Smlouva o peněžité půjčce

on .

SMLOUVA O PENĚŽITÉ PŮJČCE

dle §657 a §658 Občanského zákoníku

 

Já, níže podepsaný/á …………… …………………, trvale bytem …………….., ………………………….,       RČ: ……………….,


jako Věřitel
a


pana/í …………… ……………………., trvale bytem ……………, ……………………………………..,                   RČ: ………………..

 

jako Dlužník

uzavírají  Smlouvu o peněžité půjčce 

I.

 

Věřitel na základě této smlouvy půjčuje dlužníkovi částku ve výši ................................... Kč, (slovy: ........... Kč). Tuto částku předal věřitel dlužníkovi před podpisem této smlouvy, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.

 

Dlužník se zavazuje poskytnutou půjčku vrátit věřiteli nejpozději do ............................, a to v pravidelných měsíčních splátkách po ………………….... Kč, splatných vždy k …………………….. příslušného kalendářního měsíce, počínaje měsícem .......................; první splátku se tak dlužník zavazuje zaplatit věřiteli do .........................

 

Jednotlivé měsíční splátky se dlužník zavazuje zaplatit věřiteli na jeho bankovní účet vedený u .................... banky, č.ú. .................../....., pod variabilním symbolem …………………….. .

 

II.

Pro případ prodlení s úhradou dlužné částky se dlužník zavazuje platit věřiteli od prvního dne prodlení úroky z prodlení ve výši …… % denně z dlužné částky.

 

III.

Účastníci shodně prohlašují, že tato dohoda je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle, že smlouvu neuzavřeli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že s obsahem této smlouvy souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží při podpisu této smlouvy po jednom vyhotovení.

 

 

V..................... dne ................

 

.......................................................                         ......................................................

věřitel + jeho podpis                                               dlužník + jeho podpis

 

V případě dotazů se obraťte na Naši Bezplatnou právní poradnu

 

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

 • Dluhy

  Dobrý den,
  Sepisovala jsem dlužní úpis v roce 2015. Dlužník mi neplatil. Soud mi uznal pouze částku minimalni. Nemám to notářsky ověřené. Chybí mi jediná věta v dlužním úpis...
  úterý 19. únor 2019

   

 • OSVČ - práce v zahraničí

  Dobrý den. Mám dotaz ohledně práce osoby samostatně výdělečně činné ve státě EU - konkrétně v Německu.
  Syn má české oprávnění k podnikání - řemeslnou živnost "elektromontáže...
  úterý 19. únor 2019

   

 • přeřazení na nižší pozici

  Dotaz: style="box-sizing: inherit; color: #003399; font-family: TriviaSeznam, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 16px;" /Dobrý den, style="box-sizing: inherit; color: ...
  úterý 19. únor 2019

   

Reklama