Darovací smlouva

DAROVACÍ SMLOUVA

dle §628 a násl. Občanského zákoníku

Já, níže podepsaný/á …………… …………………, trvale bytem …………….., ………………………….,       RČ: ……………….,


jako Dárce
a


pana/í …………… ……………………., trvale bytem ……………, ……………………………………..,                   RČ: ………………..

 

jako Obdarovaný

uzavírají Darovací smlouvu 

I.

Předmět darování

Předmětem této darovací smlouvy je ……………………………………………………………………………… v celkové hodnotě …………………………………,-Kč.

II.

Podmínky smlouvy

  1. Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se jej do 14 dnů od podepsání této smlouvy převzít.
  2. Dárce předává tento dar obdarovanému dobrovolně.

III.

Závěrečná ustanovení

  1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, kde po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.
  2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvy sepsaly na základě svobodné vůle, souhlasí s jejím obsahem a že si ji před podpisem si ji přečetly. Toto strany stvrzují svými podpisy.

 

V ………………….., dne ………………….. 

 

………………………………                                                                                  ………………………………..

Dárce + jeho podpis                                                                              Obdarovaný + jeho podpis

 

 

Pozn:

§     Darovací smlouva na nemovitost musí být vždy písemná a její znění je většinou vhodné pozměnit a rozšířit. V tomto případě neváhejte a obraťte se na Nás.

§    Smlouva musí být však písemná i například v případě našeho vzoru – tedy se jedná o věc movitou, která ovšem není odevzdána a převzata při podpisu této smlouvy, ale až například do 14 dnů.