Vyškrtnutí věci ze soupisu

Dobrý den,

S přítelem žijeme ve společné domácnosti, ale byla na něj uvalena exekuce. Exekutor sepsal a zabavil samozřejmě i moje věci. Slyšela jsem o možnosti použít vylučovací žalobu. Co to je?

Odpověď:

Vážená slečno,

vylučovací (excindační) žaloba slouží k vyloučení věci z výkonu rozhodnutí. Fakticky se jedná o Vaše právo k předmětu exekuce, které uplatňujete vůči věřiteli Vašeho přítele. Nicméně je třeba postupovat následujícím způsobem: Podejte návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Tento návrh je možné podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu. O návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu potom rozhodne exekutor do 15 dnů od jeho doručení. V případě, že spolehlivě prokážete, že některé věci, které jsou obsaženy soupisu, jsou Vaše, tak budou vyškrtnuty. Pokud se ani takto nápravy nedomůžete, obraťte se na soud s vylučovací žalobou. Pro komplexní představu uvádíme znění § 68 zákona 286/2009 Sb.

„ §68

Vyškrtnutí věci ze soupisu

(1) Ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci (dále jen „navrhovatel“) může podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu. Opožděný návrh exekutor odmítne.

(2) O návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu rozhodne exekutor do 15 dnů od jeho doručení. Nebyl-li návrh odmítnut pro opožděnost, rozhodne exekutor o návrhu na základě znaleckých posudků, zpráv a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářských nebo exekutorských zápisů a jiných listin, předložených navrhovatelem společně s návrhem.

(3) Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, souhlasí-li s tím oprávněný. Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, pokud během provádění exekuce vyjde najevo, že povinnému nepatří či patřit nemůže.

(4) Žalobu na vyloučení věci podle §267 občanského soudního řádu může navrhovatel podat u exekučního soudu do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl, byť jen zčásti, jeho včas podanému návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu. O tom musí být navrhovatel exekutorem poučen. Od podání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu do uplynutí lhůty podle věty první a po dobu řízení o žalobě nelze sepsané movité věci prodat.“


Upozorňujeme, že tato odpověď se vždy vztahuje ke konkrétnímu dotazu a jeho okolnostem nebo je pouze obecného rázu. Zejména je třeba pamatovat na to, že zde uvedené odpovědi vždy vycházejí z právního stavu ke dni zodpovězení dotazu a nemusí tak být aplikovatelné na Váš konkrétní případ. Doporučujeme tedy zkusit položit dotaz na Bezplatnou právní poradnu nebo se v ideálním případě obraťte se svým právním problémem přímo na advokátní kancelář.