Smlouva o umístění dočasných staveb

on .

SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ DOČASNÝCH STAVEB
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění


Smluvní strany:

______________________________

______________________________

jako stavebník (dále jen „stavebník“)
a

______________________________

______________________________
jako vlastník (dále jen „vlastník“)


uzavírají tuto smlouvu o umístění dočasných staveb:

I.


1. Vlastník je vlastníkem pozemků parc. č. _________________, vše k. ú. _____________, které jsou dále v tomto článku specifikovány v návaznosti na připravované dočasné stavby (dále jen „pozemky“).

2. Stavebník hodlá na výše uvedených pozemcích provést stavbu s názvem _____________________________, podle projektové dokumentace ______________________. Na pozemcích budou provedeny následující stavby:

______________________________

______________________________


II.


1. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly, že vlastník umožní stavebníkovi na pozemcích specifikovaných v čl. I. této smlouvy zřídit a užívat stavby v souladu se shora popsanou projektovou dokumentací.

2. Stavebník bude vlastníka pozemku neprodleně informovat o případných změnách rozsahu dotčení pozemků v jeho vlastnictví. Jedná se o změny při provádění stavby z důvodů technických, případně jiných nepředvídatelných příčin.

3. Bude-li stavba uvedena do užívání podle upravené či pozměněné projektové dokumentace, než dle které bylo vydáno stavební povolení, ohlásí stavebník vlastníkovi pozemku veškeré změny písemně a předloží projektovou dokumentaci. Takovéto změny však podléhají předchozímu schválení vlastníka.

III.


Práva stavebníka dle této smlouvy se zřizují jako práva dočasná, a to na dobu do ___. ___. _______. Jsou zřizovány jako bezúplatné. Trvání práv stavebníka dle této smlouvy lze prodloužit po dohodě smluvních stran.

IV.

 

Vlastník pozemku souhlasí s případným vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení výše uvedené stavby formou veřejnoprávní smlouvy.

V.


1. Stavebník má právo práva dle této smlouvy převést na třetí osobu.

2. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí i na právní nástupce smluvních stran.

3. Vlastník se zavazuje přednostně nabídnout pozemky specifikované v čl. I této smlouvy stavebníkovi ke koupi, pokud by ji chtěl prodat či jinak převést na třetí osobu.


VI.


Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být uzavřeny písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě.

Tato smlouva nenahrazuje stanoviska dalších účastníků řízení dle stavebního zákona, ani jiných orgánů státní správy.

Tato smlouva zanikne v případě, že do dvou let od jejího uzavření nebude vydáno pravomocné stavební povolení na stavbu s názvem a podle projektové dokumentace, jak je uvedeno v čl. I., nebo uzavřena veřejnoprávní smlouva.

VII.

Tato smlouva zaniká v následujících případech:

  • uplynutím doby, na kterou byla práva stavebníka dle této smlouvy zřízena;
  • jakmile zanikne platnost stavebního povolení z důvodu, že stavebník nebo jeho právní nástupce nepožádal stavební úřad o prodloužení jeho platnosti, případně pozbude platnosti veřejnoprávní smlouva;
  • v případě, že v době platnosti této smlouvy se stavebník stane vlastníkem dotčených pozemků;
  • pokud stavebník nebo jeho právní nástupce nezahájí stavbu povolenou pravomocným stavebním povolením do 2 let od uzavření této smlouvy.

VIII.


Při zániku práv stavebníka uplynutím doby, na kterou byla zřízena, se smluvní strany vypořádají tak, že stavebník odstraní dočasné stavby dle této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.


IX.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, bez nátlaku nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

         
V ……………………………………….                                                           V………………………………………..

 

………………………………………..                                                         ………………………………………….

 

www.pravni-rady.eu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama