Uznání dluhu

on .

UZNÁNÍ DLUHU

Dlužník:

__________________________

__________________________
(dále jen „dlužník“)

u z n á v á t í m t o d l u h

vůči svému věřiteli:

__________________________

__________________________
(dále jen ,,věřitel“),

 

který ke dni podpisu tohoto uznání činí celkem _______________,- Kč (slovy : ______________ korun českých). Dluh vznikl z důvodu _____________________________________________________________. Dlužník svůj dluh věřiteli neuhradil do dnešního dne.

Dlužník uznává dále také nárok věřitele na zákonný úrok z prodlení z částky ___________ Kč od _____________________ do zaplacení dluhu.

Tento svůj dluh ve výši ___________ Kč se zákonným úrokem z prodlení od ________________ do zaplacení dlužník uznává co do výše specifikovaného důvodu i výše.


Dlužník se zavazuje, že tuto dlužnou částku ve výši ___________ Kč se zákonným úrokem z prodlení od ______________ do zaplacení uhradí věřiteli ve splátkách na účet věřitele č. ____________/_______ dle následujícího splátkového kalendáře:

 

Datum Výše splátky Slovy
     
     
     
     

 

Bude-li dlužník v prodlení s kteroukoliv měsíční splátkou o více než 3 kalendářní dny, tzn. nebude-li splátka zaplacena řádně a včas, pozbývá ujednání o splátkovém kalendáři bez dalšího platnosti a celý dluh (resp. zbývající část) se stává splatným najednou a to 4. den následující po splatnosti splátky, jež nebyla řádně a včas zaplacena.

Dlužník výslovně prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že toto uznání řádně zvážil, souhlasí s jeho obsahem a že jej podepisuje o své svobodné vůli, nikoliv pod nátlakem.

 

V ___________________ dne ________

 

__________________________                                     __________________________

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama