Smlouva o nájmu nebytových prostor

on .

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR
dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

 

uzavřená mezi smluvními stranami:


Pronajímatel:

__________________________________

__________________________________

(dále jen „pronajímatel“)


Nový nájemce:

__________________________________

__________________________________

(dále jen „nájemce“)


I
Předmět nájmu

1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitosti, která se nachází na ulici _____________ v budově č. p. ______, v obci __________________, na pozemku parc. č. ______, v katastrálním území _______________________, zapsáno na listu vlastnictví č. ______ vedeném u Katastrálního úřadu _______________, v obci ________________.

2. Předmětem nájmu jsou prostory sloužící podnikání, které se nachází v ___patře nemovitosti uvedené v odst. 1 o celkové výměře ______ m2 (dále jen „předmět nájmu“).

II
Projev vůle

1. Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel přenechává prostory sloužící podnikání (specifikované v čl. 1) nájemci a nájemce se zavazuje platit nájemné a užívat tyto prostory sloužící podnikání v souladu se zákonem a touto smlouvou.

2. Pronajímatel přenechává nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilém k obvyklému užívání (účelu).

III
Účel nájmu

1. Nájemce je oprávněn provozovat v pronajatých prostorech sloužících podnikání provozovnu _______________ či je využít k obdobnému účelu., a to způsobem obvyklým a přiměřeným sjednanému účelu užívání.

2. Nájemce se zavazuje splnit zákonné a technické předpisy potřebné pro předkládaný účel užívání na vlastní náklady. Prostor sloužící podnikání lze využívat pouze pro zákonně a smluvně přípustné účely.

IV
Nájemné a služby s ním spojené

1. Nájemné za přenechání předmětu nájmu k užívání činí ___________ Kč (slovy: ___________) měsíčně, a to po celou dobu trvání sjednané doby.

2. K nájemnému dle odst. 1 tohoto článku se měsíčně platí navíc následující zálohy na služby - topení, vodu a odpad: měsíčně ___________Vyúčtování se provádí ročně dle skutečné spotřeby.

3. Nájemné je nájemce povinen uhradit měsíčně předem do ___________dne příslušného měsíce bezhotovostním převodem na účet pronajímatele č ___________vedený u ___________.

4. Skutečné náklady za ceny služeb vyúčtuje pronajímatel každoročně nájemci nejpozději do ___________a ve lhůtě ___________bude provedeno vyrovnání případných nedoplatků a přeplatků.

5. Výši nájemného je pronajímatel oprávněn počínaje rokem 2017 každoročně k datu 1. července zvyšovat podle koeficientu vyjadřujícího míru růstu spotřebitelských cen publikovaného Českým statistickým úřadem. Zvýšení nájemného bude nájemci oznámeno písemně nejpozději do 30. 06. daného roku s účinností zvýšení nájmu od 1.7. daného roku.

6. Náklady na elektrickou energii uhradí nájemce přímo příslušnému distributorovi, dle skutečného odběru. Nájemce se zavazuje uzavřít s distributorem smlouvu a stanovit výší záloh.

V
Doba nájmu a výpověď

1. Nájemní vztah se sjednává na dobu určitou, a to na ____ let, počínaje od ___________ do ___________ .

2. Nájemce je oprávněn smlouvu vypovědět i před uplynutím ujednané doby ze zákonných důvodů uvedených v § 2308 zákona č. 89/2012 Sb.

3. Pronajímatel je oprávněn smlouvu vypovědět i před uplynutím ujednané doby pouze pokud je nájemce v prodlení nejméně se 2 splátkami nájemného a ani na písemnou výzvu zaslanou mu pronajímatelem prostřednictvím pošty v dodatečné lhůtě 14 dní od převzetí výzvy nájemce své splatné závazky neuhradí.

4. Výpověď dle odst. 2 musí být učiněna v písemné formě a doručena druhé smluvní straně. V případě odepření přijetí výpovědi platí, že výpověď byla doručena 10. dnem po jejím uložení na poště.

VI
Předání a vrácení předmětu nájmu

1. Pronajímatel se zavazuje předat nájemci předmět nájmu nájemci ve stavu způsobilém k užívání. Ohledně předání bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude zachycen stav předmětu nájmu v okamžiku předání, který podepíší smluvní strany.

2. Nájemci předá pronajímatel při přidání předmětu nájmu sadu klíčů. Klíče potřebné nad tento rámec budou nájemci opatřeny na základě jeho přání a na jeho náklady.

3. Nájemce je povinen předmět nájmu při ukončení nájemního vztahu předat uklizený a dle stavu uvedeného v Předávacím protokolu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání.

VII
Údržba a opravy předmětu nájmu

1. Nájemce se zavazuje pronajaté prostory sloužící podnikání řádně udržovat ve stavu způsobilém a provádět úklid, péči a ostatní údržbu a opravy na vlastní náklady. To platí i pro technická zařízení (především pro elektrické a sanitární instalace atd.), pokud se nacházejí v nebo na předmětu nájmu a jsou využívány výlučně nájemcem.

2. Veškeré nájemcem požadované nebo pro jeho zamýšlené užívání potřebné stavební a ostatní úpravy, především pokud překračují stav při předání nebo se od něj jinak odchylují, jdou na náklady nájemce. Tyto a eventuální pozdější stavební změny resp. instalace vyžadují předchozí písemný souhlas pronajímatele.

3. Nájemce prohlašuje, že se seznámil se stavem předmětu nájmu a že nebude nárokovat na pronajímateli úhradu investic, které vloží do předmětu nájmu.

4. Nájemce odpovídá za škody, které způsobí na předmětu nájmu on, jeho zaměstnanci, nebo jím pověřené osoby, dodavatelé, zákazníci a jiné osoby, které k němu mají vztah.

VIII
Vstupování pronajímatele a nájemce do předmětu nájmu

Nájemce se zavazuje, že umožní, aby pronajímatel, nebo jím pověřené osoby mohly vstoupit do pronajatých prostor jedenkrát za 3 měsíčně za účelem prohlídky, a to po předchozí dohodě během obchodní doby nájemce.

IX
Pojištění

Nájemce je povinen uzavřít na své náklady pojištění proti ohni a pojištění proti potrubní vodě pro jím vnesená zařízení a ostatní věci včetně veškerých zásob zboží.

X
Domovní řád

V zájmu domovního klidu je nutné vyloučit jakékoliv obtěžování ostatních nájemců a podnájemců. To platí především pro obtěžování hlukem a zápachem. Nájemce odpovídá za škody, které vzniknou nedodržováním tohoto závazku. V případě výtky se postará o okamžitou nápravu.

XI
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem pronajímatele a nájemce a musí být sjednány písemně jako dodatek k této smlouvě.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že nebylo zneužito jejich nezkušenosti ani rozumové slabosti, na důkaz čehož připojují své podpisy.

3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou shora upraveny, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

 

V ___________ dne ___________

________________________                             ________________________

 

www.pravni-rady.eu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama