Darovací smlouva na nemovitost

on .

DAROVACÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST

dle §628 a násl. Občanského zákoníku

Já, níže podepsaný/á …………… …………………, trvale bytem …………….., ………………………….,       RČ: ……………….,


jako Dárce
a


pana/í …………… ……………………., trvale bytem ……………, ……………………………………..,                   RČ: ………………..

 

jako Obdarovaný

uzavírají Darovací smlouvu

I.

 1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem budovy č.p. …… nacházející se na pozemku ……………… o výměře ……………., vše v k.ú. …………, obec …………………….., okres …………………, zapsané na listu vlastnictví číslo …………………………., Katastrálního úřadu …………………….., katastrální pracoviště ………………… .
 2. Dárce nabyl vlastnické právo k nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy kupní smlouvou ze dne ……………………………………………………. .

II.

 1. Touto smlouvou dárce daruje obdarovanému nemovitost uvedenou v článku I. této smlouvy a zároveň na něj tímto převádí vlastnické právo k této nemovitosti.
 2. Dárce nemovitost daruje dobrovolně a obdarovaný uvedený dar přijímá.

III.

 1. Dárce prohlašuje, že darovaná nemovitost není zatížena žádnými závazky, dluhy, věcnými právy ani jinými právními vadami.
 2. Dárce dále prohlašuje, že mu není známo, že by darovaná nemovitost měla vady, které by neodpovídaly běžné míre opotřebení a na které by měl povinnost obdarovaného upozornit.
 3. Obdarovaný podpisem této smlouvy potvrzuje, že stav darované nemovitosti je mu znám.

IV.

 1. Obdarovaný nabude výlučné vlastnictví k darované nemovitosti, která je předmětem této smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí.
 2. Dárce se zavazuje podat návrh na vklad do katastru nemovitostí nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy.

V.

 1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, kde po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.
 2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvy sepsaly na základě svobodné vůle, souhlasí s jejím obsahem a že si ji před podpisem si ji přečetly. Toto strany stvrzují svými podpisy.

 

 

V ………………….., dne ………………….. 

 

………………………………                                                                                  ………………………………..

Dárce + jeho podpis                                                                              Obdarovaný + jeho podpis

V případě dotazů se obraťte na Naši Bezplatnou právní poradnu