Směnka v rozhodčím řízení - 6.díl Formulace rozhodčí smlouvy

Formulace rozhodčí smlouvy

Doporučení a popis vhodné formulace rozhodčí smlouvy.

V případě dotazů se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

   Správná formulace rozhodčí smlouvy je velice důležitá, jelikož na jejím základě je vytvořena pravomoc rozhodce nebo rozhodčího soudu o případném sporu rozhodnout. Rozhodčí smlouva musí být písemná a měla by obsahovat následující náležitosti:

 • Označení účastníků

Oto Slavíček, emitent směnky, další identifikační údaje

Karel Lála, remitent směnky, další identifikační údaje

 • Projev vůle ve smyslu podřízení sporu rozhodčímu řízení: spory budou rozhodovány s konečnou platností u...

 • Vymezení sporů, které budou podřízeny rozhodčímu řízení

Zpravidla se zde využívá formulace veškeré spory a nároky nebo mohou být i konkrétně vymezeny.

 • Označení rozhodce/ců nebo způsob jeho/jejich určení

   Úpravu této problematiky nalezneme v § 7 ZRŘ. Existuje několik možností, jak tuto část rozhodčí smlouvy upravit. Spor bude projednán: A) „u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci / B) jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu." C) jediným rozhodcem JUDr. Filipem Pátkem, advokátem se sídlem v Praze, D) tříčlenným senátem složeným z Jaromíra Starého, Ladislava Vratkého a Karla Králíka (tyto členy je nutné dále blíže identifikovat), poslední možností je postup dle § 7 odst. 2 ZRŘ.

 • Místo, kde bude řízení probíhat

Vymezení konkrétního místa řízení např. v sídle rozhodce.

 • Případně volba hmotných pravidel

   Ve vnitrostátním rozhodčím řízení se bude zpravidla aplikovat české právo, nicméně je možné rozhodovat dle zásad spravedlnosti (§ 25 odst. 3). Rozhodování směnečných sporů dle zásad spravedlnosti by však bylo například v otázkách platnosti směnky svévolí, kterou nelze považovat za správnou.[1]

 • Volba procesních pravidel

Typicky se tato volba stanovuje s odkazem na ZRŘ a případně s odkazem na jednací řád rozhodčího soudu.

 • Způsob vedení řízení

Písemná forma

 • Sjednání přezkumu

   Účastníky rozhodčí smlouvy tedy bude vždy remitent a emitent (u směnky vlastní) a směnečník (u směnky cizí). Jak vyplývá z judikatury Nejvyššího soudu 23 Cdo111/2009, rozhodčí doložka se nemůže vztahovat na osoby, mimo právní vztah, pro který byla rozhodčí smlouva uzavřena.[2] V případě směnky cizí není tedy možné, aby rozhodčí smlouva uzavřená mezi remitentem a směnečníkem vázala i výstavce. Celkově stejná situace bude platit i pro další osoby na směnce uvedené, které nebudou vázány rozhodčí smlouvou, pokud by však s podřízením sporu rozhodčímu řízení písemně nesouhlasily.

 • Z hlediska směnečných nároků je nutné, aby rozhodčí smlouva obsahovala mimo základních podmínek i jasné stanovení, že se vztahuje i na nároky ze směnky. Tato podmínka se projevuje zejména v situacích, v nichž směnka existuje jako forma zajištění závazku hlavního.[3]

    Strany si mohou v rozhodčí smlouvě rovnou upravit i případný způsob přezkumu rozhodčího nálezu jiným rozhodcem. Tato otázka však bývá velmi často řešena právě odkazem na jednací řád rozhodčího soudu.

Formulace rozhodčí doložky se samozřejmě liší v závislosti na předmětu sporu nebo účastnících smlouvy.[4]

V případě dotazů se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu

 [1] KOVAŘÍK Z., Směnka a šek České republice, 6. vydání, C. H. Beck, s. 492.

[2]Rozsudek Nejvyššího soudu  ze dne 23. 02. 2011, sp. zn. 23 Cdo 111/2009

[3]Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12.4 2011 sp.zn. 9 Cmo 255/2010

[4] Pokud je účastníkem smlouvy spotřebitel.

 

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

  Reklama