Kupní smlouva na automobil

Kupní smlouva na automobil

 

podle § 588 občanského zákoníku

 

 

__________________, rodné číslo: 123456/7891, trvale bytem v _________, ___________, č. občanského průkazu: __________,

jako prodávající

a

__________________, rodné číslo: 123456/7891, trvale bytem v _________, ___________, č. občanského průkazu: __________,

jako kupující

 

uzavřeli dne _________________ tuto kupní smlouvu o prodeji automobilu:

 

 

I.

Prodávající ______________má ve svém výlučném vlastnictví osobní automobil zn. _________, barvy ___________, RZ: _________, VIN: ____________________. Uvedený automobil je vybaven: 

 

II.

Touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává prodávající osobní automobil uvedený v článku I., včetně jeho vybavení kupujícímu, za dohodnutou kupní cenu _______ Kč a kupující jej kupuje.

 

 

III.

Prodávající, před podpisem této smlouvy, seznámil kupujícího s technickým stavem výše uvedeného automobilu a s jeho následujícími vadami: ___________ .Prodávající zároveň prohlašuje, že uvedený automobil nemá žádné skryté vady, o jejichž existenci by věděl.

 

IV.

Kupující podpisem této smlouvy potvrzuje, že se řádně seznámil se stavem uvedeného automobilu a v tomto stavu jej, spolu s platným technickým průkazem, osvědčením o technickém průkazu a osvědčením o měření emisí.

 

V.

Dohodnutou kupní cenu ve výši ___________ Kč zaplatil kupující prodávajícímu v hotovosti, před podpisem této smlouvy. Prodávající podpisem této smlouvy převzetí částky ___________ Kč potvrzuje.

 

VI.

Prodávající se zavazuje učinit všechny kroky ohledně převodu vozidla na kupujícího do 8 dnů od podpisu této smlouvy.

 

VII.

Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek, po vzájemném projednání. Její text si přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

 

V _____, dne ______________

 

 

+ připojené podpisy obou smluvních stran