Doporučená rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv

on .

Vzor dle Ministerstva spravedlnosti ČR

Doporučená rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv

(v případě, že nerozhoduje stálý rozhodčí soud)

 

…………..

…………..

a

…………..

…………..1)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 3 odst. 3 a 5 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedenou rozhodčí smlouvu:

I. Rozhodčí smlouva

 

Veškeré spory vznikající ze smlouvy uzavřené mezi…….. dne…….2) a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností [jedním rozhodcem] [třemi rozhodci] [určeným/i podle článku II. odst. 1] [určeným/i způsobem uvedeným v pravidlech pro rozhodčí řízení ….., která jsou k této rozhodčí smlouvě přiložena (dále jen „Pravidla“)] (dále jen [„rozhodce“] či [„rozhodčí senát“]) v rozhodčím řízení [vedeném podle Pravidel].

Místem konání rozhodčího řízení je ……,3) Česká republika.

 

II. Další informace podle zákona o rozhodčím řízení4)

 

1. Rozhodce/rozhodci

[Rozhodcem/rozhodci bude/budou: ….] [Rozhodce/rozhodci bude/budou určeni následující osobou: …….]5)

 

Rozhodcem může být pouze osoba zapsaná na seznamu rozhodců, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv, vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

2. Způsob zahájení a forma vedení rozhodčího řízení:

Rozhodčí řízení se zahajuje doručením písemné žaloby na adresu…….6). [V průběhu rozhodčího řízení nařídí [rozhodce] [rozhodčí senát] alespoň jedno ústní jednání.]

[Rozhodce nemusí nařídit ústní jednání v případě, kdy mezi účastníky nejsou sporné skutečnosti, které jsou významné pro rozhodnutí. Ústní jednání však bude nařízeno vždy, pokud o to účastník požádá nebo to rozhodce považuje za vhodné. ]

 

3. Odměna rozhodce, náklady řízení a jejich přiznání:

Rozhodce/i má/mají právo na odměnu ve výši ………..7).

 

Spotřebiteli mohou v rozhodčím řízení vzniknout mj. následující náklady řízení: odměna rozhodce/rozhodců, příp. poplatek za rozhodčí řízení ve výši …, odměna zástupce (advokáta),  hotové výdaje účastníka a jeho zástupce, ušlý výdělek účastníka a jeho zástupce, náklady důkazů (znaleckého posudku) apod.

 

Rozhodce může přiznat straně, která měla ve věci plný nebo částečný úspěch, náhradu nákladů řízení, a to přiměřeně podle pravidel stanovených v §§ 142 až 151 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

4. Místo konání rozhodčího řízení

Ústní jednání se bude konat v …….,8) Česká republika.

 

5. Způsob doručení rozhodčího nálezu

Stejnopis rozhodčího nálezu se doručuje stranám, nebo mají-li zástupce jejich zástupcům, poštou do vlastních rukou.

 

6. Vykonatelnost rozhodčího nálezu:

Pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný.

 

 

V ……. dne………

 

 

 

……………………………                      ……………………………

podpis                                                       podpis

 

 

 

VYSVĚTLIVKY:

 

Obecně:

Jedná se o text doporučené rozhodčí smlouvy pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv v případě, že nerozhoduje stálý rozhodčí soud. Rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv musí být v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení sjednána samostatně.

Pokud je rozhodčí smlouva sjednávána před vznikem sporu, tj. pokud je sjednávána ve formě rozhodčí doložky, klade zákon o rozhodčím řízení na takové smlouvy další požadavky. Rozhodčí doložka musí též obsahovat pravdivé, přesné a úplné informace podle § 3 odst. 5 zákona o rozhodčím řízení. Vzorová rozhodčí smlouva je tak přizpůsobena požadavkům zákona na rozhodčí doložky.

Je-li pravomoc rozhodovat spor svěřena stálému rozhodčímu soudu, mohou být informativní povinnosti podle § 3 odst. 5 splněny také odkazem na statut či řád tohoto stálého rozhodčího soudu.

 

Text v hranatých závorkách představuje alternativní možnosti. Použije se vždy jen text jedné alternativní možnosti.

 

Konkrétně:

1) Uvede se označení smluvních stran, které uzavírají rozhodčí doložku. Doporučuje se strany označit jménem a příjmením, bydlištěm a datem narození, jde-li o fyzické osoby a názvem, sídlem a identifikačním číslem osoby, jde-li o právnické osoby.

 

2) Uvede se označení spotřebitelské smlouvy či spotřebitelských smluv, z nichž vzniklé spory je rozhodce oprávněn řešit. Doporučuje se vypsat název smlouvy, smluvní strany, mezi kterými byla smlouva uzavřena, a datum uzavření spotřebitelské smlouvy.

 

3) Uvede se místo, ve kterém se rozhodčí řízení bude konat.

 

4) V této části rozhodčí smlouvy je třeba uvést pravdivé, přesné a úplné informace v souladu s § 3 odst. 5 zákona o rozhodčím řízení. Informace uváděné ve vzorové rozhodčí doložce vycházejí ze skutečnosti, že se přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu.  Postup může být určen také Pravidly pro rozhodčí řízení, která jsou k rozhodčí smlouvě přiložena. V takovém případě, je třeba v rozhodčí smlouvě uvést pravdivé, přesné a úplné informace vycházející z těchto Pravidel.

 

5) Uvedou se informace o rozhodci a/nebo o způsobu jeho určení. V souladu s § 7 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení může být v rozhodčí smlouvě také odkaz na osobu, která rozhodce určí. Osoba oprávněná určit rozhodce může být jak fyzická, tak právnická. Rozhodce může být určen též způsobem uvedeným v Pravidlech pro rozhodčí řízení, pokud jsou tato k rozhodčí smlouvě přiložena.

Rozhodcem určeným rozhodčí smlouvou pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv může být jen rozhodce, který je zapsán v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti (to neplatí do 1. října 2012).

 

6) Uvede se přesná adresa, na kterou je možné podat žalobu a tím i zahájit rozhodčí řízení.

 

7) Stanoví se odměna rozhodce/rozhodců. Odměna může být stanovena různými způsoby, například vymezením procentuální částky z žalované sumy, apod.

 

8) Uvede se místo, kde se bude konat ústní jednání. Pro informaci v rozhodčí smlouvě postačí označení města. Konkrétní adresa pak bude obsažena v pozvánce na ústní jednání.

 

 

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama