Vzor pracovní smlouvy

on .

Pracovní smlouva
dle ustanovení § 33 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákoník práce“)


________________________

________________________

________________________
(dále jen „zaměstnavatel“)

a

________________________

________________________

________________________

(dále jen „zaměstnanec“)

(zaměstnanec a zaměstnavatel společné také jako „smluvní strany“)

uzavírají tuto pracovní smlouvu:


1. Datum nástupu do práce: _____________________.

2. Sjednaný druh práce: _____________________.

3. Místo výkonu práce: _____________________.

4. Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou/určitou s tříměsíční zkušební dobou.

5. Pracovní doba činí: Sjednaná pracovní doba činí 40 h týdně. Pracovní doba bude zaměstnavatelem rozvržena rovnoměrně na jednotlivé dny v souladu s právními předpisy. Zaměstnavatel je oprávněn nařídit zaměstnanci z důvodů provozních či jiných potřeb práci přesčas při dodržení zákonných podmínek, a to i ve dnech pracovního klidu.

6. Nedílnou součástí této pracovní smlouvy je mzdový výměr, obsahující též informaci o způsobu odměňování, splatnosti mzdy, termínu výplaty, místu a způsobu vyplácení mzdy, respektive část informací o obsahu pracovního poměru ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 zákoníku práce. Mzda je stanovena samostatným mzdovým výměrem a je splatná po vykonání práce, v pravidelném výplatním termínu, který je 15. den v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na mzdu. Mzda je splatná v hotovosti na pracovišti pokud zaměstnanec nepožádá písemně o zasílání mzdy na účet dle § 143 odst. 1) zákoníku práce.

7. Délka dovolené za kalendářní rok činí 4 týdny. Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené, který zaměstnavatel vydává dle ustanovení § 217 a § 218 zákoníku práce.

8. Výpovědní doba je stanovena v souladu s ustanovením § 51 a násl. zákoníku práce.

9. Zaměstnanec souhlasí s tím, že v případě nezbytné potřeby na straně zaměstnavatele bude vyslán na pracovní cestu v České republice i mimo území České republiky.

10. Zaměstnanec podpisem této pracovní smlouvy výslovně prohlašuje, že byl zaměstnavatelem řádně seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy vyplývají a s pracovními podmínkami, za nichž má práci vykonávat, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožárními předpisy, které musí při výkonu práce dodržovat.

11. Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně, svědomitě, řádně a včas práce přidělené mu zaměstnavatelem, dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a další předpisy, vztahující se k práci jím vykonávané, zachovávat pracovní kázeň a dbát o bezpečnost vlastní i jiných osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. Zaměstnanec je povinen se pravidelně zúčastňovat školení.

12. Zaměstnanec je povinen plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání pracovních úkolů, plnit tyto úkoly kvalitně, hospodárně a včas.

13. Zaměstnanec je povinen řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele; je povinen upozornit svého nadřízeného na škodu hrozící zdraví nebo majetku a zakročit k odvrácení škody, je-li toho neodkladně třeba a nebrání-li v tom zaměstnanci důležitá okolnost.

14. Zaměstnanec nesmí vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli vykonávat bez předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele.

15. Zaměstnanec se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s výkonem zaměstnání, případně o skutečnostech týkající se předmětu činnosti zaměstnavatele, které by mohly zaměstnavatele poškodit.

16. Zaměstnanec se zavazuje zdržet se jednání poškozujícího zaměstnavatele a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Takovéto jednání po posouzení okolností případu může být důvodem ke skončení pracovního poměru se zaměstnancem podle příslušných ustanovení zákoníku práce.

17. Zaměstnanec souhlasí s poskytnutím osobních údajů včetně rodného čísla třetím osobám v rámci personální agendy, vůči zdravotním pojišťovnám a ostatním orgánům státní správy.

18. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a uzavřeného pracovního poměru, se řídí ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy, upravujícími vztahy a podmínky výkonu práce.

19. Sjednaný obsah pracovní smlouvy může být změněn nebo doplněn pouze tehdy, dohodnou-li se na tom obě smluvní strany v písemném dodatku k této pracovní smlouvě.

20. Tato pracovní smlouva byla sepsána v souladu se zákoníkem práce a zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

21. Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

V _______________ dne ______________

 


___________________________                                                   ___________________________

 

www.pravni-rady.eu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama