Občanské právo

V této podsekci OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Pronajem bytu 437
Lékařské pochybení 1120
Sepsání splátkového kalendáře 2593
Odpovědnost vlastníka motorového vozidla 3822
Zápis v registru silničních vozidel a vlastnické právo 4995
Navrácení daru dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník 2749
Jak se vypořádat se sousedem kouřícím nám neustále do bytu? 1461
Prodej majetku ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů ve vztahu k SJM 1497
Darování a rizika exekuce 1232
Vymáhání dluhů v rodině 1370
Platnost smlouvy při neplatném občanském průkazu 1199
Právní úprava vyřizování pozůstalosti po rekodifikaci 1361
Reklamace poškozeného zboží 1290
Dvouměsíční prekluzivní reklamační lhůta 1203
Nárok na náhradu za neuplatněný dárkový poukaz 1996
Propadnutý dárkový poukaz 2197
Přihlášení pohledávky po schválení oddlužení 2293
Omluvenka na střední škole 2886
Znalecký posudek při prodeji rodinného domu 2895
Ústní půjčka 2988
Právní poradna Louny 2469
Třikrát stejná závada - odstoupení od smlouvy 4178
Reklamace 2517
Obecný zmocněnec 3721
Plná moc z Kanady? 3051
Vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu 5306
Distanční obchody dle Občanského zákoníku 2273
Vracení bankovních poplatků za vedení úvěrových účtů od bank? 2258
Smlouva o výpůjčce na byt 3272
Bezplatné užívání bytu 6569
Nahlížení do spisu u soudu 3261
Vymáhání pohledávek 2760
Poškození zboží při přepravě - uplatnění vad 2344
Uplatnění vad zboži 2166
Společný majetek 2674
Vykázání osoby 2318
Výživné mezi manžely 3306
Zákonná úprava bezdůvodného obohacení 2344
Koupě a vrácení automobilu při přetočeném tachometru 2494
Přetočené kilometry na vozu a jeho vrácení? 2500
Záruční doba u vyměněného dílu 5607
Záruka - výměna komponentu 2407
Neuznaná reklamace a další postup? 3122
Absurdní reklamace? 2513
Zákonná definice pojmu rodina 3210
Generální plná moc a úkony s ní možné 2376
Platnost smluv před a po rekodifikaci soukromého práva 2207
Platnost smlouvy s chybou v přijmení? 2229
Bezplatná právní poradna kamenná 2682
Doklad a jeho podoba 2129
Žádost o přidělení zástupce či advokáta dle osř 3525
Přidělení zástupce či advokáta v soudním řízení 2368
Platnost úkonů v případě § 335b odst. 1 občanského soudního řádu? 2032
Smlouva o vyrovnání v případě partnerů 3105
Právní moc usnesení 3810
Snížení ceny nemovitosti 2295
Věcné břemeno - cena nemovitosti 2640
Hypotéka - odhad nemovitosti 2493
Úhrada odhadu nemovitosti 2294
SMS jako důkazní prostředek 3464
Půjčka bez písemné smlouvy 3219
Zástavní právo a jeho vliv na pronájem nemovitosti 2772
Pronájem domu se zástavním právem 2597
Odpovědnost za fyzické testy - strážník městské policie 2752
Dědění stavebního spoření i pro dědice bez letitého zájmu? 2360
Stavební spoření a dědění ze zákona 2742
Obecně i speciálně o ručení za závazky v režimu občanského zákoníku 2291
Vrácení zásilky z e-shopu 2345
Žádost o půjčku, úvěr a požadavek zálohy 2325
Speciální plná moc 4709
Generální plná moc - banka 3773
Ověření darovací smlouvy 2795
Stavba na cizím pozemku 2855
Darovací smlouva u notáře 2820
Založení občanského sdružení a přípravný výbor 2414
Pronájem domu bez kolaudačního souhlasu 2344
Pronájem nezkoulaudovaného domu 2438
Majetek nezohledněný v závěti 2501
Dodatečné dědické řízení 3109
Přípustnost odvolání v případě nepřípustnosti odvolání 2364
Vypořádání společného jmění manželů a dědění 4074
SJM a dědictví 5672
Dědění osoby, která pečovala o společnou domácnost? 2160
Nárok na dědictví? 2695
Hospodaření bytového družstva 2370
Nulová aktivita společenství vlastníků jednotek 2579
Nabytí právní moci rozsudku 9041
Právní moc rozsudku 2598
Odstoupení dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku 6219
Prodávající v insolvenci 2242
Úmrtí otce za života ženy a následné řízení 2643
Jak bude probíhat dědictví? 2862
Odmítnutí dědictví dle občanského zákoníku 4198
Odmítnutí předluženého dědictví 3357
Nárok na dědictví v případě žití ve společné domácnosti? 9902
Dědění družky zůstavitele 4815
Koupě bytu do výlučného vlastnictví jednoho z manželů 5457
Koupě bytu mimo SJM 3951
Věcné břemeno - právo cesty 3203
Věcné právo in rem 3289
Relativní neplatnost v dědickém řízení? 2911
Můžu se vzdát svých dědických nároků? 3721
Účinky generální plné moci 2341
Jak funguje generální plná moc? 2503
Platnost dohody o změně výše nájmu v souvislosti se zákonem č. 107/2006 Sb, 2748
Co pro mě znamená postoupení pohledávky? 3090
Postoupení pohledávky 2995
Neuplatnění jednostranného zvyšování nájmu 2392
Pravomoc rozhodce 2022
Konečná lhůta a rozhodný okamžik u soudního poplatku 2573
Co je to rozhodčí řízení? 2182
Může být zastaveno soudní řízení pro nezaplacení soudního poplatku? 4181
Darovací smlouva na nemovitost 2479
Darování nemovitosti pravnoučatům 2210
Přechází dluhy z dědictví na děti? 4592
Odmítnutí předluženého dědictví 2830
Generální plná moc či pouze úkonové? 2771
Plná moc při odjezdu do zahraničí 7870
Užívání nemovitosti i po skončení nájmu 2432
Automatické prodloužení nájmu 4171
Náležitosti darovací smlouvy na nemovitost 3200
Darování nemovitosti 2547
Výlučné vlastnictví manžela - dědění 3348
Dědění majetku pouze pro moje děti 2524
Různé důvody vydědění 2359
Různé důvody vydědění 3096
Vydědění syna z předchozího vztahu 5094
Návrh k soudu na úpravu výživného 3908
Hypotéka mezi partnery - úprava vztahů 2452
Darování nemovitosti 2500
Může mě sestra nutit k přenechání dědictví? 3029
Rozdělení dědictví 4107
Dluh u ČKP 4524
Česká kancelář pojistitelů - pohledávka 3199
Definice pojmu nezřízený život 2632
Jaké jsou například důvody vydědění? 2424
Problémy s dluhy za otce? 2443
Dluhy otce jdou za ním 2368
Smluvní pokuta u distančních obchodů - spotřebitel x prodejce 2509
Nedoručení zásilky z eshopu 2771
Jak zrušit věcné břemeno? 3291
Zánik věcného břemene 3555
Darování půlky nemovitosti 3835
Vzdání se práv - dědictví 3411
Neobvyklá situace ve spojitosti s CKP 3374
Požadavky družstva na vyklizení 2302
Pozdní přepis na Katastrálním úřadě 2634
Opravy z fondu oprav? 2572
Neodhlášené vozidlo? 2774
Darování za trvání manželství 2592
Převod dluhů po úmrtí 3533
Vydržení a vydržovací listina 7876
Nákup na e-shopu a vzájemné povinnosti 2149
Převedení pohledávky bez upozornění od MHD 2363
Dožití v domu a jeho zajištění 2935
Důchod ve společné domácnosti 2262
Vrácení bezdůvodného obohacení 2552
Svědectví a péče o dítě 2367
Součást SJM a dědění ze zákona 2827
Nedodržení reklamační lhůty 7014
Náhrada škody z půjčky v rámci řízení trestního i u rozhodce 2394
Reklamace mobilního telefonu 3377
Dědictví 2576
Urážka 2321
Omylem vyplacené dávky 2248
Druh-družka 6054
Věcné břemeno in personam 3519
Účinnost nového občanského zákoníku 2541
Neoprávněné vymáhání pokuty 2878
Vrácení zboží 2658
Vydržení 2879
Dluhy - dědictví 2501
Převod poloviny domu na manželku 3571
Koupě auta - polopřevod 5993
Fond oprav 2505
Přepsání nemovitosti 4934
Nadbytečné věci 2195
Dědické řízení- Česká kancelář pojistitelů 2773
Náhrada škody 2567
Darovací a dědická daň 2459
Vzdání se dědictví 4154
Darování majetku 2828
Omluva k soudu 7203
Platba prostředků na jiný účet 2384

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama