Generální plná moc - NOZ

GENERÁLNÍ PLNÁ MOC

dle §441 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Já, níže podepsaný/á …………… …………………, trvale bytem …………….., ………………………….,       RČ: ……………….,


jako Zmocnitel


zmocňuji tímto

pana/í …………… ……………………., trvale bytem ……………, ……………………………………..,                   RČ: ……………….,

 

jako Zmocněnec

 

 

aby mě v plném rozsahu zastupoval/a a činil/a veškeré právní úkony za mě a mým jménem

 

 

 

 

V ............., dne .................... 

                                                                                                           Výše uvedené zmocnění přijímám,

………………………………                                                                                  ………………………………..

Zmocnitel + jeho podpis                                                                              Zmocněnec + jeho podpis

 

 

Pozn:

§     Tato generální plná moc je generální, obecná a je tedy použitelná ke všem úkonům, jež jsou možné. Existuje však výjimka v tom smyslu, že generální plná moc se nedá použít na ty úkony, se kterými právo spojuje existenci zvláštní plné moci.

§    Je dobré přecházet sporům a plnou moc časově omezit. Stačí přidat navíc větu např. Platnost této plné moci je do 14.12.2014.