Smlouva o půjčce (zápůjčce)

on .

______________________________

______________________________

______________________________

(dále jen “zapůjčitel”)

a

______________________________

______________________________

______________________________

(dále jen “vydlužitel”)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2390 až § 2394 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění tuto

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE


I

 

1. Zapůjčitel na základě této smlouvy zapůjčuje vydlužiteli částku ve výši __________,- Kč (slovy: ____________ korun českých), (dále jen „Zápůjčka“).

2. Zápůjčku je zapůjčitel povinen vydlužiteli poskytnout při podpisu této smlouvy osobně nebo bezprostředně po podpisu této smlouvy vkladem na účet vydlužitele.

3. Pro případ, že dojde k osobnímu předání Zápůjčky při podpisu této smlouvy, bude tato skutečnost vyznačena v závěru této smlouvy podpisem vydlužitele s dovětkem o převzetí Zápůjčky.

 

II


1. Zápůjčka se sjednává jako bezúročná.

2. Vydlužitel se zavazuje poskytnutou Zápůjčku vrátit zapůjčiteli nejpozději do ____________.

3. Zápůjčka je splatná v hotovosti v místě trvalého bydliště zapůjčitele, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak.

 

III

 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za rozumové slabosti nebo lehkomyslnosti.

2. Smluvní strany dále prohlašují, že jsou plně svéprávné a neví o žádné skutečnosti, která by jim bránila tuto smlouvu platně uzavřít.

3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží při podpisu této smlouvy po jednom.

4. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

V ____________ dne ____________

 

 

 ___________________                                                                         ___________________

 

www.pravni-rady.eu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama