Občanské právo

V této podsekci OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Pronajem bytu 209
Lékařské pochybení 905
Sepsání splátkového kalendáře 2488
Odpovědnost vlastníka motorového vozidla 3733
Zápis v registru silničních vozidel a vlastnické právo 4877
Navrácení daru dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník 2645
Jak se vypořádat se sousedem kouřícím nám neustále do bytu? 1364
Prodej majetku ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů ve vztahu k SJM 1398
Darování a rizika exekuce 1138
Vymáhání dluhů v rodině 1270
Platnost smlouvy při neplatném občanském průkazu 1120
Právní úprava vyřizování pozůstalosti po rekodifikaci 1260
Reklamace poškozeného zboží 1197
Dvouměsíční prekluzivní reklamační lhůta 1109
Nárok na náhradu za neuplatněný dárkový poukaz 1916
Propadnutý dárkový poukaz 2118
Přihlášení pohledávky po schválení oddlužení 2202
Omluvenka na střední škole 2789
Znalecký posudek při prodeji rodinného domu 2791
Ústní půjčka 2901
Právní poradna Louny 2371
Třikrát stejná závada - odstoupení od smlouvy 4071
Reklamace 2433
Obecný zmocněnec 3602
Plná moc z Kanady? 2951
Vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu 5207
Distanční obchody dle Občanského zákoníku 2179
Vracení bankovních poplatků za vedení úvěrových účtů od bank? 2169
Smlouva o výpůjčce na byt 3163
Bezplatné užívání bytu 6375
Nahlížení do spisu u soudu 3153
Vymáhání pohledávek 2661
Poškození zboží při přepravě - uplatnění vad 2250
Uplatnění vad zboži 2086
Společný majetek 2576
Vykázání osoby 2221
Výživné mezi manžely 3184
Zákonná úprava bezdůvodného obohacení 2250
Koupě a vrácení automobilu při přetočeném tachometru 2413
Přetočené kilometry na vozu a jeho vrácení? 2364
Záruční doba u vyměněného dílu 5472
Záruka - výměna komponentu 2320
Neuznaná reklamace a další postup? 2998
Absurdní reklamace? 2423
Zákonná definice pojmu rodina 3114
Generální plná moc a úkony s ní možné 2282
Platnost smluv před a po rekodifikaci soukromého práva 2113
Platnost smlouvy s chybou v přijmení? 2146
Bezplatná právní poradna kamenná 2540
Doklad a jeho podoba 2035
Žádost o přidělení zástupce či advokáta dle osř 3388
Přidělení zástupce či advokáta v soudním řízení 2245
Platnost úkonů v případě § 335b odst. 1 občanského soudního řádu? 1948
Smlouva o vyrovnání v případě partnerů 3006
Právní moc usnesení 3693
Snížení ceny nemovitosti 2211
Věcné břemeno - cena nemovitosti 2547
Hypotéka - odhad nemovitosti 2408
Úhrada odhadu nemovitosti 2200
SMS jako důkazní prostředek 3363
Půjčka bez písemné smlouvy 3128
Zástavní právo a jeho vliv na pronájem nemovitosti 2677
Pronájem domu se zástavním právem 2485
Odpovědnost za fyzické testy - strážník městské policie 2656
Dědění stavebního spoření i pro dědice bez letitého zájmu? 2271
Stavební spoření a dědění ze zákona 2641
Obecně i speciálně o ručení za závazky v režimu občanského zákoníku 2207
Vrácení zásilky z e-shopu 2254
Žádost o půjčku, úvěr a požadavek zálohy 2245
Speciální plná moc 4589
Generální plná moc - banka 3669
Ověření darovací smlouvy 2706
Stavba na cizím pozemku 2763
Darovací smlouva u notáře 2719
Založení občanského sdružení a přípravný výbor 2332
Pronájem domu bez kolaudačního souhlasu 2248
Pronájem nezkoulaudovaného domu 2352
Majetek nezohledněný v závěti 2408
Dodatečné dědické řízení 3004
Přípustnost odvolání v případě nepřípustnosti odvolání 2260
Vypořádání společného jmění manželů a dědění 3966
SJM a dědictví 5513
Dědění osoby, která pečovala o společnou domácnost? 2076
Nárok na dědictví? 2598
Hospodaření bytového družstva 2282
Nulová aktivita společenství vlastníků jednotek 2478
Nabytí právní moci rozsudku 8919
Právní moc rozsudku 2495
Odstoupení dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku 6098
Prodávající v insolvenci 2153
Úmrtí otce za života ženy a následné řízení 2542
Jak bude probíhat dědictví? 2764
Odmítnutí dědictví dle občanského zákoníku 4097
Odmítnutí předluženého dědictví 3260
Nárok na dědictví v případě žití ve společné domácnosti? 9687
Dědění družky zůstavitele 4619
Koupě bytu do výlučného vlastnictví jednoho z manželů 5326
Koupě bytu mimo SJM 3819
Věcné břemeno - právo cesty 3105
Věcné právo in rem 3186
Relativní neplatnost v dědickém řízení? 2778
Můžu se vzdát svých dědických nároků? 3611
Účinky generální plné moci 2252
Jak funguje generální plná moc? 2406
Platnost dohody o změně výše nájmu v souvislosti se zákonem č. 107/2006 Sb, 2643
Co pro mě znamená postoupení pohledávky? 2972
Postoupení pohledávky 2903
Neuplatnění jednostranného zvyšování nájmu 2315
Pravomoc rozhodce 1939
Konečná lhůta a rozhodný okamžik u soudního poplatku 2485
Co je to rozhodčí řízení? 2090
Může být zastaveno soudní řízení pro nezaplacení soudního poplatku? 4091
Darovací smlouva na nemovitost 2391
Darování nemovitosti pravnoučatům 2120
Přechází dluhy z dědictví na děti? 4488
Odmítnutí předluženého dědictví 2743
Generální plná moc či pouze úkonové? 2673
Plná moc při odjezdu do zahraničí 7771
Užívání nemovitosti i po skončení nájmu 2344
Automatické prodloužení nájmu 4071
Náležitosti darovací smlouvy na nemovitost 3095
Darování nemovitosti 2460
Výlučné vlastnictví manžela - dědění 3247
Dědění majetku pouze pro moje děti 2423
Různé důvody vydědění 2262
Různé důvody vydědění 2999
Vydědění syna z předchozího vztahu 5006
Návrh k soudu na úpravu výživného 3790
Hypotéka mezi partnery - úprava vztahů 2367
Darování nemovitosti 2410
Může mě sestra nutit k přenechání dědictví? 2896
Rozdělení dědictví 3996
Dluh u ČKP 4416
Česká kancelář pojistitelů - pohledávka 3111
Definice pojmu nezřízený život 2527
Jaké jsou například důvody vydědění? 2331
Problémy s dluhy za otce? 2349
Dluhy otce jdou za ním 2271
Smluvní pokuta u distančních obchodů - spotřebitel x prodejce 2415
Nedoručení zásilky z eshopu 2669
Jak zrušit věcné břemeno? 3184
Zánik věcného břemene 3462
Darování půlky nemovitosti 3726
Vzdání se práv - dědictví 3316
Neobvyklá situace ve spojitosti s CKP 3272
Požadavky družstva na vyklizení 2214
Pozdní přepis na Katastrálním úřadě 2538
Opravy z fondu oprav? 2473
Neodhlášené vozidlo? 2679
Darování za trvání manželství 2485
Převod dluhů po úmrtí 3437
Vydržení a vydržovací listina 7752
Nákup na e-shopu a vzájemné povinnosti 2064
Převedení pohledávky bez upozornění od MHD 2269
Dožití v domu a jeho zajištění 2834
Důchod ve společné domácnosti 2179
Vrácení bezdůvodného obohacení 2417
Svědectví a péče o dítě 2274
Součást SJM a dědění ze zákona 2682
Nedodržení reklamační lhůty 6897
Náhrada škody z půjčky v rámci řízení trestního i u rozhodce 2274
Reklamace mobilního telefonu 3277
Dědictví 2474
Urážka 2228
Omylem vyplacené dávky 2157
Druh-družka 5919
Věcné břemeno in personam 3420
Účinnost nového občanského zákoníku 2451
Neoprávněné vymáhání pokuty 2785
Vrácení zboží 2562
Vydržení 2792
Dluhy - dědictví 2405
Převod poloviny domu na manželku 3477
Koupě auta - polopřevod 5904
Fond oprav 2403
Přepsání nemovitosti 4806
Nadbytečné věci 2104
Dědické řízení- Česká kancelář pojistitelů 2678
Náhrada škody 2441
Darovací a dědická daň 2372
Vzdání se dědictví 4037
Darování majetku 2712
Omluva k soudu 7083
Platba prostředků na jiný účet 2297

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama