Občanské právo

V této podsekci OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Pronajem bytu 1875
Lékařské pochybení 2127
Sepsání splátkového kalendáře 3356
Odpovědnost vlastníka motorového vozidla 5166
Zápis v registru silničních vozidel a vlastnické právo 5860
Navrácení daru dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník 3497
Jak se vypořádat se sousedem kouřícím nám neustále do bytu? 2240
Prodej majetku ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů ve vztahu k SJM 2671
Darování a rizika exekuce 1972
Vymáhání dluhů v rodině 2212
Platnost smlouvy při neplatném občanském průkazu 1885
Právní úprava vyřizování pozůstalosti po rekodifikaci 2053
Reklamace poškozeného zboží 2058
Dvouměsíční prekluzivní reklamační lhůta 1919
Nárok na náhradu za neuplatněný dárkový poukaz 2671
Propadnutý dárkový poukaz 2860
Přihlášení pohledávky po schválení oddlužení 3080
Omluvenka na střední škole 3955
Znalecký posudek při prodeji rodinného domu 3714
Ústní půjčka 3719
Právní poradna Louny 3175
Třikrát stejná závada - odstoupení od smlouvy 5048
Reklamace 3174
Obecný zmocněnec 4780
Plná moc z Kanady? 3893
Vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu 6015
Distanční obchody dle Občanského zákoníku 2979
Vracení bankovních poplatků za vedení úvěrových účtů od bank? 2913
Smlouva o výpůjčce na byt 4256
Bezplatné užívání bytu 8104
Nahlížení do spisu u soudu 4077
Vymáhání pohledávek 3508
Poškození zboží při přepravě - uplatnění vad 3099
Uplatnění vad zboži 2818
Společný majetek 3493
Vykázání osoby 3068
Výživné mezi manžely 4281
Zákonná úprava bezdůvodného obohacení 3152
Koupě a vrácení automobilu při přetočeném tachometru 3180
Přetočené kilometry na vozu a jeho vrácení? 3471
Záruční doba u vyměněného dílu 7036
Záruka - výměna komponentu 3065
Neuznaná reklamace a další postup? 4445
Absurdní reklamace? 3259
Zákonná definice pojmu rodina 3952
Generální plná moc a úkony s ní možné 3187
Platnost smluv před a po rekodifikaci soukromého práva 2903
Platnost smlouvy s chybou v přijmení? 2928
Bezplatná právní poradna kamenná 3657
Doklad a jeho podoba 2808
Žádost o přidělení zástupce či advokáta dle osř 4586
Přidělení zástupce či advokáta v soudním řízení 3332
Platnost úkonů v případě § 335b odst. 1 občanského soudního řádu? 2756
Smlouva o vyrovnání v případě partnerů 3844
Právní moc usnesení 4611
Snížení ceny nemovitosti 2979
Věcné břemeno - cena nemovitosti 3394
Hypotéka - odhad nemovitosti 3177
Úhrada odhadu nemovitosti 2997
SMS jako důkazní prostředek 4328
Půjčka bez písemné smlouvy 3944
Zástavní právo a jeho vliv na pronájem nemovitosti 3533
Pronájem domu se zástavním právem 3515
Odpovědnost za fyzické testy - strážník městské policie 3464
Dědění stavebního spoření i pro dědice bez letitého zájmu? 3063
Stavební spoření a dědění ze zákona 3502
Obecně i speciálně o ručení za závazky v režimu občanského zákoníku 3005
Vrácení zásilky z e-shopu 3098
Žádost o půjčku, úvěr a požadavek zálohy 3002
Speciální plná moc 5531
Generální plná moc - banka 4575
Ověření darovací smlouvy 3555
Stavba na cizím pozemku 3597
Darovací smlouva u notáře 3639
Založení občanského sdružení a přípravný výbor 3108
Pronájem domu bez kolaudačního souhlasu 3099
Pronájem nezkoulaudovaného domu 3192
Majetek nezohledněný v závěti 3336
Dodatečné dědické řízení 4066
Přípustnost odvolání v případě nepřípustnosti odvolání 3140
Vypořádání společného jmění manželů a dědění 4963
SJM a dědictví 6901
Dědění osoby, která pečovala o společnou domácnost? 2845
Nárok na dědictví? 3532
Hospodaření bytového družstva 3149
Nulová aktivita společenství vlastníků jednotek 3321
Nabytí právní moci rozsudku 9982
Právní moc rozsudku 3517
Odstoupení dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku 7167
Prodávající v insolvenci 3015
Úmrtí otce za života ženy a následné řízení 3370
Jak bude probíhat dědictví? 3557
Odmítnutí dědictví dle občanského zákoníku 5012
Odmítnutí předluženého dědictví 4171
Nárok na dědictví v případě žití ve společné domácnosti? 11419
Dědění družky zůstavitele 6115
Koupě bytu do výlučného vlastnictví jednoho z manželů 6766
Koupě bytu mimo SJM 5185
Věcné břemeno - právo cesty 4146
Věcné právo in rem 4056
Relativní neplatnost v dědickém řízení? 3885
Můžu se vzdát svých dědických nároků? 4490
Účinky generální plné moci 3042
Jak funguje generální plná moc? 3379
Platnost dohody o změně výše nájmu v souvislosti se zákonem č. 107/2006 Sb, 3607
Co pro mě znamená postoupení pohledávky? 4442
Postoupení pohledávky 4329
Neuplatnění jednostranného zvyšování nájmu 3093
Pravomoc rozhodce 2698
Konečná lhůta a rozhodný okamžik u soudního poplatku 3340
Co je to rozhodčí řízení? 3011
Může být zastaveno soudní řízení pro nezaplacení soudního poplatku? 4893
Darovací smlouva na nemovitost 3244
Darování nemovitosti pravnoučatům 2969
Přechází dluhy z dědictví na děti? 5471
Odmítnutí předluženého dědictví 3535
Generální plná moc či pouze úkonové? 3622
Plná moc při odjezdu do zahraničí 8786
Užívání nemovitosti i po skončení nájmu 3137
Automatické prodloužení nájmu 4974
Náležitosti darovací smlouvy na nemovitost 4096
Darování nemovitosti 3229
Výlučné vlastnictví manžela - dědění 4195
Dědění majetku pouze pro moje děti 3306
Různé důvody vydědění 3065
Různé důvody vydědění 3888
Vydědění syna z předchozího vztahu 5849
Návrh k soudu na úpravu výživného 4871
Hypotéka mezi partnery - úprava vztahů 3115
Darování nemovitosti 3194
Může mě sestra nutit k přenechání dědictví? 4083
Rozdělení dědictví 4890
Dluh u ČKP 5439
Česká kancelář pojistitelů - pohledávka 3940
Definice pojmu nezřízený život 3551
Jaké jsou například důvody vydědění? 3174
Problémy s dluhy za otce? 3131
Dluhy otce jdou za ním 3087
Smluvní pokuta u distančních obchodů - spotřebitel x prodejce 3371
Nedoručení zásilky z eshopu 3669
Jak zrušit věcné břemeno? 4179
Zánik věcného břemene 4343
Darování půlky nemovitosti 4744
Vzdání se práv - dědictví 4162
Neobvyklá situace ve spojitosti s CKP 4347
Požadavky družstva na vyklizení 3002
Pozdní přepis na Katastrálním úřadě 3524
Opravy z fondu oprav? 3312
Neodhlášené vozidlo? 3477
Darování za trvání manželství 3438
Převod dluhů po úmrtí 4320
Vydržení a vydržovací listina 8784
Nákup na e-shopu a vzájemné povinnosti 2843
Převedení pohledávky bez upozornění od MHD 3102
Dožití v domu a jeho zajištění 3841
Důchod ve společné domácnosti 2939
Vrácení bezdůvodného obohacení 3502
Svědectví a péče o dítě 3170
Součást SJM a dědění ze zákona 3818
Nedodržení reklamační lhůty 7871
Náhrada škody z půjčky v rámci řízení trestního i u rozhodce 3306
Reklamace mobilního telefonu 4100
Dědictví 3280
Urážka 3095
Omylem vyplacené dávky 2957
Druh-družka 7531
Věcné břemeno in personam 4318
Účinnost nového občanského zákoníku 3217
Neoprávněné vymáhání pokuty 3685
Vrácení zboží 3502
Vydržení 3584
Dluhy - dědictví 3338
Převod poloviny domu na manželku 4395
Koupě auta - polopřevod 6758
Fond oprav 3227
Přepsání nemovitosti 6140
Nadbytečné věci 2881
Dědické řízení- Česká kancelář pojistitelů 3641
Náhrada škody 3540
Darovací a dědická daň 3160
Vzdání se dědictví 5147
Darování majetku 3576
Omluva k soudu 8110
Platba prostředků na jiný účet 3037

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama