Změny výhrady vlastnictví v NOZ

Článek Změny výhrady vlasnictví krátce pojednává o změnách institutu výhrady vlastnictví, které přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to zejména z praktického pohledu co do formy ujednání o výhradě vlastnického práva.

Institut výhrady vlastnictví doznal v rámci rekodifikace soukromého práva jemných i zásadnějších změn. Nově jej nalezneme v ustanoveních § 2132 až § 2134 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Došlo i k menšímu přejmenování, kdy NOZ hovoří o výhradě vlastnického práva. V rámci rekodifikace byla odstraněna dvoukolejnost závazkového práva a právní úprava výhrady vlastnického práva v NOZ je tak použitelná univerzálně pro vztahy mezi všemi subjekty bez ohledu na to, zda jsou spotřebiteli, podnikateli apod.

NOZ obligatorně nestanovuje písemnou formu, takže je možné sjednat výhradu vlastnického práva ústně. Na druhou stranu však NOZ stanovuje podmínky účinnosti ujednání výhrady vlastnického práva vůči věřitelům kupujícího. Ujednání potom musí mít formu veřejné listiny (dle NOZ tedy ve formě notářského zápisu), anebo musí být ujednání v písemné formě, podpisy na ujednání musí být úředně ověřeny a datace jejich ověření potom zakládá časovou účinnost. Nakonec potom v případě věcí zapsaných do nějakého veřejného seznamu (nejčastěji katastr nemovitostí) je účinnost podmíněna jejím zápisem do takového veřejného seznamu.

Zejména poslední jmenované je velkým zásahem do smluvní volnosti a flexibility závazkových vztahů. Tato přísnost v podobě podmínek účinnosti a její kýžený výsledek v rámci práva insolvenčního nemůže obstát v porovnání nad praktickými důsledky v obchodních závazkových vztazích. Standardnímu nezajištěnému věřiteli tato přísnost ničeho nepřinese. Na druhou stranu ovšem vnese do mnoha obchodních závazkových vztahů nejistotu či neochotu (ne vždy je možné z praktického pohledu trvat, na byť jen písemné formě ujednání), a dá se dle mého názoru očekávat, že v praxi se smluvní ujednání výhrady vlastnického práva z části obchodních závazkových vztahů úplně vytratí a z části bude zásadně uzavíráno formou veřejné listiny.


Autor: Mgr. Martin Polehňa

 

www.pravni-rady.eu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama