Ovocný strom v blízkosti hranice pozemků, jeho stín a možné nároky souseda

dobrý den, prosím o posouzení : mám vysázen před několika lety ovocný strom cca 2,5 m od plotu souseda, nyní chce soused abych strom radikálně sestříhal nebot mu zastinuje po cca 17 hodine(když slunce zapadá) bazén, který si udelal pozdeji než se vysadil strom. Strom vetvemi nezasahuje na jeho pozemek a je vysoký cca 3,5m . Pozemek je zahrada kde jsou vysázeny ovocné stromy a nekolik záhonů se zeleninou, není to rekreační zahrada ale čistě užitková, není tam jediná okrasná rostlina ani lavička na posezení, dle zákoníku pokud je strom blíže než 3 m k plotu tak pokud by stínil musel  bych ho ostříhat ?, ale mám za to že je to sad, kde tato podmínka neplatí...?Jak by to tedy bylo správně? děkuji

Odpověď:

Vážený pane,

Vaše uvažování a právní rozbor směřují správným směrem, ale pro jistotu Vám odpověď upřesníme tak, aby nebylo žádných pochybností. Jak sám správně uvádíte, tak klíčovým pro Vámi popsanou situaci bude výklad následujícího ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

§ 1017

1) Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.

2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu.

Podle prvního odstavce tohoto ustanovení by po Vás soused mohl požadovat nikoli ostříhání, ale odstranění stromu, protože by byl vyšší než 3 m a blíže než 3 m od společné hranice pozemků. Ve Vašem případě se však toto pravidlo neuplatní z důvodu dikce druhého odstavce tohoto ustanovení, protože podle Vašeho popisu je Vaše zahrada sadem. Ještě se krátce vyjádříme k pojmu sad, který občanský zákoník nikde nedefinuje. Můžeme se tak domnívat, jestli to bylo záměrem zákododárce, aby byl možný výklad širší a mohlo tak například před soudem dojít k rozumné aplikaci, přičemž z Vašeho popisu vyplývá, že by spíše neměl být problém v případném soudním sporu odargumentovat, že se jedná o sad. Taky je ale možné, že byl zákonodárce pouze nepřesný a myslel tím pojem ovocný sad, což je zákonný druh pozemku. Je tedy otázkou, jestli Vámi zmíněný pozemek je zapsán v katastru nemovitostí opravdu jako ovocný sad nebo například jako orná půda. Nedovedeme si však představit, že by případný soudní spor měl být neúspěšný pouze s poukazem na to, že by Váš pozemek neměl naplnit podmínku sadu tím, že není jako ovocný sad zapsán v katastru nemovitostí jako ovocný sad. Byl by to podle našeho názoru přílišný formalismus. Samozřejmě ale, z pohledu úplné právní jistoty, můžeme doporučit případně uvést zápis na katastru nemovitostí do souladu se skutečným stavem (druhem) Vašeho pozemku. Obecně ale je vždy lepší ( a v sousedkých vztazích to platí násobně), snažit se jakémukoliv spornému řešení vyhnout. Zkuste proto svému sousedu domluvit s příslušnou argumentací tak, jak uvádíte sám (věděl, kde staví bazén, stín je až o určité hodiny, takže po krátkou dobu apod.) a dále i tak, jak uvádí zákon viz výše. Pokud by mělo dojít i přes výše uvedené ke sporu nebo byste potřeboval vyřešit změnu druhu pozemku, tak můžeme doporučit obrátit se na odborníky, tedy advokátní kancelář.


Upozorňujeme, že tato odpověď se vždy vztahuje ke konkrétnímu dotazu a jeho okolnostem nebo je pouze obecného rázu. Zejména je třeba pamatovat na to, že zde uvedené odpovědi vždy vycházejí z právního stavu ke dni zodpovězení dotazu a nemusí tak být aplikovatelné na Váš konkrétní případ. Doporučujeme tedy zkusit položit dotaz na Bezplatnou právní poradnu nebo se v ideálním případě obraťte se svým právním problémem přímo na advokátní kancelář.