Krácení plnění pojišťovnou, amortizace a skutečná škoda

Dobrý den,

dostal jsem na Vás kontakt jako na odborníky, co mi mohou pomoci. Pokusím se být co nejvíce stručný tak, abych naplnil Vaše požadavky poradny, co tady máte. Jedná se mi o to, že jsem měl poškozen majetek a musel vynaložit finanční prostředky určité výše, abych si majetek nechal opravit. Pojišťovna pojistnou událost zlikvidovala ale tak, že i uhradila jenom půlku mnou vynaložených nákladů, což mi přijde jako nehoráznost. Já jsem se o žádnou škodu neprosil a oprava mě prostě stála tolik a tolik, tak co mám prosím Vás dělat? Děkuji a jsem s pozdravem

Odpověď:

Vážený pane,

neuvádíte všechny podrobnosti, které by mohly mít vliv na výsledné řešení, takže zkusíme odpovědět více obecně, kdy platí, že škůdce by měl nahradit skutečnou škodu. Máte pravdu v tom, že pojišťovny obecně se snaží plnění co nejméně zkrátit a to většinou s poukazem na stáří věcí, amortizaci apod. Každopádně navrhujeme, abyste se na pojišťovnu obrátil s konkrétním požadavkem (písemným) na znovuotevření a přehodnocení likvidace pojistné události. V něm mimo jiné pojišťovnu upozorněte, že dle ustanovení § 2952 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se hradí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Skutečnou škodou je újma spočívající ve zmenšení majetku poškozeného vyjádřitelná v peněžité částce, kterou je nutno vynaložit na navrácení do stavu před poškozením, přičemž částka ve výši (zde doplňte výši dsoavadního plnění od pojišťovny) rozhodně nepostačuje k tomu, aby bylo možné navrátit poškozený majetek do stavu před poškozením.

Dle nálezu Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 2221/07 se za škodu považuje újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného, a její výše je dána rozdílem mezi majetkovým stavem poškozeného před a po poškození. I rozsah náhrady škody musí zohlednit výši všech nutných prostředků, které byl poškozený nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu…. nelze přenášet povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu na poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci.

Nakonec potom jak uvedl Ústavní soud ČR ve svém nálezu se sp. zn. II. ÚS 155/16, tak se skutečnou škodou rozumí zmenšení existujícího majetku poškozeného ve srovnání se stavem, jaký zde byl před způsobením škody, a proto musí i rozsah náhrady škody zohlednit výši všech nutných prostředků, které byl poškozený nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu.

Pokud ani výše uvedené písemná výzva a znovuotevření likvidace nepostačí k tomu, aby pojišťovna změnila svlj názor a Vy jste se domohl svého požadavku, tak se prosím obraťte na advokátní kancelář, která Vás pro další řešení této záležitosti zastoupí a plnění případně vymůže i pomocí soudního řízení.


Upozorňujeme, že tato odpověď se vždy vztahuje ke konkrétnímu dotazu a jeho okolnostem nebo je pouze obecného rázu. Zejména je třeba pamatovat na to, že zde uvedené odpovědi vždy vycházejí z právního stavu ke dni zodpovězení dotazu a nemusí tak být aplikovatelné na Váš konkrétní případ. Doporučujeme tedy zkusit položit dotaz na Bezplatnou právní poradnu nebo se v ideálním případě obraťte se svým právním problémem přímo na advokátní kancelář.