Doručování dle daňového řádu - díl 2.

Doručování dle daňového řádu - díl 2.

Doručování písemností finančním úřadem dle daňového řádu - zvláštní způsoby doručení a prokázání doručení. V případě dotazů se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zvláštní způsoby doručení

     Veřejnou vyhláškou se písemnost doručuje osobě neznámého pobytu nebo sídla, pokud této osobě není ustanoven zástupce podle § 26 odst. 1 písm. c) daňového řádu, jakož i osobě, která není známa, nebo v řízení, ve kterém se doručuje velkému nebo neurčitému počtu adresátů. Veřejnou vyhlášku správce daně vyvěsí po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce a zároveň ji zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Veřejná vyhláška obsahuje upozornění na místo uložení písemnosti s jejím označením a s uvedením možnosti vyzvednutí. Písemnost je doručena dnem vyzvednutí písemnosti adresátem. Nevyzvedne li si adresát písemnost doručovanou veřejnou vyhláškou do 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správce daně, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou. Na veřejné vyhlášce správce daně vyznačí den jejího vyvěšení na úřední desce a den jejího sejmutí. Je li doručováno osobě neznámého pobytu nebo sídla, pokud této osobě není ustanoven zástupce podle § 26 odst. 1 písm. c) daňového řádu, jakož i osobě, která není známa nebo hromadným předpisným seznamem, zveřejní veřejnou vyhlášku na žádost správce daně též obecní úřad v místě adresátova posledního známého pobytu nebo sídla, popřípadě obecní úřad, v jehož územní působnosti se nachází předmět daně. Pokud je dle zákona daňovým subjektům stanovena daň hromadným předpisným seznamem, zpřístupní správce daně tento seznam k nahlédnutí po dobu nejméně 30 dnů. Veřejnou vyhláškou správce daně zpřístupní označení daně, místo a dobu, kdy lze do seznamu nahlédnout a výše zmíněný předpisný seznam. Vyhlášku pak vyvěsí minimálně po dobu 30 dnů. Třicátým dnem po jeho zpřístupnění se seznam považuje za doručený. Daňovému subjektu jsou při nahlédnutí do seznamu zpřístupněny údaje týkající se pouze jemu stanovené daně.

Prokázání doručení

     Doručení písemností, které se doručují do vlastních rukou nebo jejichž převzetí má být potvrzeno adresátem, potvrdí doručující řádně vyplněnou doručenkou, která je veřejnou listinou. Doručenka obsahuje podle zvoleného způsobu doručování a podle okolností, které nastaly při doručování označení správce daně, který písemnost doručuje, označení adresáta a adresu, na kterou mu je doručováno, označení doručované písemnosti, způsob doručování, údaje o dni a způsobu uložení písemnosti, pokud byla písemnost uložena, a o dni, kdy byla připravena k vyzvednutí, pokud se liší ode dne uložení, údaj o dni doručení písemnosti nebo o dni jejího vrácení správci daně, údaj o dni, v němž bylo přijetí písemnosti odepřeno, způsob poučení o důsledcích odepření a důvody odepření, jméno, příjmení a podpis osoby, která písemnost převzala, nebo jméno a příjmení osoby, která převzetí písemnosti odepřela; jde li o osobu odlišnou od adresáta, uvede se její vztah k adresátovi, a v případě doručování do vlastních rukou se uvede i způsob doložení oprávnění k převzetí písemnosti za adresáta a podpis osoby, která předala doručovanou písemnost adresátovi nebo písemnost uložila, potvrzující správnost údajů na doručence a postupu při doručování, s uvedením jména a příjmení. Pokud je doručenka ztracena, zničena, poškozena či není řádně vyplněna, lze doručení prokázat i jiným způsobem. Například tím, že z postupu adresáta je zjevné, že mu bylo doručeno. V případě, že se nedoručuje za pomoci zalepené obálky s doručenkou, tak se prokazuje doručení do vlastních rukou na její kopii obsahující označení správce daně, který písemnost doručuje, jméno, příjmení a podpis osoby, která písemnost převzala, nebo jméno a příjmení osoby, která převzetí písemnosti odepřela; jde li o osobu odlišnou od adresáta, uvede se její vztah k adresátovi, a v případě doručování do vlastních rukou se uvede i způsob doložení oprávnění k převzetí písemnosti za adresáta, podpis osoby, která předala doručovanou písemnost adresátovi nebo písemnost uložila, potvrzující správnost údajů na doručence a postupu při doručování, s uvedením jména a příjmení. V případě doručení při ústním jednání či při jiném úkonu v rámci správy daní, tak se prokazuje doručení do vlastních rukou podpisy úřední osoby a adresáta do protokolu. V případě odepření tohoto podpisu adresátem účinky doručení nastanou, avšak je třeba odepření podpisu a jeho důvody zaznamenat v protokolu. Není li adresát schopen potvrdit příjem pro tělesnou indispozici, podepíše se jiná dospělá osoba jako svědek s tím, že připíše důvod, proč nemohlo dojít k potvrzení příjmu adresátem. Podpis této osoby pak nahrazuje adresátův podpis.

V případě dotazů se obraťte na Naši Bezplatnou právní poradnu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama