Směnka v rozhodčím řízení - 3.díl Rozhodčí smlouva

Rozhodčí smlouva
Obecné vymezení, platnost rozhodčí smlouvy, derogace jurisdikce. 

   Rozhodčí smlouva je ujednání stran o podřízení určitého sporu či v budoucnu vzniklých sporů rozhodčímu řízení. Uzavřením rozhodčí smlouvy dochází k derogaci jurisdikce obecného soudu na rozhodce nebo rozhodčí soud.[1] Tato derogace by se však v praxi projevila pouze námitkou jedné ze stran, a to pokud by druhá strana podala žalobu k obecnému soudu. Ten by v případě platně uzavřené rozhodčí smlouvy musel řízení zastavit pro nedostatek pravomoci.[2] Úpravu tohoto postupu nalezneme v § 106 OSŘ.[3] Uzavřením platné rozhodčí smlouvy naplňujeme jednu z podmínek přípustnosti sporu v rozhodčím řízení, tedy subjektivní arbitrabilitu.[4] Existují dvě základní podmínky pro projednání sporu v rozhodčím řízení, a to:

 • Splnění podmínek objektivní arbitrability,
 • platná rozhodčí smlouva.

   Je však nutné zmínit, že v aktuálním komentáři ZRŘ, který vydalo nakladatelství Linde Praha, L. Lisse, dovozuje, že zákonodárce nepřímo předpokládá i jiný způsob určení rozhodce nežli rozhodčí smlouvou. Vyplývat by to mělo z dikce § 31 písm. c) ZRŘ, kde je jako jeden ze zrušovacích důvodů uvedeno, že rozhodce nebyl na základě rozhodčí smlouvy ani jinak povolán k rozhodnutí sporu. Teoreticky existuje možnost, že jedna ze stran sporu podá žalobu k rozhodci a ten vyzve protistranu k vyjádření. Pokud tato protistrana ve vyjádření nevysloví nedostatek pravomoci k rozhodnutí sporu, lze rozhodčí řízení provést v souladu s § 15 odst. 2 ZRŘ, protože protistrana vyjádřila souhlas konkludentně a jedná se tedy o zahájení rozhodčího řízení bez písemné rozhodčí smlouvy.[5] Teoreticky přijatelnou se pro část odborníků jeví taková možnost, ve které ve vyjádření k žalobě potvrdí protistrana výslovně souhlas s podřízením sporu rozhodčímu řízení.

S těmito názory se však nemohu ztotožnit, protože z obecného hlediska je nutné naplnit subjektivní arbitrabilitu a zákonem je požadována písemná forma tohoto úkonu, takže není možné na základě § 31 písm. c) dovodit další možnost v podobě konkludentního souhlasu s již zahájeným rozhodčím řízením. Jedná se spíše o výklad jazykový a nikoli teleologický, jak je obvyklé. Ztotožňuji se s názorem Bělohlávka, který i méně konkludentní způsob souhlasu s projednáním sporu před rozhodcem vylučuje, jelikož rozhodčí smlouva či ujednání o rozhodci by mělo existovat již před zahájením řízení a nikoli vzniknout až v jeho průběhu.[6]Pokud by tedy strany chtěly spor podřídit rozhodčímu řízení, je dle mého názoru nutné, aby podepsaly ujednání o rozhodci, a až následně jedna ze stran sporu podala žalobu. V praxi se tato teoretická eventualita projevuje patrně jen zřídka, ale o jejím nesouladu se zákonem by se jistě nemělo polemizovat.

   Vymezení typů rozhodčí smlouvy v širším pojetí spočívá na skutečnosti, jestli smluvní strany uzavírají tuto smlouvu pro již existující spor nebo „pro uzavření smlouvy, kdy spor ještě nevznikl, ale strany jeho vznik nevylučují.“[7] V prvním případě se bude jednat o smlouvu o rozhodci a v druhém o rozhodčí doložku či rozhodčí smlouvu v užším pojetí. Dalším známým typem rozhodčí smlouvy je neomezený kompromis. Jedná se o typ rozhodčí smlouvy, jež „se uzavírá mezi stranami, které uzavírají mezi sebou po delší časové období různé smlouvy.“[8] Posledním a „zvláštním typem rozhodčí smlouvy je tzv. asymetrická rozhodčí doložka, ve které je uveden způsob řešení sporů v rozhodčím řízení, ale jedna ze smluvních stran má však právo podle své vlastní úvahy podat žalobu u obecného soudu.“[9]

   Požadavky na rozhodčí smlouvu jsou stanoveny v § 3 ZRŘ[10]. Zejména písemná forma stanovená v odst. 1 je kogentní a není tudíž možné se od ní odchýlit. Často se rozhodčí smlouva vyskytuje ve formě rozhodčí doložky jako součást obchodních podmínek či smlouvy hlavní. V takovém případě je nutné její platnost dovozovat zejména z kontextu smlouvy hlavní a v případě, že je tato doložka součástí obchodních podmínek i ze skutečnosti, zda tyto podmínky protistrana znala nebo měla znát. Důležité pro posouzení je, jestli by bylo možné označit tyto obchodní podmínky za všeobecné, či nikoliv. Tento fakt se totiž bude odrážet v důkazním břemenu v případě dokazování.[11]

   Po novele ZRŘ je nutné, aby ve sporech ze spotřebitelských smluv byla tato rozhodčí smlouva uzavírána zvlášť na samostatné listině. V případě, že by tomu tak nebylo a rozhodčí doložka by byla i v těchto sporech uzavřena jako součást obchodních podmínek, bude stižena absolutní neplatností.[12] Této novelizaci se budu věnovat ve zvláštním článku.

   Rozhodčí smlouva může být dále uzavřena i prostřednictvím telegrafu, dálnopisu nebo i elektronicky, pokud tyto způsoby umožňují zachycení obsahu rozhodčí smlouvy a dostatečné určení smluvních stran.[13] Není proto nutné, aby ji smluvní strany podepisovaly na témže místě ve stejném čase.[14]


[1] ROZEHNALOVÁ, N., Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008. s. 99.

[2] RŮŽIČKA K., Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Dobrá Voda: vyd. Aleš Čeněk, 2003, s. 35.

 

[3] § 106 OSŘ: (1) Jakmile soud k námitce žalovaného uplatněné nejpozději při prvním jeho úkonu ve věci samé zjistí, že věc má být podle smlouvy účastníků projednána v řízení před rozhodci, nemůže věc dále projednávat a řízení zastaví; věc však projedná, jestliže účastníci prohlásí, že na smlouvě netrvají. Soud projedná věc i tehdy, jestliže zjistí, že věc nemůže být podle práva České republiky podrobena rozhodčí smlouvě, nebo že rozhodčí smlouva je neplatná, popřípadě že vůbec neexistuje nebo že její projednání v řízení před rozhodci přesahuje rámec pravomoci přiznané jim smlouvou, anebo že rozhodčí soud odmítl věcí se zabývat.
(2) Bylo-li řízení před soudem podle odstavce 1 zastaveno a v téže věci byl podán návrh na zahájení řízení před rozhodci, zůstávají právní účinky původního návrhu zachovány, bude-li návrh na zahájení řízení před rozhodci podán do 30 dnů od doručení usnesení soudu o zastavení řízení.

 

[4] ROZEHNALOVÁ, N., Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008. s. 116.

[5] LISSE, L., Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. vyd. Praha: Linde, 2012. s. 142.

[6] BĚLOHLÁVEK, A., Bulletin advokacie, 2005, č. 10, s. 20.

[7] SCHELLE, K., SCHELLEOVÁ, I., Rozhodčí řízení, Eurolex Bohemia, 2002, s. 48.

[8] RŮŽIČKA K., Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Dobrá Voda:vyd. Aleš Čeněk, 2003, s. 39.

[9] RŮŽIČKA K., Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Dobrá Voda: vyd. Aleš Čeněk, 2003, s. 39.

[10] §3 ZRŘ (1) Rozhodčí smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Písemná forma je zachována i tehdy, je-li rozhodčí smlouva sjednána telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení jejich obsahu a určení osob, které rozhodčí smlouvu sjednaly.

(2) Tvoří-li však rozhodčí doložka součást podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní, k níž se rozhodčí doložka vztahuje, je rozhodčí doložka platně ujednána i tehdy, jestliže písemný návrh hlavní smlouvy s rozhodčí doložkou byl druhou stranou přijat způsobem, z něhož je patrný její souhlas s obsahem rozhodčí smlouvy.

[11] LISSE, L., Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. vyd. Praha: Linde, 2012. s. 148.

[12] LISSE, L., Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. vyd. Praha: Linde, 2012. s. 143.

[13] Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.

[14] LISSE, L., Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. vyd. Praha: Linde, 2012. s. 144.


V případě dotazů se můžete zkusit obrátit na naši bezplatnou právní poradnu. Upozorňujeme ale, že výše uvedený článek není primárně určen pro laickou veřejnost a řešení Vašeho právního případu by mělo být svěřeno do rukou odborníka, jelikož každý právní problém je třeba řešit individuálně s přihlédnutím k jeho okolnostem. Proto důrazně doporučujeme, abyste se obrátili s řešením Vašeho právního problému na advokátní kancelář.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

 • Výpovědní doba

  Dobrý den, manželovi oznamili v práci, že cela firma končí k 31.1.2013. Zatial im nedali žiadne vypovede. Vieme, že ma narok na 3 odstupne platy, pretože je vo firme 5 rokov. Ale m...

   

 • Překročení 300 hodin u dohody o provedení práce

  Dobrý den, zaměstnávám ve svém obchodě prodavačku na dohodu o provedení práce, ale až nyní jsem zjistil, že u mě tento rok odpracovala cca 470 hodin. Slyšel jsem o tom, že dohoda o...

   

 • 14 denní lhůta na vrácení zboží

  Dobrý den, v obchodních podmínkách internetového obchodu je uvedeno, že: Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká u osobního odběru až v okamžiku převzetí zboží. Z...

   

 • Zrušení sídla

  Dobrý den , vám přeji , chtěl bych se dovědět jak dále má postupovat v tomto problému .Na mém d rodinném domku bylo uvedeno sídlo společnosti s.r.o. kterou vlastil můj syn , syn tu...

   

 • Podpis různých dokumentů

  Dobrý den, zajímalo by mne, jestli je právně rozdíl v podpisu dokumentu modrou nebo černou propiskou(smlouvy, daňového přiznání...). Je mi tvrzeno, že dokumenty se mají podepisovat...

   

 • Volební období starosty

  Dobrý den. Zajímá mě kolik volebních období může být stále stejný starosta. Domnívám se ,že byla změna zákona ( z neomezené doby na dvě čtyřleté období). Je tomu tak nebo ne ? Děku...

   

 • Pozdržování zápočtového listu

  Dobrý den, velice rád bych Vás požádal o radu. Včera semnou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr dohodou. K dohodě jsme podepsali protokol o předání věcí a služebního vozidla. Dne...

   

 • Okamžitá výpověď ve výpovědní lhůtě

  Dobrý den, rád bych se zeptal na následující.Pracoval jsem ve firmě 4 roky (2008-2013). Vždy na dobu určitou 1 roku. Jelikož zákon neumožňoval neustále obnovovat tuto smlouvu na do...

   

 • Propadnutý dárkový poukaz

  Dobrý den, dostala jsem od přítele dárkový poukaz na kosmetcké ošetření pleti (regulérně zakoupený v kosmetickém salonu). Bohužel jsem si nechala poukaz propadnout k 30.5.2013. Je ...

   

 • Pohledavka v insolvenčním řízení

  Dobry den, je mozne se jako veritel prihlasit se svoji pohledavkou , kdyz uz bylo dluznikovi schvaleno oddluzeni? Dekuji za odpoved
  Odpověď:
  Vážená paní,
  ne...

   

 • VŠ titul - od kdy lze používat

  Dobrý den, od kdy má absolvent VŠ právo používat titul? Je to od data kdy ukončil poslední část státní závěrečné zkoušky, od data, kdy děkan podepíše protokol o SZZ nebo od data kd...

   

 • Katastrální úřad pro Ústecký kraj - hrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení...

  Dobrý den, mám dotaz,co se týče hrazení či nehrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení preventivní prohlídky? Bude mu hrazeno cestovné, resp. lístky na městskou hromad...

   

 • Placení výživného

  Dobrý den,poznal jsem slečnu a oba jsme se domluvili na nezávazném sexu. U jistila mě,že bere antikoncepci,tak jsem souhlasil. Teď přišla s tím,že je těhotná.. Chci se zeptat,jestl...

   

 • Poškození bankovek

  Dobrý den , měl bych na vás dotaz nikde se nemůžu dočíst a při tom vím že to tak je . Že úmyslné znehodnocení bankovek či mincí je trestně z odpovědno . Rád bych věděl jaký je to p...

   

 • Práce na dohodu.

  Dobrý den, mám dotaz jak je to s příplatkem za odpolední a Soboty ,Neděle, když pracuji na dohodu. Dělám jen 10 dnů v měsíci a žádnou raní směnu. Dále jsem se dočetl že můžu odprac...

   

 • Psaní omluvenek po dosažení zletilosti

  Dobrý den, studuji na gymnáziu 3.ročník, jsem plnoletá, ale od třídního učitele jsem se dozvěděla, že omluvenky mi mohou psát pouze rodiče. Nechápu proč, když už nejsou mými zákonn...

   

 • Do kdy je třeba zaslat zaměstnavateli neschopenka

  Dobrý den, do kdy jsem povinna zaslat zaměstnavateli neschopenku?
  Odpověď:
  Vážená paní,
  neschopenku je nutné doručit zaměstnavateli zásadně neprodleně, res...

   

 • Prodej rodinného domu a znalecký posudek

  Dobrý den, je potřeba při prodeji rodinného domu pořizovat znalecký posudek?
  Odpověď:
  Vážený pane,
  jelikož neuvádíte bližší informace, tak odpověď bude reag...

   

 • Ústně půjčené peníze od příbuzného a jejich splatnost.

  Dobrý den, v lednu 2013 jsem si od sestřina manžela půjčila 10 tisíc korun. Domluvili jsme se ústně, že mu peníze vrátím v říjnu. Mezitím on od sestry odešel, budou se rozvádět. Te...

   

 • Bezplatná právní poradna Louny

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli je v Lounech nebo v okolí bezplatná právní poradna? Děkuji za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,
  nemáme informaci o tom, že by...

   

 • Bezplatná právní poradna či právník v okolí Kadaně a Chomutova

  Dobrý den,chtěl jsem se zepta zda-li v okolí Kadaně a Chomutova je bezplaný právník či poradna. A pokud ano, jak taková porada s právníkem trvá. Je mi známo, že zadarmo trvá porada...

   

 • Majitel vs. jednatel u spol. s.r.o.

  Dobrý den, představme si modelový příklad. Firma s.r.o. má jednoho 100% majitele a jednoho jednatele. Majitel a jednatel je každý jiná osoba. Zajímalo by mě co hrozí majiteli firmy...

   

 • Může zaměstnavatel vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?

  Dobrý den, mám dotaz ohledně rozhodčí doložky, zdali zaměstnavatel může vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?? Děkuji předem za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Uzavření pracovní smlouvy

  Dobrý den, měl bych na Vás takovou prosbu. Zaměstnávám již dlouho dobu paní, ale pracovní smlouva je již zastaralá a patrně neobsahuje veškeré náležitosti, tak jsem se rozhodl, že ...

   

 • Tablet a reklamace

  Dobrý den mám na vás velkou prosbu potřebovala bych poradit. ve společnosti alza.cz jsem v prosinci koupili tablet který po cca 14 dnech přestal nabíjet, když jsme ho odnesli do pr...

   

 • Právní zastoupení

  Dobrý den, chtěla bych se vás zeptat, zda je možné zastoupit bratra v Občansko právním sporu - týká se to vypořádání majetku. Děkuji s pozdravem
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Je možné zpívat československou hymnu?

  Dobrý večer, budeme mít v našem městě významné výročí při kterém žáci ZŠ zazpívají hymnu. V tuto chvíli řeší, zda je možné zazpívat československou hymnu. Tedy jak část Kde domov m...

   

 • Extremismus ve společnosti

  dobrý den, měl bych poněkud zvláštní dotaz, takže nevím, zda mi budete schopni odpovědět, přesto to zkusím. Můj "problém" se týká narůstajícího extremismu ve společnosti, konkrétně...

   

 • Povinnost pracovního oděvu stanoveného zaměstnavatelem

  Dobrý den, zajímalo by mě, zda může zaměstnavatel nařídit, jaké nosit oblečení, když ho neposkytuje ani na něj nepřiplácí. Požaduje, abychom nosili černé kalhoty a černé plné boty,...

   

 • Platba v drobných

  Dobrý den, dnes večer se mi stala událost která se mi hrubě nelíbila a rád bych se zeptal jestli je z právního hlediska vůbec přijatelná, přesně v 21:00 jsem šel spolu s 2ma svědky...

   

Reklama