Doporučená rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv

Vzor dle Ministerstva spravedlnosti ČR

Doporučená rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv

(v případě, že nerozhoduje stálý rozhodčí soud)

 

 

…………..

…………..

a

…………..

…………..1)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 3 odst. 3 a 5 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedenou rozhodčí smlouvu:

 

I. Rozhodčí smlouva

 

 

Veškeré spory vznikající ze smlouvy uzavřené mezi…….. dne…….2) a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností [jedním rozhodcem] [třemi rozhodci] [určeným/i podle článku II. odst. 1] [určeným/i způsobem uvedeným v pravidlech pro rozhodčí řízení ….., která jsou k této rozhodčí smlouvě přiložena (dále jen „Pravidla“)] (dále jen [„rozhodce“] či [„rozhodčí senát“]) v rozhodčím řízení [vedeném podle Pravidel].

Místem konání rozhodčího řízení je ……,3) Česká republika.

 

II. Další informace podle zákona o rozhodčím řízení4)

 

1. Rozhodce/rozhodci

[Rozhodcem/rozhodci bude/budou: ….] [Rozhodce/rozhodci bude/budou určeni následující osobou: …….]5)

 

Rozhodcem může být pouze osoba zapsaná na seznamu rozhodců, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv, vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

 

2. Způsob zahájení a forma vedení rozhodčího řízení:

Rozhodčí řízení se zahajuje doručením písemné žaloby na adresu…….6). [V průběhu rozhodčího řízení nařídí [rozhodce] [rozhodčí senát] alespoň jedno ústní jednání.]

[Rozhodce nemusí nařídit ústní jednání v případě, kdy mezi účastníky nejsou sporné skutečnosti, které jsou významné pro rozhodnutí. Ústní jednání však bude nařízeno vždy, pokud o to účastník požádá nebo to rozhodce považuje za vhodné. ]

 

3. Odměna rozhodce, náklady řízení a jejich přiznání:

Rozhodce/i má/mají právo na odměnu ve výši ………..7).

 

Spotřebiteli mohou v rozhodčím řízení vzniknout mj. následující náklady řízení: odměna rozhodce/rozhodců, příp. poplatek za rozhodčí řízení ve výši …, odměna zástupce (advokáta),  hotové výdaje účastníka a jeho zástupce, ušlý výdělek účastníka a jeho zástupce, náklady důkazů (znaleckého posudku) apod.

 

Rozhodce může přiznat straně, která měla ve věci plný nebo částečný úspěch, náhradu nákladů řízení, a to přiměřeně podle pravidel stanovených v §§ 142 až 151 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

4. Místo konání rozhodčího řízení

Ústní jednání se bude konat v …….,8) Česká republika.

 

 

5. Způsob doručení rozhodčího nálezu

Stejnopis rozhodčího nálezu se doručuje stranám, nebo mají-li zástupce jejich zástupcům, poštou do vlastních rukou.

 

6. Vykonatelnost rozhodčího nálezu:

Pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný.

 

 

V ……. dne………

 

 

 

……………………………                      ……………………………

podpis                                                       podpis

 

 

 

VYSVĚTLIVKY:

 

Obecně:

Jedná se o text doporučené rozhodčí smlouvy pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv v případě, že nerozhoduje stálý rozhodčí soud. Rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv musí být v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení sjednána samostatně.

Pokud je rozhodčí smlouva sjednávána před vznikem sporu, tj. pokud je sjednávána ve formě rozhodčí doložky, klade zákon o rozhodčím řízení na takové smlouvy další požadavky. Rozhodčí doložka musí též obsahovat pravdivé, přesné a úplné informace podle § 3 odst. 5 zákona o rozhodčím řízení. Vzorová rozhodčí smlouva je tak přizpůsobena požadavkům zákona na rozhodčí doložky.

Je-li pravomoc rozhodovat spor svěřena stálému rozhodčímu soudu, mohou být informativní povinnosti podle § 3 odst. 5 splněny také odkazem na statut či řád tohoto stálého rozhodčího soudu.

 

Text v hranatých závorkách představuje alternativní možnosti. Použije se vždy jen text jedné alternativní možnosti.

 

Konkrétně:

1) Uvede se označení smluvních stran, které uzavírají rozhodčí doložku. Doporučuje se strany označit jménem a příjmením, bydlištěm a datem narození, jde-li o fyzické osoby a názvem, sídlem a identifikačním číslem osoby, jde-li o právnické osoby.

 

2) Uvede se označení spotřebitelské smlouvy či spotřebitelských smluv, z nichž vzniklé spory je rozhodce oprávněn řešit. Doporučuje se vypsat název smlouvy, smluvní strany, mezi kterými byla smlouva uzavřena, a datum uzavření spotřebitelské smlouvy.

 

3) Uvede se místo, ve kterém se rozhodčí řízení bude konat.

 

4) V této části rozhodčí smlouvy je třeba uvést pravdivé, přesné a úplné informace v souladu s § 3 odst. 5 zákona o rozhodčím řízení. Informace uváděné ve vzorové rozhodčí doložce vycházejí ze skutečnosti, že se přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu.  Postup může být určen také Pravidly pro rozhodčí řízení, která jsou k rozhodčí smlouvě přiložena. V takovém případě, je třeba v rozhodčí smlouvě uvést pravdivé, přesné a úplné informace vycházející z těchto Pravidel.

 

5) Uvedou se informace o rozhodci a/nebo o způsobu jeho určení. V souladu s § 7 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení může být v rozhodčí smlouvě také odkaz na osobu, která rozhodce určí. Osoba oprávněná určit rozhodce může být jak fyzická, tak právnická. Rozhodce může být určen též způsobem uvedeným v Pravidlech pro rozhodčí řízení, pokud jsou tato k rozhodčí smlouvě přiložena.

Rozhodcem určeným rozhodčí smlouvou pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv může být jen rozhodce, který je zapsán v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti (to neplatí do 1. října 2012).

 

6) Uvede se přesná adresa, na kterou je možné podat žalobu a tím i zahájit rozhodčí řízení.

 

7) Stanoví se odměna rozhodce/rozhodců. Odměna může být stanovena různými způsoby, například vymezením procentuální částky z žalované sumy, apod.

 

8) Uvede se místo, kde se bude konat ústní jednání. Pro informaci v rozhodčí smlouvě postačí označení města. Konkrétní adresa pak bude obsažena v pozvánce na ústní jednání.