Žádost o příplatek k důchodu

Žádost o přiznání příplatku k důchodu (PPV)

podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb.,

ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb. a

nařízení vlády č. 369/2007 Sb.

 

Datum uplatnění nároku:

 

Došlo ČSSZ

Datum sepsání žádosti:

 

Datum odeslání žádosti na ČSSZ:

 

 

Žadatel(ka):

 

Rodné číslo:

 

 

Příjmení, jméno, titul:

 

 

Datum a místo narození:

 

 

Státní příslušnost:    *)

 

 

Adresa bydliště (kontaktní adresa):

 

 

 

Druh důchodu a jeho plátce:

 

 

 

 

*) Státní  příslušnost  žadatele  ověřuje  v žádosti  podle  příslušného dokladu (zpravidla platného občanského průkazu) okresní, popřípadě Pražská správa sociálního zabezpečení. V případě, že žádost není uplatňována prostřednictvím některé z těchto správ, je nezbytné k žádosti připojit doklad prokazující české státní občanství ke dni podání žádosti.

 

Žadatel(ka) je zastoupen(a):

(vyplňuje se jen v případech, kdy žadatel uplatňuje nárok v zastoupení)

 

Příjmení, jméno a titul:

 

 

Datum a místo narození:

 

 

Adresa bydliště:

 

 

Druh zastoupení:

(zmocněnec, opatrovník atd.)

 

 

Doklad opravňující k zastupování připojen.


 

A

 

Nárok uplatňovaný z titulu vlastního věznění

 

 

Žádám, aby příplatek k mému starobnímu – plnému invalidnímu důchodu *) byl přiznán za dobu výkonu trestu odnětí svobody (vazby):

 

od

do

odsuzující soudní rozhodnutí bylo zrušeno, resp. rehabilitace podle § 33 odst. 2 zák. č. 119/1990 Sb. byla provedena

 

 

 

 

soudem v                    čj.

 

 

 

 

soudem v                    čj.

 

 

 

 

soudem v                    čj.

 

 

Doklady týkající se věznění ani rehabilitační soudní rozhodnutí není nutné k žádosti připojovat. V nezbytných případech budete k předložení těchto dokladů vyzván(a).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V …………………… dne ……………….                           ……………………………………

podpis žadatele (zástupce)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) nehodící se škrtněte


 

B/1

 

Nárok uplatňovaný vdovou (vdovcem) pobírající (m) vdovský (vdovecký) důchod po politickém vězni

 

 

Údaje o zemřelém manželovi:

Rodné číslo:

 

 

Příjmení, jméno a titul:

 

 

Datum a místo narození:

 

 

Datum úmrtí:

 

 

 

 1. Žádám, aby příplatek k důchodu byl přiznán za dobu výkonu trestu odnětí svobody (vazby) zemřelého manžela, po němž pobírám vdovský (vdovecký) důchod:  

 

od

do

odsuzující soudní rozhodnutí bylo zrušeno, resp. rehabilitace podle § 33 odst. 2 zák. č. 119/1990 Sb. byla provedena

 

 

 

 

soudem v                     čj.

 

 

 

 

soudem v                     čj.

 

 

 

 

soudem v                     čj.

 

 1. Žádám, aby příplatek k mému důchodu byl zvýšen z důvodu, že
 • na mém manželu byl dne …………… vykonán trest smrti uložený rozsudkem čj. ………..……… ze dne ……………….., který byl zrušen rozhodnutím ………………….. soudu v ………………………. čj. ………………… ze dne ………………..
 • manžel v době výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby uvedeného v bodě a) dne ……………. zemřel.

 

 

Doklady týkající se věznění včetně vazby ani rehabilitační soudní rozhodnutí není nutné k žádosti připojovat. V nezbytných případech budete k předložení těchto dokladů vyzván(a).

 

 

 

V …………………… dne …………………….                      ……………………………………

podpis žadatele (zástupce)


 

B/2

 

Nárok uplatňovaný osobou, která nebyla manželkou (manželem) politického vězně v den jeho úmrtí, avšak pobírá po něm vdovský (vdovecký) důchod

 

 

Údaje o zemřelém politickém vězni:

Rodné číslo:

 

 

Příjmení, jméno a titul:

 

 

Datum a místo narození:

 

 

Datum úmrtí:

 

 

 

 

Žádám, aby příplatek k mému vdovskému / vdoveckému *) důchodu byl přiznán za dobu výkonu trestu odnětí svobody (vazby) zemřelého politického vězně, po němž pobírám vdovský (vdovecký) důchod:  

 

od

do

odsuzující soudní rozhodnutí bylo zrušeno, resp. rehabilitace podle § 33 odst. 2 zák. č. 119/1990 Sb. byla provedena

 

 

 

 

soudem v                     čj.

 

 

 

 

soudem v                     čj.

 

 

 

 

soudem v                     čj.

 

 

Doklady týkající se věznění včetně vazby ani rehabilitační soudní rozhodnutí není nutné k žádosti připojovat. V nezbytných případech budete k předložení těchto dokladů vyzván(a).

 

 

 

 

V …………………… dne …………………….                      ……………………………………

podpis žadatele (zástupce)

 

 

*) nehodící se škrtněte

 


 

B/3

 

Nárok uplatňovaný osobou, která byla manželkou (manželem) politického vězně v den, kdy byl popraven, avšak nepobírá po něm vdovský (vdovecký) důchod

 

 

 

Údaje o popraveném manželovi:

Rodné číslo:

 

 

Příjmení, jméno a titul:

 

 

Datum a místo narození:

 

 

Datum úmrtí:

 

 

 

Žádám, aby příplatek k mému …………… důchodu byl přiznán z důvodu, že na mém manželu byl dne …………… vykonán trest smrti uložený rozsudkem čj. ………..……… ze dne ……………….., který byl zrušen rozhodnutím ………………….. soudu v ………………………. čj. ………………… ze dne ………………..

 

 

K žádosti připojuji:

 • oddací list
 • úmrtní list
 • rehabilitační rozsudek čj. ………………….. ze dne ……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V …………………… dne …………………….                      ……………………………………

podpis žadatele (zástupce)

 

 


 

B/4

 

Nárok uplatňovaný osobou pobírající vdovský (vdovecký) důchod po osobě, která zemřela při pokusu o opuštění Československa

(tento tiskopis je určen pro uplatňování nároků osob pobírajících vdovský / vdovecký důchod bez ohledu na to, zda jde o vdovy / vdovce anebo jiné osoby, které mají nárok na vdovský / vdovecký důchod)

 

 

Údaje o osobě zemřelé při pokusu o opuštění Československa:

Rodné číslo:

 

 

Příjmení, jméno a titul:

 

 

Datum a místo narození:

 

 

Datum úmrtí:

 

 

Místo a okres, kde došlo k úmrtí:

 

 

 

Žádám, aby příplatek k mému vdovskému / vdoveckému *) důchodu byl přiznán z důvodu úmrtí shora uvedené osoby při pokusu o opuštění Československa násilnou smrtí způsobenou státní mocí.

 

Popis okolností úmrtí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na důkaz shora uvedeného tvrzení předkládám tyto doklady:

 

 

 

 

 

V …………………… dne …………………….                      ……………………………………

podpis žadatele (zástupce)

 

 

*) nehodící se škrtněte

 


 

C/1

 

Nárok uplatňovaný z titulu věznění zemřelého otce

(vyplňují jen žadatelé, kteří žádají o příplatek k důchodu jako sirotci po otci, který při věznění v období mezi 25.2.1948 a 31.12.1989 zemřel, pokud ke dni otcova úmrtí nedosáhli věku 18 let)

 

Údaje o zemřelém otci:

Rodné číslo:

 

 

Příjmení, jméno a titul:

 

 

Datum a místo narození:

 

 

Datum úmrtí:

 

 

 

Žádám, aby příplatek k mému důchodu byl přiznán za dobu otcova výkonu trestu odnětí svobody (vazby):

 

od

do

odsuzující soudní rozhodnutí bylo zrušeno, resp. rehabilitace podle § 33 odst. 2 zák. č. 119/1990 Sb. byla provedena

 

 

 

 

soudem v                     čj.

 

 

 

 

soudem v                     čj.

 

 

 

 

soudem v                     čj.

 

K žádosti připojuji tyto doklady:

-      svůj rodný list

-      otcův úmrtní list

-      potvrzení Vězeňské služby ČR o době otcova věznění obsahující údaj o jeho úmrtí při věznění

-      výše označená rehabilitační soudní rozhodnutí

 

 

V …………………… dne …………………….                      ……………………………………

podpis žadatele (zástupce)

 

 

 

 

 

 

 


 

C/2

 

Nárok uplatňovaný z titulu věznění zemřelé matky

(vyplňují jen žadatelé, kteří žádají o příplatek k důchodu jako sirotci po matce, která při věznění v období mezi 25.2.1948 a 31.12.1989 zemřela, pokud ke dni matčina úmrtí nedosáhli věku 18 let)

 

Údaje o zemřelé matce:

Rodné číslo:

 

 

Příjmení, jméno a titul:

 

 

Datum a místo narození:

 

 

Datum úmrtí:

 

 

 

Žádám, aby příplatek k mému důchodu byl přiznán za dobu matčina výkonu trestu odnětí svobody (vazby):

 

od

do

odsuzující soudní rozhodnutí bylo zrušeno, resp. rehabilitace podle § 33 odst. 2 zák. č. 119/1990 Sb. byla provedena

 

 

 

 

soudem v                     čj.

 

 

 

 

soudem v                     čj.

 

 

 

 

soudem v                     čj.

 

K žádosti připojuji tyto doklady:

-      svůj rodný list

-      matčin úmrtní list

-      potvrzení Vězeňské služby ČR o době matčina věznění obsahující údaj o jejím úmrtí při věznění

-      výše označená rehabilitační soudní rozhodnutí

 

 

V …………………… dne …………………….                      ……………………………………

podpis žadatele (zástupce)

 

 

 

 

 

 


 

 

C/3

 

Nárok uplatňovaný sirotkem po otci, který zemřel při pokusu o opuštění Československa

(vyplňují jen žadatelé, kteří žádají o příplatek k důchodu jako sirotci po otci, který zemřel v době v od 25.2.1948 do 31.12.1989 při pokusu o opuštění Československa násilnou smrtí způsobenou státní mocí,, pokud ke dni otcova úmrtí nedosáhli věku 18 let)

 

 

 

Údaje o zemřelém otci:

Rodné číslo:

 

 

Příjmení, jméno a titul:

 

 

Datum a místo narození:

 

 

Datum úmrtí:

 

 

Místo a okres, kde došlo k úmrtí:

 

 

 

Žádám, aby příplatek k mému ……………….. důchodu byl přiznán z důvodu úmrtí otce při pokusu o opuštění Československa násilnou smrtí způsobenou státní mocí.

 

Popis okolností úmrtí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na důkaz shora uvedeného tvrzení předkládám tyto doklady:

 

 

 

 

 

 

V …………………… dne …………………….                      ……………………………………

podpis žadatele (zástupce)

 

 


 

C/4

 

Nárok uplatňovaný sirotkem po matce, která zemřele při pokusu o opuštění Československa

(vyplňují jen žadatelé, kteří žádají o příplatek k důchodu jako sirotci po matce, která zemřela v době v od 25.2.1948 do 31.12.1989 při pokusu o opuštění Československa násilnou smrtí způsobenou státní mocí,, pokud ke dni matčina úmrtí nedosáhli věku 18 let)

 

 

Údaje o zemřelé matcei:

Rodné číslo:

 

 

Příjmení, jméno a titul:

 

 

Datum a místo narození:

 

 

Datum úmrtí:

 

 

Místo a okres, kde došlo k úmrtí:

 

 

 

Žádám, aby příplatek k mému ……………….. důchodu byl přiznán z důvodu úmrtí matky při pokusu o opuštění Československa násilnou smrtí způsobenou státní mocí.

 

Popis okolností úmrtí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na důkaz shora uvedeného tvrzení předkládám tyto doklady:

 

 

 

 

 

V …………………… dne …………………….                      ……………………………………

podpis žadatele (zástupce)

 

 

 

 


 

Vyplňuje OSSZ (PSSZ):

 

Osobní údaje žadatele včetně jeho státního občanství byly ověřeny.

 

 

 

 

……………………………………………

Jméno, funkce a podpis                       razítko OSSZ (PSSZ)

  

 

 

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

 • Výpovědní doba

  Dobrý den, manželovi oznamili v práci, že cela firma končí k 31.1.2013. Zatial im nedali žiadne vypovede. Vieme, že ma narok na 3 odstupne platy, pretože je vo firme 5 rokov. Ale m...

   

 • Překročení 300 hodin u dohody o provedení práce

  Dobrý den, zaměstnávám ve svém obchodě prodavačku na dohodu o provedení práce, ale až nyní jsem zjistil, že u mě tento rok odpracovala cca 470 hodin. Slyšel jsem o tom, že dohoda o...

   

 • 14 denní lhůta na vrácení zboží

  Dobrý den, v obchodních podmínkách internetového obchodu je uvedeno, že: Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká u osobního odběru až v okamžiku převzetí zboží. Z...

   

 • Zrušení sídla

  Dobrý den , vám přeji , chtěl bych se dovědět jak dále má postupovat v tomto problému .Na mém d rodinném domku bylo uvedeno sídlo společnosti s.r.o. kterou vlastil můj syn , syn tu...

   

 • Podpis různých dokumentů

  Dobrý den, zajímalo by mne, jestli je právně rozdíl v podpisu dokumentu modrou nebo černou propiskou(smlouvy, daňového přiznání...). Je mi tvrzeno, že dokumenty se mají podepisovat...

   

 • Volební období starosty

  Dobrý den. Zajímá mě kolik volebních období může být stále stejný starosta. Domnívám se ,že byla změna zákona ( z neomezené doby na dvě čtyřleté období). Je tomu tak nebo ne ? Děku...

   

 • Pozdržování zápočtového listu

  Dobrý den, velice rád bych Vás požádal o radu. Včera semnou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr dohodou. K dohodě jsme podepsali protokol o předání věcí a služebního vozidla. Dne...

   

 • Okamžitá výpověď ve výpovědní lhůtě

  Dobrý den, rád bych se zeptal na následující.Pracoval jsem ve firmě 4 roky (2008-2013). Vždy na dobu určitou 1 roku. Jelikož zákon neumožňoval neustále obnovovat tuto smlouvu na do...

   

 • Propadnutý dárkový poukaz

  Dobrý den, dostala jsem od přítele dárkový poukaz na kosmetcké ošetření pleti (regulérně zakoupený v kosmetickém salonu). Bohužel jsem si nechala poukaz propadnout k 30.5.2013. Je ...

   

 • Pohledavka v insolvenčním řízení

  Dobry den, je mozne se jako veritel prihlasit se svoji pohledavkou , kdyz uz bylo dluznikovi schvaleno oddluzeni? Dekuji za odpoved
  Odpověď:
  Vážená paní,
  ne...

   

 • VŠ titul - od kdy lze používat

  Dobrý den, od kdy má absolvent VŠ právo používat titul? Je to od data kdy ukončil poslední část státní závěrečné zkoušky, od data, kdy děkan podepíše protokol o SZZ nebo od data kd...

   

 • Katastrální úřad pro Ústecký kraj - hrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení...

  Dobrý den, mám dotaz,co se týče hrazení či nehrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení preventivní prohlídky? Bude mu hrazeno cestovné, resp. lístky na městskou hromad...

   

 • Placení výživného

  Dobrý den,poznal jsem slečnu a oba jsme se domluvili na nezávazném sexu. U jistila mě,že bere antikoncepci,tak jsem souhlasil. Teď přišla s tím,že je těhotná.. Chci se zeptat,jestl...

   

 • Poškození bankovek

  Dobrý den , měl bych na vás dotaz nikde se nemůžu dočíst a při tom vím že to tak je . Že úmyslné znehodnocení bankovek či mincí je trestně z odpovědno . Rád bych věděl jaký je to p...

   

 • Práce na dohodu.

  Dobrý den, mám dotaz jak je to s příplatkem za odpolední a Soboty ,Neděle, když pracuji na dohodu. Dělám jen 10 dnů v měsíci a žádnou raní směnu. Dále jsem se dočetl že můžu odprac...

   

 • Psaní omluvenek po dosažení zletilosti

  Dobrý den, studuji na gymnáziu 3.ročník, jsem plnoletá, ale od třídního učitele jsem se dozvěděla, že omluvenky mi mohou psát pouze rodiče. Nechápu proč, když už nejsou mými zákonn...

   

 • Do kdy je třeba zaslat zaměstnavateli neschopenka

  Dobrý den, do kdy jsem povinna zaslat zaměstnavateli neschopenku?
  Odpověď:
  Vážená paní,
  neschopenku je nutné doručit zaměstnavateli zásadně neprodleně, res...

   

 • Prodej rodinného domu a znalecký posudek

  Dobrý den, je potřeba při prodeji rodinného domu pořizovat znalecký posudek?
  Odpověď:
  Vážený pane,
  jelikož neuvádíte bližší informace, tak odpověď bude reag...

   

 • Ústně půjčené peníze od příbuzného a jejich splatnost.

  Dobrý den, v lednu 2013 jsem si od sestřina manžela půjčila 10 tisíc korun. Domluvili jsme se ústně, že mu peníze vrátím v říjnu. Mezitím on od sestry odešel, budou se rozvádět. Te...

   

 • Bezplatná právní poradna Louny

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli je v Lounech nebo v okolí bezplatná právní poradna? Děkuji za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,
  nemáme informaci o tom, že by...

   

 • Bezplatná právní poradna či právník v okolí Kadaně a Chomutova

  Dobrý den,chtěl jsem se zepta zda-li v okolí Kadaně a Chomutova je bezplaný právník či poradna. A pokud ano, jak taková porada s právníkem trvá. Je mi známo, že zadarmo trvá porada...

   

 • Majitel vs. jednatel u spol. s.r.o.

  Dobrý den, představme si modelový příklad. Firma s.r.o. má jednoho 100% majitele a jednoho jednatele. Majitel a jednatel je každý jiná osoba. Zajímalo by mě co hrozí majiteli firmy...

   

 • Může zaměstnavatel vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?

  Dobrý den, mám dotaz ohledně rozhodčí doložky, zdali zaměstnavatel může vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?? Děkuji předem za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Uzavření pracovní smlouvy

  Dobrý den, měl bych na Vás takovou prosbu. Zaměstnávám již dlouho dobu paní, ale pracovní smlouva je již zastaralá a patrně neobsahuje veškeré náležitosti, tak jsem se rozhodl, že ...

   

 • Tablet a reklamace

  Dobrý den mám na vás velkou prosbu potřebovala bych poradit. ve společnosti alza.cz jsem v prosinci koupili tablet který po cca 14 dnech přestal nabíjet, když jsme ho odnesli do pr...

   

 • Právní zastoupení

  Dobrý den, chtěla bych se vás zeptat, zda je možné zastoupit bratra v Občansko právním sporu - týká se to vypořádání majetku. Děkuji s pozdravem
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Je možné zpívat československou hymnu?

  Dobrý večer, budeme mít v našem městě významné výročí při kterém žáci ZŠ zazpívají hymnu. V tuto chvíli řeší, zda je možné zazpívat československou hymnu. Tedy jak část Kde domov m...

   

 • Extremismus ve společnosti

  dobrý den, měl bych poněkud zvláštní dotaz, takže nevím, zda mi budete schopni odpovědět, přesto to zkusím. Můj "problém" se týká narůstajícího extremismu ve společnosti, konkrétně...

   

 • Povinnost pracovního oděvu stanoveného zaměstnavatelem

  Dobrý den, zajímalo by mě, zda může zaměstnavatel nařídit, jaké nosit oblečení, když ho neposkytuje ani na něj nepřiplácí. Požaduje, abychom nosili černé kalhoty a černé plné boty,...

   

 • Platba v drobných

  Dobrý den, dnes večer se mi stala událost která se mi hrubě nelíbila a rád bych se zeptal jestli je z právního hlediska vůbec přijatelná, přesně v 21:00 jsem šel spolu s 2ma svědky...

   

Reklama