Dohoda o pracovní činnosti

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

v souladu s § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Zaměstnavatel (společnost): ...................se sídlem v ................,IČ:...................., zastoupený/á jednajícím....................................

Zaměstnanec: Pan/í....................., r.č......................., bytem.......................................

 

 

uzavírají dohodu o pracovní činnosti

 

 

I. Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje zaměstnavateli k vykonání práce která spočívá v............................................................................................

 

 

II. Zaměstnanec se dále zavazuje k vykonání práce v rozsahu.................................hod.  Rozsah výkonu práce podle této dohody nepřekročí 300 hodin za kalendářní rok v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

 

 

III. Zaměstnanec bude sjednanou práci vykonávat na dobu určitou v období od.................do.................../na dobu neurčitou.  Práce bude vykonávána denně/týdně.........od.............do......................

 

 

IV. Zaměstnanec za vykonanou práci obdrží odměnu ve výši...........Kč (slovy........Kč).  Odměna zaměstnanci je splatná dne.......................Z odměny provede zaměstnavatel srážky podle příslušných právních předpisů.

 

 

V. Dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž jedna náleží zaměstnanci.  Veškeré změny nebo doplňky jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsahu této dohody porozuměly a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ...................................... dne ..........................

 

 

......................................................     .....................................…..................

podpis pracovníka                              razítko organizace a podpis jednajícího

 

 

Pozn: V dohodě o pracovní činnosti mohou být dále kromě podstatných náležitostí vymezeny:

 

  1. a) Místo výkonu práce
  2. b) Pracovní cesta nebo přeložení
  3. c) Provedení pracovního úkolu zaměstnancem osobně
  4. d) Převod odměny na účet zaměstnance
  5. e) Pokyny zaměstnavatele
  6. f) Práva a povinnosti zaměstnance
  7. g) Způsob zrušení (odstoupení) od dohody o provedení práce
  8. h) Další sjednané podmínky