Občanské právo

V této podsekci OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
hosting cheap web package 708
Pronajem bytu 1067
Lékařské pochybení 1623
Sepsání splátkového kalendáře 2991
Odpovědnost vlastníka motorového vozidla 4471
Zápis v registru silničních vozidel a vlastnické právo 5377
Navrácení daru dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník 3131
Jak se vypořádat se sousedem kouřícím nám neustále do bytu? 1827
Prodej majetku ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů ve vztahu k SJM 1962
Darování a rizika exekuce 1595
Vymáhání dluhů v rodině 1810
Platnost smlouvy při neplatném občanském průkazu 1544
Právní úprava vyřizování pozůstalosti po rekodifikaci 1710
Reklamace poškozeného zboží 1650
Dvouměsíční prekluzivní reklamační lhůta 1571
Nárok na náhradu za neuplatněný dárkový poukaz 2338
Propadnutý dárkový poukaz 2513
Přihlášení pohledávky po schválení oddlužení 2699
Omluvenka na střední škole 3379
Znalecký posudek při prodeji rodinného domu 3317
Ústní půjčka 3357
Právní poradna Louny 2825
Třikrát stejná závada - odstoupení od smlouvy 4610
Reklamace 2837
Obecný zmocněnec 4260
Plná moc z Kanady? 3464
Vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu 5659
Distanční obchody dle Občanského zákoníku 2639
Vracení bankovních poplatků za vedení úvěrových účtů od bank? 2592
Smlouva o výpůjčce na byt 3749
Bezplatné užívání bytu 7287
Nahlížení do spisu u soudu 3691
Vymáhání pohledávek 3137
Poškození zboží při přepravě - uplatnění vad 2725
Uplatnění vad zboži 2493
Společný majetek 3114
Vykázání osoby 2726
Výživné mezi manžely 3811
Zákonná úprava bezdůvodného obohacení 2756
Koupě a vrácení automobilu při přetočeném tachometru 2839
Přetočené kilometry na vozu a jeho vrácení? 3010
Záruční doba u vyměněného dílu 6169
Záruka - výměna komponentu 2738
Neuznaná reklamace a další postup? 3768
Absurdní reklamace? 2883
Zákonná definice pojmu rodina 3579
Generální plná moc a úkony s ní možné 2800
Platnost smluv před a po rekodifikaci soukromého práva 2560
Platnost smlouvy s chybou v přijmení? 2574
Bezplatná právní poradna kamenná 3181
Doklad a jeho podoba 2501
Žádost o přidělení zástupce či advokáta dle osř 4062
Přidělení zástupce či advokáta v soudním řízení 2860
Platnost úkonů v případě § 335b odst. 1 občanského soudního řádu? 2403
Smlouva o vyrovnání v případě partnerů 3472
Právní moc usnesení 4220
Snížení ceny nemovitosti 2624
Věcné břemeno - cena nemovitosti 3009
Hypotéka - odhad nemovitosti 2845
Úhrada odhadu nemovitosti 2657
SMS jako důkazní prostředek 3846
Půjčka bez písemné smlouvy 3589
Zástavní právo a jeho vliv na pronájem nemovitosti 3152
Pronájem domu se zástavním právem 3066
Odpovědnost za fyzické testy - strážník městské policie 3115
Dědění stavebního spoření i pro dědice bez letitého zájmu? 2707
Stavební spoření a dědění ze zákona 3145
Obecně i speciálně o ručení za závazky v režimu občanského zákoníku 2640
Vrácení zásilky z e-shopu 2733
Žádost o půjčku, úvěr a požadavek zálohy 2655
Speciální plná moc 5145
Generální plná moc - banka 4178
Ověření darovací smlouvy 3160
Stavba na cizím pozemku 3234
Darovací smlouva u notáře 3234
Založení občanského sdružení a přípravný výbor 2758
Pronájem domu bez kolaudačního souhlasu 2730
Pronájem nezkoulaudovaného domu 2810
Majetek nezohledněný v závěti 2952
Dodatečné dědické řízení 3624
Přípustnost odvolání v případě nepřípustnosti odvolání 2776
Vypořádání společného jmění manželů a dědění 4538
SJM a dědictví 6351
Dědění osoby, která pečovala o společnou domácnost? 2522
Nárok na dědictví? 3114
Hospodaření bytového družstva 2765
Nulová aktivita společenství vlastníků jednotek 2945
Nabytí právní moci rozsudku 9572
Právní moc rozsudku 3065
Odstoupení dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku 6710
Prodávající v insolvenci 2636
Úmrtí otce za života ženy a následné řízení 3021
Jak bude probíhat dědictví? 3219
Odmítnutí dědictví dle občanského zákoníku 4619
Odmítnutí předluženého dědictví 3764
Nárok na dědictví v případě žití ve společné domácnosti? 10568
Dědění družky zůstavitele 5480
Koupě bytu do výlučného vlastnictví jednoho z manželů 6069
Koupě bytu mimo SJM 4590
Věcné břemeno - právo cesty 3705
Věcné právo in rem 3661
Relativní neplatnost v dědickém řízení? 3405
Můžu se vzdát svých dědických nároků? 4117
Účinky generální plné moci 2703
Jak funguje generální plná moc? 2954
Platnost dohody o změně výše nájmu v souvislosti se zákonem č. 107/2006 Sb, 3165
Co pro mě znamená postoupení pohledávky? 3737
Postoupení pohledávky 3631
Neuplatnění jednostranného zvyšování nájmu 2747
Pravomoc rozhodce 2360
Konečná lhůta a rozhodný okamžik u soudního poplatku 2953
Co je to rozhodčí řízení? 2614
Může být zastaveno soudní řízení pro nezaplacení soudního poplatku? 4536
Darovací smlouva na nemovitost 2861
Darování nemovitosti pravnoučatům 2601
Přechází dluhy z dědictví na děti? 5017
Odmítnutí předluženého dědictví 3185
Generální plná moc či pouze úkonové? 3193
Plná moc při odjezdu do zahraničí 8336
Užívání nemovitosti i po skončení nájmu 2789
Automatické prodloužení nájmu 4546
Náležitosti darovací smlouvy na nemovitost 3670
Darování nemovitosti 2909
Výlučné vlastnictví manžela - dědění 3780
Dědění majetku pouze pro moje děti 2925
Různé důvody vydědění 2732
Různé důvody vydědění 3508
Vydědění syna z předchozího vztahu 5491
Návrh k soudu na úpravu výživného 4402
Hypotéka mezi partnery - úprava vztahů 2794
Darování nemovitosti 2853
Může mě sestra nutit k přenechání dědictví? 3558
Rozdělení dědictví 4524
Dluh u ČKP 4984
Česká kancelář pojistitelů - pohledávka 3575
Definice pojmu nezřízený život 3097
Jaké jsou například důvody vydědění? 2792
Problémy s dluhy za otce? 2783
Dluhy otce jdou za ním 2742
Smluvní pokuta u distančních obchodů - spotřebitel x prodejce 2927
Nedoručení zásilky z eshopu 3206
Jak zrušit věcné břemeno? 3700
Zánik věcného břemene 3944
Darování půlky nemovitosti 4336
Vzdání se práv - dědictví 3779
Neobvyklá situace ve spojitosti s CKP 3856
Požadavky družstva na vyklizení 2670
Pozdní přepis na Katastrálním úřadě 3088
Opravy z fondu oprav? 2948
Neodhlášené vozidlo? 3116
Darování za trvání manželství 3051
Převod dluhů po úmrtí 3939
Vydržení a vydržovací listina 8354
Nákup na e-shopu a vzájemné povinnosti 2493
Převedení pohledávky bez upozornění od MHD 2730
Dožití v domu a jeho zajištění 3415
Důchod ve společné domácnosti 2601
Vrácení bezdůvodného obohacení 3033
Svědectví a péče o dítě 2772
Součást SJM a dědění ze zákona 3354
Nedodržení reklamační lhůty 7492
Náhrada škody z půjčky v rámci řízení trestního i u rozhodce 2851
Reklamace mobilního telefonu 3747
Dědictví 2932
Urážka 2719
Omylem vyplacené dávky 2598
Druh-družka 6796
Věcné břemeno in personam 3943
Účinnost nového občanského zákoníku 2886
Neoprávněné vymáhání pokuty 3310
Vrácení zboží 3093
Vydržení 3234
Dluhy - dědictví 2920
Převod poloviny domu na manželku 3978
Koupě auta - polopřevod 6379
Fond oprav 2860
Přepsání nemovitosti 5602
Nadbytečné věci 2537
Dědické řízení- Česká kancelář pojistitelů 3222
Náhrada škody 3062
Darovací a dědická daň 2806
Vzdání se dědictví 4688
Darování majetku 3211
Omluva k soudu 7678
Platba prostředků na jiný účet 2708

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama