Směnka v rozhodčím řízení - 4.díl Vztah rozhodčí smlouvy a směnky

Vztah rozhodčí smlouvy a směnky
Vzájemný vztah těchto institutů je vyjadřován zejména doktrínou separace.
V případě dotazů se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

   Rozhodčí smlouva a směnka jsou instituty, které zcela jistě nejsou v rozporu, tudíž je možné směnečné vztahy podřídit rozhodčímu řízení. Ve vztahu těchto institutů je třeba brát v úvahu jejich autonomii, která je uplatňována v rámci doktríny separace. Neplatnost rozhodčí doložky nemá za následek neplatnost směnky a stejně tak i naopak.[1] Tato otázka je řešena i v § 267 odst. 3 obchodního zákoníku takto: „Je-li součástí jinak neplatné smlouvy dohoda o volbě práva nebo tohoto zákona (§ 262) nebo dohoda o řešení sporu mezi smluvními stranami, jsou tyto dohody neplatné pouze v případě, že se na ně vztahuje důvod neplatnosti. Neplatnost těchto dohod se naopak netýká neplatnosti smlouvy, jejíž jsou součásti.“[2] Pokud by však v případě rozhodčí doložky na směnce bylo zjištěno, že směnka fakticky neexistovala, mělo by to jistě za následek i neexistenci tohoto ujednání. Další doktrínou, kterou je nutné v souvislosti s touto otázkou uplatňovat, je doktrína pravomoci. Vyjádření této doktríny spočívá v pravomoci rozhodce rozhodnout o své pravomoci.[3] Právě spojením obou těchto zásad je možné dosáhnout rozhodnutí i ve sporu o platnost smlouvy hlavní.

V případě dotazů se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu[1] ROZEHNALOVÁ, N., Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008. s. 108.

[2] § 267 odst. 3zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

[3] ROZEHNALOVÁ, N., Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008. s. 108.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama