Dohoda o provedení práce

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

 

v souladu s § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Zaměstnavatel (společnost): ...................se sídlem v ................,IČ:...................., zastoupený/á jednajícím....................................

Zaměstnanec: Pan/í....................., r.č......................., bytem.......................................

 

 

uzavírají dohodu o provedení práce

 

 

I. Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje zaměstnavateli k vykonání pracovního úkolu, který spočívá v............................................................................................

 

 

II. Zaměstnanec se dále zavazuje k vykonání práce v rozsahu.................................hod.  Rozsah výkonu práce podle této dohody nepřekročí 300 hodin za kalendářní rok v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

 

 

III. Zaměstnanec bude sjednaný pracovní úkol vykonávat v období od.................do...................

 

 

IV. Zaměstnanec za vykonaný pracovní úkol obdrží odměnu ve výši...........Kč (slovy........Kč).  Odměna zaměstnanci je splatná dne.......................Z odměny provede zaměstnavatel srážky podle příslušných právních předpisů.

 

 

V. Dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž jedna náleží zaměstnanci.  Veškeré změny nebo doplňky jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsahu této dohody porozuměly a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ...................................... dne ..........................

 

 

 

......................................................     .....................................…..................

podpis pracovníka                              razítko organizace a podpis jednajícího

 

 

Pozn: V dohodě o provedení práce mohou být dále kromě podstatných náležitostí vymezeny:

 

  1. a) Místo výkonu práce
  2. b) Provedení pracovního úkolu zaměstnancem osobně
  3. c) Převod odměny na účet zaměstnance
  4. d) Pokyny zaměstnavatele
  5. e) Práva a povinnosti zaměstnance
  6. f) Způsob zrušení (odstoupení) od dohody o provedení práce
  7. g) Další sjednané podmínky