Kupní smlouva na pozemek s duplicitním zápisem vlastnického práva

on .

KUPNÍ SMLOUVA

________________________, rodné číslo: _____________
trvale bytem _____________________________________
(dále též jen „prodávající“)
jako prodávající na straně jedné

a

________________________, rodné číslo: _____________
trvale bytem _____________________________________
(dále též jen jako „kupující“)
jako kupující na straně druhé

prodávající a kupující dále společně označeni také jen jako „smluvní strany či strany“, není-li třeba užít konkrétního označení každého z nich,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

kupní smlouvu


I.
Prohlášení prodávajícího

1. Prodávající prohlašuje a dokládá, že je vlastníkem následující věci nemovité:

pozemek parcelní číslo _______ o výměře ________, druh pozemku __________, v katastrálním území _________, obci _________, který je zapsaný v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro ____________________, Katastrálního pracoviště _______, na LV č. _________ pro obec ________ a katastrální území ________ (dále jen jako „předmět převodu“).

2. Pro vlastnictví prodávajícího svědčí ________________ ze dne __________, u níž byl vklad práva povolen rozhodnutím shora citovaného katastrálního úřadu v řízení vedeném pod č.j. ____________________, s právními účinky vkladu práva ke dni _______________.

3. Prodávající však zároveň prohlašuje a dokládá, že k předmětu převodu je tzv. duplicitním vlastníkem, respektive že vlastnické právo k předmětu převodu je v Katastru nemovitostí zapsáno duplicitně.

II.
Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu předmět převodu se všemi právy a povinnostmi a se všemi součástmi a veškerým příslušenstvím, a umožnit kupujícímu nabýt k předmětu převodu vlastnické právo, a kupující se zavazuje předmět převodu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v čl. III. odst. 1. této smlouvy níže. Kupující nabývá předmět převodu se všemi právy a povinnostmi a se všemi součástmi a veškerým příslušenstvím do svého vlastnictví.

2. Smluvní strany se zároveň s touto smlouvou zavazují podepsat i návrh na vklad vlastnického práva kupujícího k předmětu převodu dle této smlouvy do katastru nemovitostí.


III.
Kupní cena

1. Celková smluvená kupní cena za předmět převodu činí _____________,- Kč (slovy: tisíc čtyři sta osmdesát korun českých) a byla prodávajícímu kupujícím uhrazena v hotovosti před podpisem této smlouvy.


IV.
Prohlášení smluvních stran

1. Prodávající dále prohlašuje, že ohledně předmětu převodu neučinil ke dni uzavření této smlouvy žádné právní jednání směřující k převodu vlastnického práva k předmětu převodu na jinou osobu ve smyslu ust. § 1100 odst. 2 občanského zákoníku; je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se jakákoliv prohlášení či ujištění prodávajícího obsažené shora v odst. 1 tohoto článku této smlouvy ukážou nebo se stanou nepravdivými, klamavými nebo zavádějícími, bude kupující oprávněn vůči prodávajícímu uplatnit náhradu škody, jenž mu tímto vznikla.


V.
Předání předmětu převodu

1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se stavem předmětu převodu, jakož i s přístupem k němu již před podpisem této smlouvy a v tomto stavu předmět převodu přebírá. Předmět převodu bude předán tradicí ihned po podpisu této smlouvy.

2. Do dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva kupujícího k předmětu převodu dle této smlouvy do katastru nemovitostí, není kupující oprávněn provádět jakékoli úpravy na předmětu převodu.

 

VI.
Převod vlastnického práva a úhrada daní a poplatků

1. Vlastnické právo k předmětu převodu nabývá kupující zápisem (vkladem) vlastnického práva do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), přičemž právní účinky zápisu (vkladu) nastanou na základě pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o jeho povolení k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu.

2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí podle této smlouvy doručí příslušnému Katastrálnímu úřadu kupující, a to nejpozději do dvou týdnů od podpisu této smlouvy.

3. V případě, že katastrální úřad zamítne, a to z jakéhokoliv důvodu, návrh na povolení vkladu vlastnického práva kupujícího k předmětu převodu dle této smlouvy do katastru nemovitostí, zavazují se smluvní strany poskytnout si vzájemně součinnost, aby v takovém případě došlo k odstranění příslušných vad, event. k uzavření nové kupní smlouvy, a to nejpozději do 1 měsíce od právní moci zamítavého rozhodnutí katastrálního úřadu. Toto ujednání a závazky z něho pro smluvní strany vyplývající považují smluvní strany za ujednání o smlouvě budoucí ve smyslu ust. § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Prodávající (převodce) je ze zákona povinen uhradit daň z nabytí nemovitých věcí v případě, kdy jde o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a prodávající (převodce) se s kupujícím (nabyvatelem) v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující (nabyvatel). Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené zákonné ustanovení dohodly, že daň z nabytí nemovitých věcí dle této smlouvy zaplatí kupující (nabyvatel). Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí se zavazuje vypracovat a na příslušný finanční úřad podat kupující. Prodávající se pro tento účel zavazuje poskytnout kupujícímu veškerou potřebnou součinnost Správní poplatek ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za podání návrhu na vklad vlastnického práva k předmětu převodu do katastru nemovitostí hradí kupující.


VII.
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny či doplnění této smlouvy lze provést jen formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, které budou nedílnou součástí této smlouvy.

2. Tato smlouva je uzavřena ve 3 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení smlouvy opatřené úředně ověřenými podpisy účastníků bude použito pro účely vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného příslušným katastrálním úřadem, přičemž toto vyhotovení bude použito kupujícím pro podání návrhu na vklad u příslušného katastrálního úřadu.

3. Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé, svobodné a vážné vůle a na důkaz toho ji níže podepisují.


V _______ dne ____________                                                   V ______ dne ___________

 

………………………………                                                       ………………………….


_____________________                                                 ___________________

 

www.pravni-rady.eu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama