Občanské právo

V této podsekci OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
hosting cheap web package 1509
Pronajem bytu 1472
Lékařské pochybení 1899
Sepsání splátkového kalendáře 3272
Odpovědnost vlastníka motorového vozidla 5021
Zápis v registru silničních vozidel a vlastnické právo 5730
Navrácení daru dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník 3408
Jak se vypořádat se sousedem kouřícím nám neustále do bytu? 2140
Prodej majetku ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů ve vztahu k SJM 2444
Darování a rizika exekuce 1875
Vymáhání dluhů v rodině 2109
Platnost smlouvy při neplatném občanském průkazu 1815
Právní úprava vyřizování pozůstalosti po rekodifikaci 1962
Reklamace poškozeného zboží 1962
Dvouměsíční prekluzivní reklamační lhůta 1847
Nárok na náhradu za neuplatněný dárkový poukaz 2590
Propadnutý dárkový poukaz 2771
Přihlášení pohledávky po schválení oddlužení 2991
Omluvenka na střední škole 3718
Znalecký posudek při prodeji rodinného domu 3622
Ústní půjčka 3628
Právní poradna Louny 3093
Třikrát stejná závada - odstoupení od smlouvy 4931
Reklamace 3081
Obecný zmocněnec 4664
Plná moc z Kanady? 3770
Vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu 5906
Distanční obchody dle Občanského zákoníku 2900
Vracení bankovních poplatků za vedení úvěrových účtů od bank? 2834
Smlouva o výpůjčce na byt 4096
Bezplatné užívání bytu 7830
Nahlížení do spisu u soudu 3989
Vymáhání pohledávek 3418
Poškození zboží při přepravě - uplatnění vad 3019
Uplatnění vad zboži 2742
Společný majetek 3403
Vykázání osoby 2993
Výživné mezi manžely 4198
Zákonná úprava bezdůvodného obohacení 3071
Koupě a vrácení automobilu při přetočeném tachometru 3091
Přetočené kilometry na vozu a jeho vrácení? 3396
Záruční doba u vyměněného dílu 6722
Záruka - výměna komponentu 2984
Neuznaná reklamace a další postup? 4292
Absurdní reklamace? 3160
Zákonná definice pojmu rodina 3842
Generální plná moc a úkony s ní možné 3107
Platnost smluv před a po rekodifikaci soukromého práva 2819
Platnost smlouvy s chybou v přijmení? 2851
Bezplatná právní poradna kamenná 3573
Doklad a jeho podoba 2741
Žádost o přidělení zástupce či advokáta dle osř 4466
Přidělení zástupce či advokáta v soudním řízení 3245
Platnost úkonů v případě § 335b odst. 1 občanského soudního řádu? 2677
Smlouva o vyrovnání v případě partnerů 3755
Právní moc usnesení 4534
Snížení ceny nemovitosti 2890
Věcné břemeno - cena nemovitosti 3271
Hypotéka - odhad nemovitosti 3099
Úhrada odhadu nemovitosti 2915
SMS jako důkazní prostředek 4150
Půjčka bez písemné smlouvy 3857
Zástavní právo a jeho vliv na pronájem nemovitosti 3446
Pronájem domu se zástavním právem 3436
Odpovědnost za fyzické testy - strážník městské policie 3368
Dědění stavebního spoření i pro dědice bez letitého zájmu? 2977
Stavební spoření a dědění ze zákona 3431
Obecně i speciálně o ručení za závazky v režimu občanského zákoníku 2912
Vrácení zásilky z e-shopu 3016
Žádost o půjčku, úvěr a požadavek zálohy 2912
Speciální plná moc 5450
Generální plná moc - banka 4477
Ověření darovací smlouvy 3445
Stavba na cizím pozemku 3507
Darovací smlouva u notáře 3543
Založení občanského sdružení a přípravný výbor 3011
Pronájem domu bez kolaudačního souhlasu 3019
Pronájem nezkoulaudovaného domu 3108
Majetek nezohledněný v závěti 3265
Dodatečné dědické řízení 3947
Přípustnost odvolání v případě nepřípustnosti odvolání 3058
Vypořádání společného jmění manželů a dědění 4847
SJM a dědictví 6755
Dědění osoby, která pečovala o společnou domácnost? 2768
Nárok na dědictví? 3405
Hospodaření bytového družstva 3073
Nulová aktivita společenství vlastníků jednotek 3232
Nabytí právní moci rozsudku 9901
Právní moc rozsudku 3428
Odstoupení dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku 7040
Prodávající v insolvenci 2930
Úmrtí otce za života ženy a následné řízení 3269
Jak bude probíhat dědictví? 3479
Odmítnutí dědictví dle občanského zákoníku 4915
Odmítnutí předluženého dědictví 4087
Nárok na dědictví v případě žití ve společné domácnosti? 11127
Dědění družky zůstavitele 5977
Koupě bytu do výlučného vlastnictví jednoho z manželů 6527
Koupě bytu mimo SJM 5041
Věcné břemeno - právo cesty 4059
Věcné právo in rem 3933
Relativní neplatnost v dědickém řízení? 3797
Můžu se vzdát svých dědických nároků? 4389
Účinky generální plné moci 2964
Jak funguje generální plná moc? 3294
Platnost dohody o změně výše nájmu v souvislosti se zákonem č. 107/2006 Sb, 3514
Co pro mě znamená postoupení pohledávky? 4286
Postoupení pohledávky 4190
Neuplatnění jednostranného zvyšování nájmu 2998
Pravomoc rozhodce 2615
Konečná lhůta a rozhodný okamžik u soudního poplatku 3265
Co je to rozhodčí řízení? 2943
Může být zastaveno soudní řízení pro nezaplacení soudního poplatku? 4808
Darovací smlouva na nemovitost 3156
Darování nemovitosti pravnoučatům 2881
Přechází dluhy z dědictví na děti? 5309
Odmítnutí předluženého dědictví 3449
Generální plná moc či pouze úkonové? 3521
Plná moc při odjezdu do zahraničí 8667
Užívání nemovitosti i po skončení nájmu 3062
Automatické prodloužení nájmu 4873
Náležitosti darovací smlouvy na nemovitost 4024
Darování nemovitosti 3138
Výlučné vlastnictví manžela - dědění 4071
Dědění majetku pouze pro moje děti 3223
Různé důvody vydědění 2997
Různé důvody vydědění 3795
Vydědění syna z předchozího vztahu 5765
Návrh k soudu na úpravu výživného 4768
Hypotéka mezi partnery - úprava vztahů 3041
Darování nemovitosti 3113
Může mě sestra nutit k přenechání dědictví? 3968
Rozdělení dědictví 4795
Dluh u ČKP 5307
Česká kancelář pojistitelů - pohledávka 3851
Definice pojmu nezřízený život 3463
Jaké jsou například důvody vydědění? 3084
Problémy s dluhy za otce? 3044
Dluhy otce jdou za ním 3018
Smluvní pokuta u distančních obchodů - spotřebitel x prodejce 3268
Nedoručení zásilky z eshopu 3553
Jak zrušit věcné břemeno? 4054
Zánik věcného břemene 4223
Darování půlky nemovitosti 4634
Vzdání se práv - dědictví 4078
Neobvyklá situace ve spojitosti s CKP 4224
Požadavky družstva na vyklizení 2941
Pozdní přepis na Katastrálním úřadě 3433
Opravy z fondu oprav? 3239
Neodhlášené vozidlo? 3391
Darování za trvání manželství 3342
Převod dluhů po úmrtí 4236
Vydržení a vydržovací listina 8664
Nákup na e-shopu a vzájemné povinnosti 2755
Převedení pohledávky bez upozornění od MHD 3013
Dožití v domu a jeho zajištění 3743
Důchod ve společné domácnosti 2847
Vrácení bezdůvodného obohacení 3411
Svědectví a péče o dítě 3077
Součást SJM a dědění ze zákona 3728
Nedodržení reklamační lhůty 7781
Náhrada škody z půjčky v rámci řízení trestního i u rozhodce 3230
Reklamace mobilního telefonu 4022
Dědictví 3190
Urážka 3011
Omylem vyplacené dávky 2877
Druh-družka 7219
Věcné břemeno in personam 4217
Účinnost nového občanského zákoníku 3134
Neoprávněné vymáhání pokuty 3608
Vrácení zboží 3412
Vydržení 3490
Dluhy - dědictví 3239
Převod poloviny domu na manželku 4281
Koupě auta - polopřevod 6662
Fond oprav 3137
Přepsání nemovitosti 5965
Nadbytečné věci 2801
Dědické řízení- Česká kancelář pojistitelů 3540
Náhrada škody 3450
Darovací a dědická daň 3071
Vzdání se dědictví 5041
Darování majetku 3492
Omluva k soudu 7997
Platba prostředků na jiný účet 2961

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama