Smlouva o postoupení pohledávek

on .

Smlouva o postoupení pohledávek

uzavřena dle ustanovení § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Smlouva“).

____________________________

____________________________
____________________________
____________________________

(dále jako „Postupitel“)

a

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

(dále jako „Postupník“)

(dále Postupitel a Postupník společně jako „Smluvní strany“)


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Smlouvu:


I.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je postoupení pohledávek, jenž jsou blíže specifikovány v Příloze č.1 Smlouvy (dále jako „Pohledávky“), jenž má Postupitel vůči společnosti _________________________________________________________________________________________________ (dále jako „Dlužník“), v celkové výši:____________________________,-Kč
(slovy: _________________________________________ korun českých) (dále jako „Celková výše Pohledávek“)

2. V Celkové výši Pohledávek není zahrnuto jejich příslušenství.

3. Postupitel postupuje za úplatu Postupníkovi dnem podpisu Smlouvy Pohledávky a Postupník je dnem podpisu Smlouvy přijímá.

4. S Pohledávkami přechází na Postupníka jejich příslušenství a další jiná práva s Pohledávkami spojená. 

 

II.
Cena, platební podmínky a prohlášení Postupitele

1. Smluvní strany se dohodly, že úplata za postoupení Pohledávek činí:____________________________,-Kč (slovy:_____________________________________________________ korun českých) (dále jako „Úplata“).

2. Úplata bude Postupníkem uhrazena bankovním převodem na účet Postupitele č. ____________________ vedený u ________________________, a to platbou identifikovanou specifickým symbolem ______________, a to nejpozději do dne _____________. Úplata se považuje za uhrazenou, je-li uvedeného data připsána na účet Postupitele.

3. Postupitel je dále povinen bez zbytečného odkladu předat Postupníkovi veškerá případná plnění získaná od Dlužníka po dni účinnosti Smlouvy. Postupitel tímto zároveň prohlašuje, že Dlužník mu ke dni podpisu Smlouvy neplnil z Pohledávek ani částečně.


III.
Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Postupitel se zavazuje vydat Postupníkovi nejpozději do ____________ potřebné doklady o Pohledávkách.

2. Postoupením Pohledávek není vyloučeno ustanovení § 1881 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, neboť Pohledávky jsou zcizitelné, postoupení nevylučuje ujednání Dlužníka a věřitele (Postupitele), nejedná se o Pohledávky, které zanikají smrtí nebo jejichž obsah by se změnou věřitele k tíži Dlužníka změnil.

3. Postupitel se zavazuje vyrozumět Dlužníka o postoupení Pohledávek bez zbytečného odkladu.


IV.
Salvátorská klauzule

1. Pokud se kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část, stanou relativně či absolutně neplatnými, nebude mít tato neplatnost vliv na ostatní ustanovení Smlouvy. V tomto případě se Smluvní strany zavazují relativně či absolutně neplatné ustanovení nebo jeho část nahradit novým ustanovením nebo jeho částí. Toto nové nahrazující ustanovení nebo jeho část musí být teleologicky a hospodářským významem nejblíže tomu ustanovení nebo jeho části, jež nahrazuje.


V.
Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající a ve Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smluvními stranami.

3. Jakékoliv případné změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v písemné formě a na základě předchozí vzájemné dohodě Smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Součástí Smlouvy je i bližší vymezení Pohledávek v Příloze č. 1 Smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

 

V ________________ dne ____________

 

_____________________ _____________________
za _______________________
________________________________
Postupitel

_____________________ _____________________
za _______________________
________________________________
Postupník

 

Příloha č. 1 – Specifikace Pohledávek

 

www.pravni-rady.eu

 

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama