Protokol o předání a převzetí předmětu nájmu

on .

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

 

Pronajímatel:         __________________________________________
 

                             __________________________________________
(dále jen „pronajímatel“)

Stávající nájemce: __________________________________________
                     

                             __________________________________________
(dále jen „nájemce“)

Nový nájemce:       __________________________________________
                     

                             __________________________________________

(dále jen „nájemce nebo nový nájemce“)


I. Úvodní ustanovení

1. Pronajímatel a Stávající nájemce jsou na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor (Převod nájmu prostoru sloužícího podnikání) ze dne ______________ (dále jen „Smlouva“) povinni předat Novému nájemci předmět nájmu vymezený ve Smlouvě.

2. Nový nájemce je jakožto přejímající povinen předmět nájmu převzít.

II. Předmět předání

1. Předmětem předání je:

• Prostory sloužící podnikání, které se nachází _________________________________, o celkové výměře ______ m2
• klíče v počtu ks


2. Stavy na měřidlech ke dni předání:

plynoměr – výrobní číslo __________________, ve stavu __________________ m3

elektroměr – výrobní číslo __________________, ve stavu __________________ kWh

vodoměr – výrobní číslo __________________, ve stavu __________________ m3

 

III. Závěrečná ustanovení

1. Nový nájemce potvrzuje, že uvedený stav je v souladu se stavem faktickým a při předání nezjistil žádné vady.

2. Tento protokol je vyhotoven ve třech (3) originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3. Smluvní strany svým podpisem potvrzují správnost protokolu a svoji vůli.


V ____________dne ____. ____. ________

 

______________________________                             ______________________________

 


______________________________

 

www.pravni-rady.eu