Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob - 1.díl

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - 1. díl

První část zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Právní předpisy zákonem dotčené.

     Tento náš nový článek pojednává o novém a hodně diskutovaném prvním předpisu. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízením proti nim. Zároveň reflektuje skutečnost, že předmětná problematika se oddělila jako samostatné portfolio našeho portálu, na které odkazujeme přes portál www.trestni-odpovednost-firem.cz . Naším cílem je postupná interpretace zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, dále jen jako (,,ZTPS’’), v rámci několika článků, které budou postupně přibývat. V dnešním dílu Vám bude přiblížena první část ZTPS, začátek druhé části a upozornění na jiné zákony, jež se tato nová úprava přímo dotýká. Předmětnou problematikou se podrobně zabýváme, takže v případě jakéhokoliv zájmu nás neváhejte kontaktovat.

     Předmětem této právní úpravy jsou podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a ochranná opatření, které lze za spáchání stanovených trestných činů právnickým osobám uložit, a postup v řízení proti právnickým osobám. Pokud ZTPS nestanovuje jinak, použije se trestní zákoník a v řízení proti právnické osobě trestní řád do té míry, pokud to nevylučuje povaha věci.

     Většina právnických osob  u nás provozuje činnost v rámci naší země, takže specifika místní působnosti není třeba do detailu probírat a postačí, když v rámci mezinárodního přesahu odkážeme na právo mezinárodní a smlouvy s ním spojené. Je však třeba poznamenat, že podle tohoto zákona se posuzuje také trestnost činu spáchaného v cizině, pokud jej spáchala osoba, kterážto má sídlo v České republice.

     Vyloučení trestní odpovědnosti je adresováno státu a územním samosprávným celkům při výkonu veřejné moci s tou výjimkou, že majetková účast těchto právnických osob na právnické osobě nevylučuje trestní odpovědnost takové právnické osoby dle ZTPS.

     Dále zákon uvádí taxativní výčet trestných činů právnických osob. Příkladem můžeme zmínit dotační podvod (§212 trestního zákoníku), poškození lesa (§295 trestního zákoníku) a závěrem třeba též neoprávněné zaměstnávání cizinců (§ 342 trestního zákoníku). Jedná se tedy o výčet skoro osmdesáti trestných činů, jejichž záběr zájmů, které chrání je velmi široký.

     V rovině soukromého práva se mezi dotčené a pozměněné zákony zařadil občanský zákoník, obchodní zákoník a občanský soudní řád. Nejedná se však o nic zásadního významu a změny jsou specifické v rámci rejstříkových záležitostí. Za věc rejstříkového záznamu považujme i dotčení zákona o politických stranách. Podstatnější změnou však můžeme rozumět požadavek na bezúhonnost právnické osoby, kteroužto nyní bude vyžadovat například zákon o loteriích a jiných podobných hrách, živnostenský zákon, zákon o bankách, zákon o komoditních burzách. V úvodu jsme zmínili, že tato část bude pouze upozorněním na dotčené zákony. Je to způsobeno velkým počtem změněných zákonů, konkrétněji se jedná o 47 předpisů. Proto jsme se rozhodli vydělit tuto část pro jeden samostatný díl naší série článků o ZTPS.

V případě dotazů se obraťte na Naši Bezplatnou právní poradnu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama