Darovací smlouva na automobil

on .

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I
Smluvní strany


______________________________

______________________________

______________________________

(dále jen „Dárce“)

a

______________________________

______________________________

______________________________

(dále jen „Obdarovaný“)

II
Vlastnictví

1. Dárce tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví osobní automobil tovární značky ____________, r.v. _________, RZ ____________, VIN ________________ (dále jen „Dar“).

2. Dárce dále prohlašuje, že jeho možnost disponovat s Darem není žádným způsobem omezena.

III 
Předmět smlouvy

1. Dárce tímto daruje Obdarovanému Dar do výlučného vlastnictví Obdarovaného.

2. Obdarovaný Dar do svého výlučného vlastnictví tímto přijímá.

IV
Další ujednání


1. Obdarovaný nabývá vlastnické právo k Daru podpisem této smlouvy.

2. Při podpisu této smlouvy byly Obdarovanému předány doklady a klíčky od Daru, což Obdarovaný podpisem této smlouvy stvrzuje.

3. Obdarovaný prohlašuje, že je seznámen s technickým stavem Daru, o kterém se sám osobně přesvědčil.

4. Obdarovaný se zavazuje do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy v souladu s plnou moci, kterou mu Dárkyně udělila, zaregistrovat Dar na svou osobu v registru motorových vozidel.

5. Obdarovaný je povinen neprodleně po uzavření této smlouvy sjednat k Daru pojištění z odpovědnosti provozu vozidla.


Odvolání a vrácení daru

1. V případě práva Dárce odvolat Dar a požadovat po Obdarovaném jeho vrácení pro nouzi nebo nevděk se užije úpravy § 2068 až 2075 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění.

VI 
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.


2. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každý účastník této smlouvy.


V _______________ dne __________________

 

___________________________________                   ___________________________________

 

www.pravni-rady.eu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama