Neplatnost rozhodčí doložky

Okénko na téma rozhodčí doložky

V tomto článku bychom se rádi věnovali tématu alternativního způsobu řešení sporů, které může mnohdy běžnému spotřebiteli zamotat hlavu. Na výše uvedené téma naleznete na internetu nepřeberné množství textů, ale v našem článku bychom rádi poukázali na usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu České republiky (dále NS) ze dne 11. 5. 2011 sp. zn. 31 Cdo 1945/2010. Kde NS prolomil pochybnosti o tomto tématu:

Neobsahuje-li rozhodčí smlouva přímé určení rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob jeho určení, a odkazuje-li na ,,rozhodčí řád" vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, je taková rozhodčí smlouva neplatná podle § 39 obč. zák.

Co to vlastně v praxi znamená?

Neplatnost rozhodčí doložky způsobuje i neplatnost rozhodčího nálezu, pokud se jí dovoláte. Právní názor vyslovený NS je v praxi velmi důležitý, neboť na jeho základě se může povinný z neplatného rozhodčího nálezu, domoci jeho zrušení soudem. Rozhodčí nález však nabývá okamžikem doručení právní moci a je exekučním titulem, takže doporučujeme podat současně i odklad vykonatelnosti rozhodčího nálezu.  Žaloba sama o sobě nemá suspenzivní účinek.

Jak poznáte výše uvedenou rozhodčí doložku?

„veškeré spory, které mezi nimi nastanou nebo mohou nastat, či jakékoliv jiné nároky, budou řešeny v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb. podle Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydanými společností x y, s.r.o., IČ“ x, sídlem x, Praha“ s tím, že tyto dokumenty jsou zveřejněny v platném znění na internetových stránkách společnosti x y“.

V případě dotazů se obraťte na Naši Bezplatnou právní poradnu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama