Směnka v rozhodčím řízení - 1.díl Arbitrabilita

Arbitrabilita

Obecné vymezení arbitrability, konkrétní podmínky dle zákona o rozhodčím řízení, subjektivní stránka arbitrability. 

   Arbitrabilita neboli posouzení přípustnosti sporu k řešení v rozhodčím řízení je základní otázkou, kterou je nutné řešit již při uzavírání rozhodčí smlouvy. Vymezení tohoto pojmu je patrně notorietou, nicméně bych zde rád zmínil, jak jej chápe Raban. Říká, že „arbitrabilita je okruh právních vztahů, ve kterém si státní moc nevyhradila právo rozhodovat výlučně státními soudy (popřípadě jinými svými orgány) a připustila tedy, aby byly spory rozhodovány i rozhodci, pokud si tak strany ujednají. Je to oblast, kde se státní moc zavázala uznávat a vykonávat nálezy v řešení sporů, pokud byly dosaženy zvláštním postupem, jenž probíhá z iniciativy stran a za jejich participace, způsobem, jenž stát svým zákonodárstvím připouští.“[1]

   Pokud jsou tedy naplněny požadavky zákona, je možné uzavřít platnou rozhodčí smlouvu a přenést tak pravomoc obecného soudu ve prospěch rozhodce. Právní teorie dělí arbitrabilitu na objektivní a subjektivní.  

Arbitrabilita objektivní je vyjádřena podmínkami určenými v zákoně pro přípustnost určitého sporu k projednání v rozhodčím řízení.

Arbitrabilita subjektivní je naopak vyjádření smluvních stran, které na základě autonomie vůle přenesou pravomoc k rozhodnutí objektivně arbitrabilního sporu nezávislému a nestrannému rozhodci, rozhodům nebo stálému rozhodčímu soudu.[2]

Arbitrabilitu objektivní je tedy možné nepochybně chápat jako pojem širší než arbitrabilitu subjektivní, protože stanovuje určité zákonné limity, které nemohou strany prostřednictvím rozhodčí smlouvy rozšířit. Tyto zákonné limity nalezneme v § 2 odst. 1 a 2[3] ZRŘ a teprve jejich výkladem můžeme dospět k závěru, zda je určitý spor arbitrabilní, či nikoli.

   Máme zde pozitivní i negativní výčet podmínek, které musí být splněny, aby měla rozhodčí smlouva zamýšlené účinky. K posouzení objektivní arbitrability musí docházet zvlášť pro každý spor.

Pro naplnění objektivní arbitrability stanovuje zákon následující podmínky:

 1. Musí se jednat o majetkové spory,
 2. je možné o předmětu sporu uzavřít smír,
 3. jedná se o spory, kde by byla jinak dána pravomoc soudu,
 4. nemůže se jednat o spory vzniklé v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenční spory,
 5. obecně nebylo možné využít rozhodčí řízení k řešení sporů neziskových ústavních zdravotnických zařízení.

   Tyto předpoklady je nutné kumulativně splnit, aby bylo možné podřídit spor rozhodčímu řízení.  Pojem majetkové spory není dále v ZRŘ rozveden, nicméně z literatury lze dospět k závěru, že „ jde, obecně vzato, o všechny spory, které se svým předmětem přímo odrážejí v majetkové sféře stran a týkají se subjektivních práv, s nimiž mohou účastníci disponovat.“[4]Ve vztahu ke směnečným sporům je možné zcela jistě říci, že se jedná o spory majetkové, protože se v majetkové sféře stran nepochybně odrážejí.

   Dále je nutné, aby bylo možné o předmětu sporu uzavřít smír. Tato podmínka odkazuje na § 99 OSŘ, kde je v odst. 1 stanoveno, že „připouští-li to povaha věci, mohou účastníci skončit řízení soudním smírem.“[5] Typicky se tedy toto neumožňuje, jedná-li se o jednostranné právní úkony a dále tam, kde to zákon vylučuje.[6] Nejvyšší soud  se zabýval touto problematikou v rozsudku ze dne 19. prosince 2007, sp. zn. 29 Odo 1222/2005, kde formuloval a odůvodnil závěr, podle něhož povaha věci připouští uzavření smíru zpravidla ve věcech, v nichž jsou účastníci v typickém dvoustranném poměru, jestliže hmotně právní úprava nevylučuje, aby si mezi sebou upravili právní vztahy dispozitivními úkony.[7] V případě směnečných sporů však smír uzavřít nepochybně lze, tudíž i tato podmínka je v obecné rovině naplněna.

   Odpověď na další podmínku nalezneme opět v OSŘ, který v § 7 odst. 1 říká, že: „V občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a z obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.“[8] Příslušnost soudu ve směnečných sporech je stanovena dle§ 9 odst. 3 písm. p).

   Dále je nutné přistoupit i k negativnímu vymezení podmínek přípustnosti podřízení sporu rozhodčímu řízení. Spory vzniklé v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenční spory nemohou být podřízeny rozhodčímu řízení, protože to nepřipouští jejich povaha. O spory směnečné se zde však nejedná. Rozhodčí řízení dále nebylo možné využít k řešení sporů neziskových ústavních zdravotnických zařízení. Toto vyloučení označuje Rozehnalová za personální omezení.[9] Toto personální omezení se mohlo ve směnečných sporech projevit pouze do té míry, že rozhodčí smlouva, v níž by bylo jedním z účastníků neziskové ústavní zdravotnické zařízení, by nebyla platná a spor by musel být rozhodnut obecným soudem. Zákonem 466/2001 Sb. ze dne 6. prosince 2011 však došlo ke zrušení zvláštního statutu těchto zařízení, tudíž i ke zrušení celého § 1 odst. 2 ZRŘ.[10]

  Arbitrabilita subjektivní je ve své podstatě tedy možnost stran zúžit arbitrabilitu v rámci zákonných podmínek tak, jak budou samy strany chtít. Jedná se o omezení, které se v rozhodčí smlouvě projeví například takto:

Strany se dohodly, že spory týkající se případné náhrady škody budou rozhodovány…

Zde je patrné omezení ve smyslu podřízení pouze určitého a konkrétního sporu rozhodčímu řízení. Právě v tomto případě je dle mého názoru nutné, aby strany přesně vymezily, které spory mají být předmětem rozhodčího řízení a které nikoli. U směnečných sporů bych zcela jistě volil formulaci, ze které bude jasně patrné, ke které konkrétní směnce se rozhodčí smlouva vztahuje. V případě rozhodčí doložky to nebude nutné, protože je obsažena přímo na směnce.

   Další podstatnou otázkou, která v souvislosti s tímto tématem vyvstává, je kdo tedy vůbec tuto arbitrabilitu posuzuje. Faktické posouzení dle § 13 ZRŘ je na rozhodci samotném, který by v případě nenaplnění podmínek § 2 ZRŘ měl řízení zastavit. Pokud by tak neučinil, bylo by možné takto vydaný nález zrušit.


[1] RABAN, P., Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí. Nakladatelství C.H.Beck, Praha, 2004, s. 201.

[2] ROZEHNALOVÁ, N., Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008. s. 116.

[3] Zákon č. 216/1994 Sb. § 2 (1) Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu nebo o nichž to stanoví zvláštní zákon, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud (rozhodčí smlouva).

(2) Rozhodčí smlouvu lze platně uzavřít, jestliže strany by mohly o předmětu sporu uzavřít smír.

[4] DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009. s. 706.

[5] Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

[6] V usnesení ze dne 6. června 2007, sp. zn. 32 Odo 181/2006, Nejvyšší soud České republiky mimo jiné dovodil, že meze možnosti platně uzavřít rozhodčí doložku jsou zákonem dány týmiž okolnostmi, jimiž je omezena možnost uzavřít a schválit soudní smír.

[7]Rozsudek Nejvyššího soudu  ze dne 19. 12. 2007, sp. zn. 29 Odo 1222/2005

[8] Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

[9] ROZEHNALOVÁ, N., Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008. s. 126.

[10] BĚLOHLÁVEK, A., Změny v rozhodčím řízení, Bulletin advokacie 2012, č. 5.


V případě dotazů se můžete zkusit obrátit na naši bezplatnou právní poradnu. Upozorňujeme ale, že výše uvedený článek není primárně určen pro laickou veřejnost a řešení Vašeho právního případu by mělo být svěřeno do rukou odborníka, jelikož každý právní problém je třeba řešit individuálně s přihlédnutím k jeho okolnostem. Proto důrazně doporučujeme, abyste se obrátili s řešením Vašeho právního problému na advokátní kancelář.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

 • Výpovědní doba

  Dobrý den, manželovi oznamili v práci, že cela firma končí k 31.1.2013. Zatial im nedali žiadne vypovede. Vieme, že ma narok na 3 odstupne platy, pretože je vo firme 5 rokov. Ale m...

   

 • Překročení 300 hodin u dohody o provedení práce

  Dobrý den, zaměstnávám ve svém obchodě prodavačku na dohodu o provedení práce, ale až nyní jsem zjistil, že u mě tento rok odpracovala cca 470 hodin. Slyšel jsem o tom, že dohoda o...

   

 • 14 denní lhůta na vrácení zboží

  Dobrý den, v obchodních podmínkách internetového obchodu je uvedeno, že: Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká u osobního odběru až v okamžiku převzetí zboží. Z...

   

 • Zrušení sídla

  Dobrý den , vám přeji , chtěl bych se dovědět jak dále má postupovat v tomto problému .Na mém d rodinném domku bylo uvedeno sídlo společnosti s.r.o. kterou vlastil můj syn , syn tu...

   

 • Podpis různých dokumentů

  Dobrý den, zajímalo by mne, jestli je právně rozdíl v podpisu dokumentu modrou nebo černou propiskou(smlouvy, daňového přiznání...). Je mi tvrzeno, že dokumenty se mají podepisovat...

   

 • Volební období starosty

  Dobrý den. Zajímá mě kolik volebních období může být stále stejný starosta. Domnívám se ,že byla změna zákona ( z neomezené doby na dvě čtyřleté období). Je tomu tak nebo ne ? Děku...

   

 • Pozdržování zápočtového listu

  Dobrý den, velice rád bych Vás požádal o radu. Včera semnou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr dohodou. K dohodě jsme podepsali protokol o předání věcí a služebního vozidla. Dne...

   

 • Okamžitá výpověď ve výpovědní lhůtě

  Dobrý den, rád bych se zeptal na následující.Pracoval jsem ve firmě 4 roky (2008-2013). Vždy na dobu určitou 1 roku. Jelikož zákon neumožňoval neustále obnovovat tuto smlouvu na do...

   

 • Propadnutý dárkový poukaz

  Dobrý den, dostala jsem od přítele dárkový poukaz na kosmetcké ošetření pleti (regulérně zakoupený v kosmetickém salonu). Bohužel jsem si nechala poukaz propadnout k 30.5.2013. Je ...

   

 • Pohledavka v insolvenčním řízení

  Dobry den, je mozne se jako veritel prihlasit se svoji pohledavkou , kdyz uz bylo dluznikovi schvaleno oddluzeni? Dekuji za odpoved
  Odpověď:
  Vážená paní,
  ne...

   

 • VŠ titul - od kdy lze používat

  Dobrý den, od kdy má absolvent VŠ právo používat titul? Je to od data kdy ukončil poslední část státní závěrečné zkoušky, od data, kdy děkan podepíše protokol o SZZ nebo od data kd...

   

 • Katastrální úřad pro Ústecký kraj - hrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení...

  Dobrý den, mám dotaz,co se týče hrazení či nehrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení preventivní prohlídky? Bude mu hrazeno cestovné, resp. lístky na městskou hromad...

   

 • Placení výživného

  Dobrý den,poznal jsem slečnu a oba jsme se domluvili na nezávazném sexu. U jistila mě,že bere antikoncepci,tak jsem souhlasil. Teď přišla s tím,že je těhotná.. Chci se zeptat,jestl...

   

 • Poškození bankovek

  Dobrý den , měl bych na vás dotaz nikde se nemůžu dočíst a při tom vím že to tak je . Že úmyslné znehodnocení bankovek či mincí je trestně z odpovědno . Rád bych věděl jaký je to p...

   

 • Práce na dohodu.

  Dobrý den, mám dotaz jak je to s příplatkem za odpolední a Soboty ,Neděle, když pracuji na dohodu. Dělám jen 10 dnů v měsíci a žádnou raní směnu. Dále jsem se dočetl že můžu odprac...

   

 • Psaní omluvenek po dosažení zletilosti

  Dobrý den, studuji na gymnáziu 3.ročník, jsem plnoletá, ale od třídního učitele jsem se dozvěděla, že omluvenky mi mohou psát pouze rodiče. Nechápu proč, když už nejsou mými zákonn...

   

 • Do kdy je třeba zaslat zaměstnavateli neschopenka

  Dobrý den, do kdy jsem povinna zaslat zaměstnavateli neschopenku?
  Odpověď:
  Vážená paní,
  neschopenku je nutné doručit zaměstnavateli zásadně neprodleně, res...

   

 • Prodej rodinného domu a znalecký posudek

  Dobrý den, je potřeba při prodeji rodinného domu pořizovat znalecký posudek?
  Odpověď:
  Vážený pane,
  jelikož neuvádíte bližší informace, tak odpověď bude reag...

   

 • Ústně půjčené peníze od příbuzného a jejich splatnost.

  Dobrý den, v lednu 2013 jsem si od sestřina manžela půjčila 10 tisíc korun. Domluvili jsme se ústně, že mu peníze vrátím v říjnu. Mezitím on od sestry odešel, budou se rozvádět. Te...

   

 • Bezplatná právní poradna Louny

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli je v Lounech nebo v okolí bezplatná právní poradna? Děkuji za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,
  nemáme informaci o tom, že by...

   

 • Bezplatná právní poradna či právník v okolí Kadaně a Chomutova

  Dobrý den,chtěl jsem se zepta zda-li v okolí Kadaně a Chomutova je bezplaný právník či poradna. A pokud ano, jak taková porada s právníkem trvá. Je mi známo, že zadarmo trvá porada...

   

 • Majitel vs. jednatel u spol. s.r.o.

  Dobrý den, představme si modelový příklad. Firma s.r.o. má jednoho 100% majitele a jednoho jednatele. Majitel a jednatel je každý jiná osoba. Zajímalo by mě co hrozí majiteli firmy...

   

 • Může zaměstnavatel vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?

  Dobrý den, mám dotaz ohledně rozhodčí doložky, zdali zaměstnavatel může vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?? Děkuji předem za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Uzavření pracovní smlouvy

  Dobrý den, měl bych na Vás takovou prosbu. Zaměstnávám již dlouho dobu paní, ale pracovní smlouva je již zastaralá a patrně neobsahuje veškeré náležitosti, tak jsem se rozhodl, že ...

   

 • Tablet a reklamace

  Dobrý den mám na vás velkou prosbu potřebovala bych poradit. ve společnosti alza.cz jsem v prosinci koupili tablet který po cca 14 dnech přestal nabíjet, když jsme ho odnesli do pr...

   

 • Právní zastoupení

  Dobrý den, chtěla bych se vás zeptat, zda je možné zastoupit bratra v Občansko právním sporu - týká se to vypořádání majetku. Děkuji s pozdravem
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Je možné zpívat československou hymnu?

  Dobrý večer, budeme mít v našem městě významné výročí při kterém žáci ZŠ zazpívají hymnu. V tuto chvíli řeší, zda je možné zazpívat československou hymnu. Tedy jak část Kde domov m...

   

 • Extremismus ve společnosti

  dobrý den, měl bych poněkud zvláštní dotaz, takže nevím, zda mi budete schopni odpovědět, přesto to zkusím. Můj "problém" se týká narůstajícího extremismu ve společnosti, konkrétně...

   

 • Povinnost pracovního oděvu stanoveného zaměstnavatelem

  Dobrý den, zajímalo by mě, zda může zaměstnavatel nařídit, jaké nosit oblečení, když ho neposkytuje ani na něj nepřiplácí. Požaduje, abychom nosili černé kalhoty a černé plné boty,...

   

 • Platba v drobných

  Dobrý den, dnes večer se mi stala událost která se mi hrubě nelíbila a rád bych se zeptal jestli je z právního hlediska vůbec přijatelná, přesně v 21:00 jsem šel spolu s 2ma svědky...

   

Reklama