Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu pro OSVČ

Ž Á D O S T

o snížení měsíčního vyměřovacího základu osoby samostatně výdělečně činné pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

 

Jméno, příjmení, titul OSVČ (popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

den, měsíc, rok narození ……………………………………………………………………………………………………..………

 

trvalý pobyt…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

místo podnikání …………………………………………………………………………………………………………………….…….

 

jiná adresa pro doručování …………………………………………………………………………………………………….…….

 

IČO ………………………………………………………………  variabilní symbol .………………………………………….……

 

Ve smyslu ustanovení  § 14 odst. 5   zákona  č. 589/1992 Sb.,  o pojistném na sociální zabezpečení                       a   příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění,  žádám o  snížení  měsíčního vyměřovacího     základu  pro placení záloh na pojistné na  důchodové  pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti           na období

a)        od měsíce ..………….………… roku…..,  do  měsíce  …………………. roku …..

 

b)        od měsíce ………. roku …..   do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž bude nebo by měl být podán přehled o příjmech a výdajích za rok …….. a uvádím následující údaje potřebné k posouzení žádosti:

 

 

Daňový základ za rok ......

 

 

Průměrný měsíční daňový základ  za rok …..

 

Měsíční příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení v období od 1. ledna roku …….. do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém byla podána žádost o snížení:

 

leden

 

červenec

 

únor

 

srpen

 

březen

 

září

 

duben

 

říjen

 

květen

 

listopad

 

červen

 

prosinec

 

 

 

 

V ……………………………….  dne: ……………………………….      Podpis OSVČ:  …………………………………………….

 

 


 

Úplné znění ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb., v platném znění:

Podle ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb., v platném znění, na základě žádosti osoby samostatně výdělečně činné příslušná okresní správa sociálního zabezpečení poměrně sníží na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled podle  § 15 odst. 1 uvedeného zákona, měsíční vyměřovací základ, pokud její příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění  a udržení připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém byla podána žádost o snížení, nejméně však v období tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích, je nejméně o jednu třetinu nižší než takový příjem připadající v předcházejícím kalendářním roce v průměru na jeden kalendářní měsíc, v němž aspoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost.