke dni doručení tohoto okamžitého zrušení Pracovního poměru Zaměstnavatelem k Vašim rukám.

 

 

_____________________________

 

www.pravni-rady.eu