Občanské právo

V této podsekci OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
hosting cheap web package 186
Pronajem bytu 827
Lékařské pochybení 1451
Sepsání splátkového kalendáře 2807
Odpovědnost vlastníka motorového vozidla 4126
Zápis v registru silničních vozidel a vlastnické právo 5186
Navrácení daru dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník 2951
Jak se vypořádat se sousedem kouřícím nám neustále do bytu? 1643
Prodej majetku ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů ve vztahu k SJM 1716
Darování a rizika exekuce 1418
Vymáhání dluhů v rodině 1606
Platnost smlouvy při neplatném občanském průkazu 1387
Právní úprava vyřizování pozůstalosti po rekodifikaci 1565
Reklamace poškozeného zboží 1457
Dvouměsíční prekluzivní reklamační lhůta 1396
Nárok na náhradu za neuplatněný dárkový poukaz 2181
Propadnutý dárkový poukaz 2365
Přihlášení pohledávky po schválení oddlužení 2488
Omluvenka na střední škole 3106
Znalecký posudek při prodeji rodinného domu 3108
Ústní půjčka 3190
Právní poradna Louny 2669
Třikrát stejná závada - odstoupení od smlouvy 4419
Reklamace 2697
Obecný zmocněnec 3989
Plná moc z Kanady? 3272
Vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu 5511
Distanční obchody dle Občanského zákoníku 2475
Vracení bankovních poplatků za vedení úvěrových účtů od bank? 2443
Smlouva o výpůjčce na byt 3511
Bezplatné užívání bytu 6912
Nahlížení do spisu u soudu 3485
Vymáhání pohledávek 2963
Poškození zboží při přepravě - uplatnění vad 2536
Uplatnění vad zboži 2351
Společný majetek 2926
Vykázání osoby 2533
Výživné mezi manžely 3558
Zákonná úprava bezdůvodného obohacení 2558
Koupě a vrácení automobilu při přetočeném tachometru 2679
Přetočené kilometry na vozu a jeho vrácení? 2759
Záruční doba u vyměněného dílu 5838
Záruka - výměna komponentu 2584
Neuznaná reklamace a další postup? 3435
Absurdní reklamace? 2705
Zákonná definice pojmu rodina 3411
Generální plná moc a úkony s ní možné 2591
Platnost smluv před a po rekodifikaci soukromého práva 2400
Platnost smlouvy s chybou v přijmení? 2407
Bezplatná právní poradna kamenná 2930
Doklad a jeho podoba 2324
Žádost o přidělení zástupce či advokáta dle osř 3796
Přidělení zástupce či advokáta v soudním řízení 2615
Platnost úkonů v případě § 335b odst. 1 občanského soudního řádu? 2226
Smlouva o vyrovnání v případě partnerů 3300
Právní moc usnesení 4021
Snížení ceny nemovitosti 2470
Věcné břemeno - cena nemovitosti 2842
Hypotéka - odhad nemovitosti 2684
Úhrada odhadu nemovitosti 2487
SMS jako důkazní prostředek 3657
Půjčka bez písemné smlouvy 3419
Zástavní právo a jeho vliv na pronájem nemovitosti 2968
Pronájem domu se zástavním právem 2840
Odpovědnost za fyzické testy - strážník městské policie 2947
Dědění stavebního spoření i pro dědice bez letitého zájmu? 2538
Stavební spoření a dědění ze zákona 2951
Obecně i speciálně o ručení za závazky v režimu občanského zákoníku 2474
Vrácení zásilky z e-shopu 2556
Žádost o půjčku, úvěr a požadavek zálohy 2506
Speciální plná moc 4920
Generální plná moc - banka 3975
Ověření darovací smlouvy 2989
Stavba na cizím pozemku 3055
Darovací smlouva u notáře 3031
Založení občanského sdružení a přípravný výbor 2603
Pronájem domu bez kolaudačního souhlasu 2556
Pronájem nezkoulaudovaného domu 2630
Majetek nezohledněný v závěti 2732
Dodatečné dědické řízení 3365
Přípustnost odvolání v případě nepřípustnosti odvolání 2585
Vypořádání společného jmění manželů a dědění 4329
SJM a dědictví 6037
Dědění osoby, která pečovala o společnou domácnost? 2361
Nárok na dědictví? 2921
Hospodaření bytového družstva 2568
Nulová aktivita společenství vlastníků jednotek 2774
Nabytí právní moci rozsudku 9338
Právní moc rozsudku 2834
Odstoupení dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku 6480
Prodávající v insolvenci 2447
Úmrtí otce za života ženy a následné řízení 2858
Jak bude probíhat dědictví? 3057
Odmítnutí dědictví dle občanského zákoníku 4411
Odmítnutí předluženého dědictví 3559
Nárok na dědictví v případě žití ve společné domácnosti? 10250
Dědění družky zůstavitele 5164
Koupě bytu do výlučného vlastnictví jednoho z manželů 5731
Koupě bytu mimo SJM 4257
Věcné břemeno - právo cesty 3463
Věcné právo in rem 3492
Relativní neplatnost v dědickém řízení? 3153
Můžu se vzdát svých dědických nároků? 3942
Účinky generální plné moci 2541
Jak funguje generální plná moc? 2736
Platnost dohody o změně výše nájmu v souvislosti se zákonem č. 107/2006 Sb, 2954
Co pro mě znamená postoupení pohledávky? 3400
Postoupení pohledávky 3298
Neuplatnění jednostranného zvyšování nájmu 2584
Pravomoc rozhodce 2211
Konečná lhůta a rozhodný okamžik u soudního poplatku 2754
Co je to rozhodčí řízení? 2402
Může být zastaveno soudní řízení pro nezaplacení soudního poplatku? 4363
Darovací smlouva na nemovitost 2677
Darování nemovitosti pravnoučatům 2405
Přechází dluhy z dědictví na děti? 4814
Odmítnutí předluženého dědictví 3008
Generální plná moc či pouze úkonové? 2980
Plná moc při odjezdu do zahraničí 8114
Užívání nemovitosti i po skončení nájmu 2623
Automatické prodloužení nájmu 4360
Náležitosti darovací smlouvy na nemovitost 3437
Darování nemovitosti 2750
Výlučné vlastnictví manžela - dědění 3575
Dědění majetku pouze pro moje děti 2725
Různé důvody vydědění 2549
Různé důvody vydědění 3312
Vydědění syna z předchozího vztahu 5306
Návrh k soudu na úpravu výživného 4162
Hypotéka mezi partnery - úprava vztahů 2634
Darování nemovitosti 2683
Může mě sestra nutit k přenechání dědictví? 3294
Rozdělení dědictví 4338
Dluh u ČKP 4763
Česká kancelář pojistitelů - pohledávka 3394
Definice pojmu nezřízený život 2861
Jaké jsou například důvody vydědění? 2611
Problémy s dluhy za otce? 2630
Dluhy otce jdou za ním 2557
Smluvní pokuta u distančních obchodů - spotřebitel x prodejce 2711
Nedoručení zásilky z eshopu 2982
Jak zrušit věcné břemeno? 3487
Zánik věcného břemene 3779
Darování půlky nemovitosti 4094
Vzdání se práv - dědictví 3593
Neobvyklá situace ve spojitosti s CKP 3620
Požadavky družstva na vyklizení 2501
Pozdní přepis na Katastrálním úřadě 2864
Opravy z fondu oprav? 2762
Neodhlášené vozidlo? 2951
Darování za trvání manželství 2829
Převod dluhů po úmrtí 3740
Vydržení a vydržovací listina 8157
Nákup na e-shopu a vzájemné povinnosti 2336
Převedení pohledávky bez upozornění od MHD 2549
Dožití v domu a jeho zajištění 3161
Důchod ve společné domácnosti 2444
Vrácení bezdůvodného obohacení 2798
Svědectví a péče o dítě 2574
Součást SJM a dědění ze zákona 3103
Nedodržení reklamační lhůty 7276
Náhrada škody z půjčky v rámci řízení trestního i u rozhodce 2626
Reklamace mobilního telefonu 3570
Dědictví 2763
Urážka 2530
Omylem vyplacené dávky 2437
Druh-družka 6482
Věcné břemeno in personam 3773
Účinnost nového občanského zákoníku 2730
Neoprávněné vymáhání pokuty 3106
Vrácení zboží 2877
Vydržení 3073
Dluhy - dědictví 2704
Převod poloviny domu na manželku 3785
Koupě auta - polopřevod 6198
Fond oprav 2689
Přepsání nemovitosti 5299
Nadbytečné věci 2381
Dědické řízení- Česká kancelář pojistitelů 2990
Náhrada škody 2808
Darovací a dědická daň 2637
Vzdání se dědictví 4446
Darování majetku 3029
Omluva k soudu 7448
Platba prostředků na jiný účet 2566

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama