Kupní smlouva automobil - postupné splacení kupní ceny

on .

Kupní smlouva

I

Smluvní strany

______________, nar. ____________

trvale bytem ____________________

dále jen „prodávající“

a

________________, nar. ___________

trvale bytem _____________________

dále jen „kupující“

smluvní strany uzavírají níže uvedeného data tuto kupní smlouvu v následujícím znění:

II

Vlastnické právo

Prodávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem prodávaného motorového vozidla uvedeného v čl. III této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu tohoto vozidla.

III

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného motorového vozidla tovární značky______________________, model _________________, rok výroby ___________, identifikační číslo vozidla (VIN) _________________registrační značka vozidla (SPZ) _________________, počet najetých kilometrů__________________ (dále jen „předmět prodeje“).

IV

Kupní cena

Dohodnutá cena za předmět prodeje činí ____________________,- Kč (slovy ___________________________ korun českých). Tato byla dohodou stran stanovena s ohledem na případné vady předmětu prodeje.

Kupní cenu kupující zaplatí následujícím způsobem:

  • převodem na bankovní účet prodávajícího č: ___________________ uhradil kupující před podpisem této smlouvy rezervační zálohu ve výši ____________,- Kč;
  • další část kupní ceny ve výši ___________,- Kč uhradil kupující prodávajícímu při převzetí předmětu prodeje;
  • zbývající část kupní ceny ve výši ____________,- Kč uhradí kupující prodávajícímu do ___________________ převodem na bankovní účet prodávajícího č: _______________________.

V

Prohlášení kupujícího

Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem předmětu prodeje, a že byl upozorněn na všechny závady, které jsou prodávajícímu známy. Kupující dále potvrzuje, že převzal od prodávajícího předmět prodeje se všemi náležitostmi uvedenými v této smlouvě.

VI

Prohlášení prodávajícího

Prodávající prohlašuje, že předmětem prodeje je osobní automobil, jehož stav odpovídá jeho stáří. Kupní cena předmětu prodeje byla stanovena z důvodu dílčích vad, na které byl kupující upozorněn.

VII

Závěrečná ustanovení

Zaplacením kupní ceny uvedené v Čl. IV této smlouvy, přechází na kupujícího vlastnické právo k předmětu prodeje.

Kupující je povinen předmět prodeje neprodleně pojistit zákonným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla.

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

V_________________ dne __________________

 

      _______________________                                                                                                                           _________________________

      prodávající                                                                                                                                                        kupující

 

V případě dotazů se obraťte na Naši Bezplatnou právní poradnu.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama