Darovací smlouva movitá věc

DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2055 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

Článek I.

Smluvní strany

Dárce:

________________________________

________________________________

(dále jen „dárce“)

a

Obdarovaný:

________________________________

________________________________

(dále jen „obdarovaný“)

Článek II.

Prohlášení dárce

1.       Dárce tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví movitost: ______________________________________.

2.       Dárce dále prohlašuje, že jeho možnost disponovat s označeným movitým majetkem není žádným způsobem omezena.

Článek III.

Předmět smlouvy

1.  Dárce tímto daruje obdarovanému výše uvedenou movitost: ___________________________________________ (dále jen „Dar“) do výlučného vlastnictví obdarovaného.

2.       Obdarovaný Dar do svého výlučného vlastnictví tímto přijímá.

Článek IV.

Další ujednání

1.       Obdarovaný podpisem této smlouvy prohlašuje, že Dar převzal.

2.       Obdarovaný podpisem této dále smlouvy prohlašuje, že se podrobně seznámil se stavem Daru

Článek V.

Odvolání a vrácení Daru

1.       Pro případ, že bude dárce uplatňovat právo odvolat Dar a požadovat po obdarovaném jeho vrácení pro nouzi nebo nevděk, se užije úpravy § 2068 až 2075 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1.     Dárce a obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

2.       Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každý účastník této smlouvy.

       V _______ dne __________________

         _________________                                                                                                                           _________________

              obdarovaný                                                                                                                                              dárce