Doručování dle daňového řádu - díl 1.

Doručování dle daňového řádu - díl 1.

Doručování písemností finančním úřadem dle daňového řádu - způsoby, doručování elektronické a prostřednictvím zásilky. V případě dotazů se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Obecná ustanovení o doručování

     Způsoby doručování – Správce daně doručuje písemnost při ústním jednání, jiném úkonu či elektronicky. Není li to možné, je třeba využít poštovních služeb či jiný orgán nebo úřední osobu.

    Do vlastních rukou se doručují písemnosti, pokud den doručení je počátkem lhůty stanovené zákonem nebo správcem daně a v případech, že tak stanoví zákon či správce daně.

     Má li osoba zástupce, doručuje se pouze jí v rozsahu jejího oprávnění. Pokud se písemnost dotýká poměrů osoby, která má něco vykonat osobně, pak se písemnost doručuje jí i jejímu zácem daně a v přípastupci a dnem doručení je pak pozdější den při doručení tomu druhému.

Elektronické doručování

Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, zřízené zákonem, organizační složky podniku, zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, insolvenční správci, notáři a soudní exekutoři musí mít zřízenou datovou schránku a právě prostřednictvím ní probíhá doručování písemností.[1]

Doručování prostřednictvím zásilky

     Písemnost lze doručit všem adresátům kdekoliv, kde budou zastiženi. Ten, kdo přijímá písemnost je povinen na výzvu prokázat svou totožnost.

     Fyzické osobě se doručuje na adresu místa pobytu, na adresu v evidenci obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti nebo na adresu bydliště v cizině. Pokud osoba zažádá správce daně o zasílání jinou adresu, pak se na ni bude zasílat. Písemnost do vlastních rukou musí být doručena přímo do vlastních rukou adresáta, v případě nezastižení je vhodně obeznámen s jejím 10 ti denním uložením k vyzvednutí. Písemnost, jež není do vlastních rukou lze přenechat i cizí osobě z blízkosti adresáta pokud se zaváže, že mu ji předá. Pokud to není možné, tak stejný postup viz výše. Písemnost, která není do vlastních rukou nebo nevyžaduje potvrzení doručení adresátem, se vloží do schránky či na jiné vhodné místo.

     Doručování právnickým osobám a organizačním složkám cizích právnických osob se doručuje na adresu jejich sídla anebo na dožádanou doručovací adresu, pokud se na ní právnická osoba opravdu vyskytuje. Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby je oprávněna převzít písemnost. Pokud se jedná o písemnost, která není do vlastních rukou, tak je možné ji předat i zaměstnanci, či jiné fyzické osobě, která se v místě zdržuje a souhlasí s tím, že odevzdá písemnost adresátovi. Pokud nebyla možná ani jedna možnost z výše uvedených, tak se zásilka uloží a adresát se o tom vhodným způsobem upozorní. Při nevyzvednutí písemnosti ve stanovené lhůtě může správce daně doručit na adresu místa pobytu fyzické osoby, která je oprávněna jednat jménem této právnické osoby dle § 24 odst. 2 daňového řádu, pokud je mu tedy adresa jejího pobytu známa.

     Písemnost se ukládá u správce daně, jehož písemnost se doručuje, nebo u správce daně, který byl o doručení dožádán, nebo u provozovatele poštovních služeb, jestliže se doručuje jeho prostřednictvím. Upozornění na doručení obsahuje výzvu k převzetí písemnosti, označení správce daně, komu je doručováno, kde a od kterého dne a v jakých hodinách je písemnost připravena k vyzvednutí. Nezbytnou součástí je i poučení o právních důsledcích nevyzvednutí zásilky. Dále pokud adresát písemně požádá toho, jehož prostřednictvím se doručuje, aby mu byly písemnosti ukládány, tak je lze ukládat bez výše zmíněných pokusů o doručení.

     Písemnost, jež má být doručena do vlastních rukou nebo jejíž převzetí má být potvrzeno adresátem je doručena okamžikem převzetí. Nevyzvedne li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů od jejího uložení, tak se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl. V případě odepření přijmutí písemnosti adresátem se považuje za doručenou dnem odepření. Písemnost se pak vrací správci daně a současně se adresát poučí o právních důsledcích odepření součinnosti. Není li možné toto poučení předat, zle jej zanechat v poštovní schránce, jiné schránce užívané adresátem či na jiném vhodném místě. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je nutné, aby tento neprodleně správce daně uvědomil o uplynutí této lhůty. Písemnosti, u nichž marně uplynula lhůta pro jejich vyzvednutí, vhodí osoba provádějící doručení do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže to správce daně předem vyloučí. Není li takové schránky, nebo je-li tento způsob seznámení adresáta s obsahem písemnosti správcem daně vyloučen, písemnost se vrátí odesílajícímu správci daně. Požádá-li adresát o to, aby jemu doručované písemnosti nebyly po marném uplynutí lhůty pro jejich vyzvednutí vhazovány do domovní nebo jiné jím užívané schránky, správce daně tento způsob seznámení adresáta s doručenou písemností předem vyloučí.

     Pokud adresát ze závažného a předem nepředvídatelného důvodu nemohl uloženou písemnost ve lhůtě vyzvednout, tak může požádat správce daně o vyslovení neúčinnosti doručení. Od chvíle, kdy se adresát s doručovanou písemností seznámil má 15 dní pro podání této žádosti, nejpozději však do 6 měsíců od doručení.

V případě dotazů se obraťte na Naši Bezplatnou právní poradnu


[1] Výše zmíněným osobám je tato povinnost stanovena zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Od 1. 1. 2012 tato povinnost přibude i advokátům a daňovým poradcům.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama