Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod zaměstnance

Povinnosti zaměstnavatelů související s uplatněním žádosti jejich zaměstnance o přiznání důchodu

 

Zákon č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 585/2006 Sb. účinném od 1. 1. 2007, v ust. § 82 odst. 1 stanoví, že žádost o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany OSSZ, v Praze  PSSZ, v Brně MSSZ Brno (dále jen OSSZ).

Žádost se podává na předepsaném tiskopisu, který s občanem sepisuje OSSZ příslušná podle místa jeho trvalého pobytu. Po vyplnění nezbytných údajů sdělených občanem je následně nutno (v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.), aby zaměstnavatel na výzvu OSSZ do 8 dnů písemně potvrdil některé skutečnosti nezbytné pro rozhodnutí o nároku na důchod a jeho výplatu. Od 1. 1. 2010 se jedná o tyto údaje:

-    zda zaměstnavatel provádí z příjmu žadatele o dávku důchodového pojištění srážky na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkursu, nebo dohody o srážkách z příjmu uzavřené podle občanského zákoníku, označení toho, kdo toto rozhodnutí vydal, a číslo jednací tohoto rozhodnutí, a jde-li o srážky na výživné, zda se jedná o běžné nebo dlužné výživné a jaká je jeho výše,

-    zda trvá pracovněprávní vztah žadatele o starobní důchod ke dni, od něhož občan žádá o přiznání tohoto důchodu,

-    na jakou dobu byl sjednán pracovněprávní vztah žadatele, je-li podmínkou výplaty starobního důchodu sjednání pracovněprávního vztahu na dobu určitou (důchody přiznané před rokem 2010),

-    zda k datu požadovaného přiznání výplaty důchodu (nebo po tomto datu) trvá u zaměstnance období prvních 14 kalendářních dnů (v letech 2011 až 2013 období prvních 21 kalendářních dnů) dočasné pracovní neschopnosti (karantény), při níž zaměstnanci náleží náhrada mzdy, platu nebo odměny, popř. snížený plat (snížená odměna).

I když pro tento účel nevyžaduje zákon předepsaný tiskopis, ČSSZ pro usnadnění činnosti zaměstnavatelů připravila vzor potvrzení, na němž zaměstnavatelé mohou požadované údaje jednotným způsobem vyplňovat (příloha č. 1).

Je-li požadováno zpětné přiznání důchodu (včetně jeho výplaty) od data spadajícího do období roku 2009, je třeba sdělit, zda v období od data přiznání do konce roku 2009 byl žadatel zaměstnán v pracovněprávním vztahu a na jakou dobu byl tento vztah sjednán (pro tento účel je možno využít vzor potvrzení v příloze č. 2).

Je-li požadováno zpětné přiznání důchodu od data spadajícího do období před rokem 2009, je třeba kromě údajů o charakteru pracovněprávního vztahu a délce jeho trvání v období do konce roku 2009 vykazovat i údaje o čerpání dávek nemocenského pojištění (pro tento účel je možno využít vzor potvrzení v příloze č. 3).

V této souvislosti lze doporučit, aby zaměstnavatel, který je seznámen s úmyslem zaměstnance podat žádost o přiznání starobního důchodu nečekal na výzvu OSSZ, ale sám již tohoto zaměstnance vyplněným potvrzením předem vybavil. Jde-li o žádost o vdovský/vdovecký důchod, platí totéž; postačí však vyplnit pouze oddíl 1. týkající se exekučních srážek. Tímto postupem zaměstnavatel přispěje ke zjednodušení i zkrácení vlastního řízení o přiznání důchodu.

Jde-li o žádost o invalidní (plný/částečný invalidní) důchod, není vhodné zaměstnance tímto potvrzením předem vybavovat, neboť OSSZ jej vyžaduje pouze v případě, že žadatel je uznán invalidním.

 

 

 

 

Příloha č. 1

Potvrzení zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění

 

V souvislosti s uplatněním žádosti p./pí. ………………………………………………………, r. č. ……………………… o přiznání ………………………………………………… důchodu s požadovaným datem přiznání výplaty dávky od ……………………………… potvrzujeme:

 

 1. Z příjmu žadatele/ky o dávku důchodového pojištění jsou – nejsou*) prováděny srážky na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkursu nebo dohody o srážkách z příjmu uzavřené podle občanského zákoníku.

 

Rozhodnutí vydal ………………………………………………………..……………………………………………………… pod číslem jednacím ……………………….……………… .

Jedná se – nejedná se*) o přednostní pohledávku.

 

Jde-li o srážky na výživné, běžné výživné činí Kč: ………………………………,

dlužné výživné činí Kč: ………………………… .

 

 1. Výdělečná činnost výše jmenovaného/é  trvá – skončí – skončila*) dne ……………………………………..

 

 1. Je-li podávána žádost o invalidní nebo starobní důchod, uvádí se údaje o období prvních 14ti kalendářních dnů (v letech 2011 až 2013 o období prvních 21ti kalendářních dnů) dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, za které náleží (ve smyslu ust. § 192 zákoníku práce) náhrada mzdy, platu nebo odměny nebo snížený plat (snížená odměna), a které trvalo (trvá) ke dni (po dni), od něhož je požadována výplata důchodu. Přichází-li u zpětného přiznání důchodu v úvahu více takových období, uvedou se všechna. Je–li žádost sepisována s časovým předstihem, je zaměstnavatel (v souladu s ust. § 35a odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) povinen případnou dočasnou pracovní neschopnost vzniklou následně (po odeslání tohoto potvrzení), která trvá k požadovanému datu přiznání výplaty dávky, nahlásit plátci důchodu dodatečně, a to do 8 dnů ode dne, kdy se dozví o jejím vzniku.  

Dočasná pracovní neschopnost (karanténa) trvala k požadovanému datu přiznání výplaty důchodu (nebo po tomto datu) v období

od: ……………………. do: .…………………

od: ……………………. do: .…………………

od: ……………………. do: .…………………**)

 

K datu vystavení tohoto potvrzení žadatel je – není*) v dočasné pracovní neschopnosti, která

vznikla dne ………………………

 

 1. Vyplňuje se (a ELDP se odesílá) jen, je-li potvrzení vyhotovováno na základě výzvy příslušné OSSZ. Vystavuje-li  zaměstnavatel potvrzení bez této výzvy (pouze na žádost zaměstnance), bod 4. se nevyplňuje a ELDP se odesílá až poté, co je sepsání žádosti potvrzeno příslušnou OSSZ, popř. ve lhůtě stanovené v ust. § 38 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění (za uplynulý kalendářní rok).

 

Poslední ELDP za dobu od ……………………………. do …………………………… připojen – odeslán*) elektronicky dne …………………………. .

 

V …………………………………. dne ………………………….

…………………………………………..……………………

Razítko zaměstnavatele a podpis (tel. číslo)

 

Potvrzení OSSZ o sepsání žádosti o důchod***):

 

¨  žádáme zaslat             -        poštou                                                 ¨

-        prostřednictvím zaměstnance                 ¨

¨  nežádáme.

 

Nepřichází-li u některého bodu vyplnění v úvahu, uvede se: „odpadá“.

 

 

*) Nehodící se škrtněte.

**) Přichází-li v případě požadavku na zpětné přiznání důchodu v úvahu více období, za které byla vyplácena náhrada mzdy ve

smyslu ust. § 192 zákoníku práce, použije se v případě nedostatku prostoru zvláštní příloha.

***) Označte křížkem.

 

Příloha č. 2

Potvrzení zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění

(tento tiskopis se použije v případě, že je žádáno o zpětné přiznání důchodu od data spadajícího do období roku 2009)

 

V souvislosti s uplatněním žádosti p./pí. ………………………………………………………, r. č. ……………………… o přiznání …………………………………………………. důchodu s požadovaným datem přiznání výplaty dávky od ……………………………… potvrzujeme:

 

 1. Z příjmu žadatele/ky o dávku důchodového pojištění jsou – nejsou*) prováděny srážky na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkursu nebo dohody o srážkách z příjmu uzavřené podle občanského zákoníku.

 

Rozhodnutí vydal ………………………………………………………..……………………………………. pod číslem jednacím ……………………….……………… .

 

Jedná se – nejedná se*) o přednostní pohledávku.

 

Jde-li o srážky na výživné, běžné výživné činní Kč …………………………………,

dlužné výživné činí Kč …………………………………….

 

 1. Výdělečná činnost výše jmenovaného/é  trvá – skončí – skončila*) dne ……………………………………..

V období ode dne, od něhož je požadována výplata starobního důchodu, do konce roku 2009 výše jmenovaný/á vykonával – nevykonával*) výdělečnou činnost. Výdělečná činnost byla – nebyla*) v tomto období vykonávána v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti. Pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti) je/byl ode dne, od něhož je požadováno přiznání výplaty starobního důchodu, sjednán na dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku, tj. na dobu od ……………………………… do ………………………………… .

 

Pracovněprávní vztah není/nebylo možno podle zvláštních právních předpisů, tj. podle ………………………………………………………………………………………….…… na dobu určitou sjednat.

 

 1. Je-li podávána žádost o plný (částečný) invalidní nebo starobní důchod, uvádí se údaje o období prvních 14ti kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, za které náleží (ve smyslu ust. § 192 zákoníku práce) náhrada mzdy (platu atd.) a které trvalo (trvá) ke dni (po dni), od něhož je požadována výplata důchodu. Přichází-li u zpětného přiznání důchodu v úvahu více takových období, uvedou se všechna.  

 

Dočasná pracovní neschopnost (karanténa) trvala k požadovanému datu přiznání výplaty důchodu (nebo po tomto datu) v období

od: ……………………. do: .…………………

od: ……………………. do: .…………………

od: ……………………. do: .…………………**)

 

K datu vystavení tohoto potvrzení žadatel je – není*) v dočasné pracovní neschopnosti, která

vznikla dne ………………………

 

 1. Vyplňuje se (a ELDP se odesílá) jen, je-li potvrzení vyhotovováno na základě výzvy příslušné OSSZ. Vystavuje-li  zaměstnavatel potvrzení bez této výzvy (pouze na žádost zaměstnance), bod 4. se nevyplňuje a ELDP se odesílá až poté, co je sepsání žádosti potvrzeno příslušnou OSSZ, popř. ve lhůtě stanovené v ust. § 38 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění (za uplynulý kalendářní rok).

 

Poslední ELDP za dobu od ……………………………. do ……………………………. připojen – odeslán*) elektronicky dne …………………………. .

 

V …………………………………. dne ………………………….

…………………………………………..……………………

Razítko zaměstnavatele a podpis (tel. číslo)

 

Potvrzení OSSZ o sepsání žádosti o důchod***):

 

¨  žádáme zaslat             -        poštou                                                 ¨

-        prostřednictvím zaměstnance                 ¨

¨  nežádáme.

 

Nepřichází-li u některého bodu vyplnění v úvahu, uvede se: „odpadá“.

 

 

*) Nehodící se škrtněte.

**) Přichází-li v případě požadavku na zpětné přiznání důchodu v úvahu více období, za které byla vyplácena náhrada mzdy ve

smyslu ust. § 192 zákoníku práce, použije se v případě nedostatku prostoru zvláštní příloha.

***) Označte křížkem.

Příloha č. 3

Potvrzení zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění

(tento tiskopis se použije v případě, že je žádáno o zpětné přiznání důchodu před 1. 1. 2009

nebo v případě, že zaměstnavatel vyplácel v souladu s ust. § 168 zákona č. 187/2006 Sb. nemocenské i v roce 2009)

 

V souvislosti s uplatněním žádosti p./pí. ………………………………………………………, r. č. ……………………… o přiznání ………………………………………………… důchodu s požadovaným datem přiznání výplaty dávky od …………..………………… potvrzujeme:

 

 1. Z příjmu žadatele/ky o dávku důchodového pojištění jsou – nejsou*) prováděny srážky na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkursu nebo dohody o srážkách z příjmu uzavřené podle občanského zákoníku.

 

Rozhodnutí vydal ………………………………………………………..……………………………………. pod číslem jednacím ……………………….……………… .

 

Jedná se – nejedná se*) o přednostní pohledávku.

 

Jde-li o srážky na výživné, běžné výživné činní Kč ………………………………, dlužné výživné činí Kč ………………………… .

 

 1. Výdělečná činnost výše jmenovaného/é  trvá – skončí – skončila*) dne …………………………………….

V období ode dne, od něhož je požadována výplata starobního důchodu, do konce roku 2009 výše jmenovaný/á vykonával – nevykonával*) výdělečnou činnost. Výdělečná činnost byla – nebyla*) v tomto období vykonávána v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti. Pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti) je/byl ode dne, od něhož je požadováno přiznání výplaty starobního důchodu, sjednán na dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku, tj. na dobu od ……………………………… do ………………………………… .

 

Pracovněprávní vztah není/nebylo možno podle zvláštních právních předpisů, tj. podle …………………………………………………………………………………………… na dobu určitou sjednat.

 

 1. Je-li podávána žádost o plný (částečný) invalidní nebo starobní důchod, uvedou se údaje o datu vzniku dočasné pracovní neschopnosti a době pobírání nemocenského, a to počínaje údaji o nemocenském vypláceném ke dni, od něhož je požadována výplata důchodu. Nevyplňují organizace, které neprovádějí nemocenské pojištění svých zaměstnanců. 

 

Jednoroční podpůrčí doba skončila dne …………………….

Nemocenské zastaveno od ……………………

 

Nemocenské vypláceno od: ……………………. do: .…………………

Nemocenské vypláceno od: ……………………. do: .…………………

 

K datu vystavení tohoto potvrzení žadatel je – není*) v dočasné pracovní neschopnosti, která

vznikla dne ………………………***)

 

 1. Vyplňuje se (a ELDP se odesílá) jen, je-li potvrzení vyhotovováno na základě výzvy příslušné OSSZ. Vystavuje-li  zaměstnavatel potvrzení bez této výzvy (pouze na žádost zaměstnance), bod 4. se nevyplňuje a ELDP se odesílá až poté, co je sepsání žádosti potvrzeno příslušnou OSSZ, popř. ve lhůtě stanovené v ust. § 38 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění (za uplynulý kalendářní rok).

 

Poslední ELDP za dobu od ……………………………. do …………………………… připojen – odeslán*) elektronicky dne …………………………. .

 

V …………………………………. dne ………………………….

 

…………………………………………..……………………

Razítko zaměstnavatele a podpis (tel. číslo)

 

Potvrzení OSSZ o sepsání žádosti o důchod**):

 

¨  žádáme zaslat          -           poštou                                                 ¨

-          prostřednictvím zaměstnance                 ¨

¨  nežádáme.

 

Nepřichází-li u některého bodu vyplnění v úvahu, uvede se: „odpadá“.

 


 

 

*) Nehodící se škrtněte.

**) Označte křížkem.

***) Údaje o období(ch) prvních 14ti kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, která případně vznikla v roce 2009 a později je třeba uvést na druhé straně tohoto potvrzení.