Doporučená rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv

Vzor dle Ministerstva spravedlnosti ČR

Doporučená rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv

(v případě, že nerozhoduje stálý rozhodčí soud)

 

 

…………..

…………..

a

…………..

…………..1)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 3 odst. 3 a 5 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedenou rozhodčí smlouvu:

 

I. Rozhodčí smlouva

 

 

Veškeré spory vznikající ze smlouvy uzavřené mezi…….. dne…….2) a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností [jedním rozhodcem] [třemi rozhodci] [určeným/i podle článku II. odst. 1] [určeným/i způsobem uvedeným v pravidlech pro rozhodčí řízení ….., která jsou k této rozhodčí smlouvě přiložena (dále jen „Pravidla“)] (dále jen [„rozhodce“] či [„rozhodčí senát“]) v rozhodčím řízení [vedeném podle Pravidel].

Místem konání rozhodčího řízení je ……,3) Česká republika.

 

II. Další informace podle zákona o rozhodčím řízení4)

 

1. Rozhodce/rozhodci

[Rozhodcem/rozhodci bude/budou: ….] [Rozhodce/rozhodci bude/budou určeni následující osobou: …….]5)

 

Rozhodcem může být pouze osoba zapsaná na seznamu rozhodců, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv, vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

 

2. Způsob zahájení a forma vedení rozhodčího řízení:

Rozhodčí řízení se zahajuje doručením písemné žaloby na adresu…….6). [V průběhu rozhodčího řízení nařídí [rozhodce] [rozhodčí senát] alespoň jedno ústní jednání.]

[Rozhodce nemusí nařídit ústní jednání v případě, kdy mezi účastníky nejsou sporné skutečnosti, které jsou významné pro rozhodnutí. Ústní jednání však bude nařízeno vždy, pokud o to účastník požádá nebo to rozhodce považuje za vhodné. ]

 

3. Odměna rozhodce, náklady řízení a jejich přiznání:

Rozhodce/i má/mají právo na odměnu ve výši ………..7).

 

Spotřebiteli mohou v rozhodčím řízení vzniknout mj. následující náklady řízení: odměna rozhodce/rozhodců, příp. poplatek za rozhodčí řízení ve výši …, odměna zástupce (advokáta),  hotové výdaje účastníka a jeho zástupce, ušlý výdělek účastníka a jeho zástupce, náklady důkazů (znaleckého posudku) apod.

 

Rozhodce může přiznat straně, která měla ve věci plný nebo částečný úspěch, náhradu nákladů řízení, a to přiměřeně podle pravidel stanovených v §§ 142 až 151 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

4. Místo konání rozhodčího řízení

Ústní jednání se bude konat v …….,8) Česká republika.

 

 

5. Způsob doručení rozhodčího nálezu

Stejnopis rozhodčího nálezu se doručuje stranám, nebo mají-li zástupce jejich zástupcům, poštou do vlastních rukou.

 

6. Vykonatelnost rozhodčího nálezu:

Pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný.

 

 

V ……. dne………

 

 

 

……………………………                      ……………………………

podpis                                                       podpis

 

 

 

VYSVĚTLIVKY:

 

Obecně:

Jedná se o text doporučené rozhodčí smlouvy pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv v případě, že nerozhoduje stálý rozhodčí soud. Rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv musí být v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení sjednána samostatně.

Pokud je rozhodčí smlouva sjednávána před vznikem sporu, tj. pokud je sjednávána ve formě rozhodčí doložky, klade zákon o rozhodčím řízení na takové smlouvy další požadavky. Rozhodčí doložka musí též obsahovat pravdivé, přesné a úplné informace podle § 3 odst. 5 zákona o rozhodčím řízení. Vzorová rozhodčí smlouva je tak přizpůsobena požadavkům zákona na rozhodčí doložky.

Je-li pravomoc rozhodovat spor svěřena stálému rozhodčímu soudu, mohou být informativní povinnosti podle § 3 odst. 5 splněny také odkazem na statut či řád tohoto stálého rozhodčího soudu.

 

Text v hranatých závorkách představuje alternativní možnosti. Použije se vždy jen text jedné alternativní možnosti.

 

Konkrétně:

1) Uvede se označení smluvních stran, které uzavírají rozhodčí doložku. Doporučuje se strany označit jménem a příjmením, bydlištěm a datem narození, jde-li o fyzické osoby a názvem, sídlem a identifikačním číslem osoby, jde-li o právnické osoby.

 

2) Uvede se označení spotřebitelské smlouvy či spotřebitelských smluv, z nichž vzniklé spory je rozhodce oprávněn řešit. Doporučuje se vypsat název smlouvy, smluvní strany, mezi kterými byla smlouva uzavřena, a datum uzavření spotřebitelské smlouvy.

 

3) Uvede se místo, ve kterém se rozhodčí řízení bude konat.

 

4) V této části rozhodčí smlouvy je třeba uvést pravdivé, přesné a úplné informace v souladu s § 3 odst. 5 zákona o rozhodčím řízení. Informace uváděné ve vzorové rozhodčí doložce vycházejí ze skutečnosti, že se přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu.  Postup může být určen také Pravidly pro rozhodčí řízení, která jsou k rozhodčí smlouvě přiložena. V takovém případě, je třeba v rozhodčí smlouvě uvést pravdivé, přesné a úplné informace vycházející z těchto Pravidel.

 

5) Uvedou se informace o rozhodci a/nebo o způsobu jeho určení. V souladu s § 7 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení může být v rozhodčí smlouvě také odkaz na osobu, která rozhodce určí. Osoba oprávněná určit rozhodce může být jak fyzická, tak právnická. Rozhodce může být určen též způsobem uvedeným v Pravidlech pro rozhodčí řízení, pokud jsou tato k rozhodčí smlouvě přiložena.

Rozhodcem určeným rozhodčí smlouvou pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv může být jen rozhodce, který je zapsán v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti (to neplatí do 1. října 2012).

 

6) Uvede se přesná adresa, na kterou je možné podat žalobu a tím i zahájit rozhodčí řízení.

 

7) Stanoví se odměna rozhodce/rozhodců. Odměna může být stanovena různými způsoby, například vymezením procentuální částky z žalované sumy, apod.

 

8) Uvede se místo, kde se bude konat ústní jednání. Pro informaci v rozhodčí smlouvě postačí označení města. Konkrétní adresa pak bude obsažena v pozvánce na ústní jednání.

 

 

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

 • Výpovědní doba

  Dobrý den, manželovi oznamili v práci, že cela firma končí k 31.1.2013. Zatial im nedali žiadne vypovede. Vieme, že ma narok na 3 odstupne platy, pretože je vo firme 5 rokov. Ale m...

   

 • Překročení 300 hodin u dohody o provedení práce

  Dobrý den, zaměstnávám ve svém obchodě prodavačku na dohodu o provedení práce, ale až nyní jsem zjistil, že u mě tento rok odpracovala cca 470 hodin. Slyšel jsem o tom, že dohoda o...

   

 • 14 denní lhůta na vrácení zboží

  Dobrý den, v obchodních podmínkách internetového obchodu je uvedeno, že: Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká u osobního odběru až v okamžiku převzetí zboží. Z...

   

 • Zrušení sídla

  Dobrý den , vám přeji , chtěl bych se dovědět jak dále má postupovat v tomto problému .Na mém d rodinném domku bylo uvedeno sídlo společnosti s.r.o. kterou vlastil můj syn , syn tu...

   

 • Podpis různých dokumentů

  Dobrý den, zajímalo by mne, jestli je právně rozdíl v podpisu dokumentu modrou nebo černou propiskou(smlouvy, daňového přiznání...). Je mi tvrzeno, že dokumenty se mají podepisovat...

   

 • Volební období starosty

  Dobrý den. Zajímá mě kolik volebních období může být stále stejný starosta. Domnívám se ,že byla změna zákona ( z neomezené doby na dvě čtyřleté období). Je tomu tak nebo ne ? Děku...

   

 • Pozdržování zápočtového listu

  Dobrý den, velice rád bych Vás požádal o radu. Včera semnou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr dohodou. K dohodě jsme podepsali protokol o předání věcí a služebního vozidla. Dne...

   

 • Okamžitá výpověď ve výpovědní lhůtě

  Dobrý den, rád bych se zeptal na následující.Pracoval jsem ve firmě 4 roky (2008-2013). Vždy na dobu určitou 1 roku. Jelikož zákon neumožňoval neustále obnovovat tuto smlouvu na do...

   

 • Propadnutý dárkový poukaz

  Dobrý den, dostala jsem od přítele dárkový poukaz na kosmetcké ošetření pleti (regulérně zakoupený v kosmetickém salonu). Bohužel jsem si nechala poukaz propadnout k 30.5.2013. Je ...

   

 • Pohledavka v insolvenčním řízení

  Dobry den, je mozne se jako veritel prihlasit se svoji pohledavkou , kdyz uz bylo dluznikovi schvaleno oddluzeni? Dekuji za odpoved
  Odpověď:
  Vážená paní,
  ne...

   

 • VŠ titul - od kdy lze používat

  Dobrý den, od kdy má absolvent VŠ právo používat titul? Je to od data kdy ukončil poslední část státní závěrečné zkoušky, od data, kdy děkan podepíše protokol o SZZ nebo od data kd...

   

 • Katastrální úřad pro Ústecký kraj - hrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení...

  Dobrý den, mám dotaz,co se týče hrazení či nehrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení preventivní prohlídky? Bude mu hrazeno cestovné, resp. lístky na městskou hromad...

   

 • Placení výživného

  Dobrý den,poznal jsem slečnu a oba jsme se domluvili na nezávazném sexu. U jistila mě,že bere antikoncepci,tak jsem souhlasil. Teď přišla s tím,že je těhotná.. Chci se zeptat,jestl...

   

 • Poškození bankovek

  Dobrý den , měl bych na vás dotaz nikde se nemůžu dočíst a při tom vím že to tak je . Že úmyslné znehodnocení bankovek či mincí je trestně z odpovědno . Rád bych věděl jaký je to p...

   

 • Práce na dohodu.

  Dobrý den, mám dotaz jak je to s příplatkem za odpolední a Soboty ,Neděle, když pracuji na dohodu. Dělám jen 10 dnů v měsíci a žádnou raní směnu. Dále jsem se dočetl že můžu odprac...

   

 • Psaní omluvenek po dosažení zletilosti

  Dobrý den, studuji na gymnáziu 3.ročník, jsem plnoletá, ale od třídního učitele jsem se dozvěděla, že omluvenky mi mohou psát pouze rodiče. Nechápu proč, když už nejsou mými zákonn...

   

 • Do kdy je třeba zaslat zaměstnavateli neschopenka

  Dobrý den, do kdy jsem povinna zaslat zaměstnavateli neschopenku?
  Odpověď:
  Vážená paní,
  neschopenku je nutné doručit zaměstnavateli zásadně neprodleně, res...

   

 • Prodej rodinného domu a znalecký posudek

  Dobrý den, je potřeba při prodeji rodinného domu pořizovat znalecký posudek?
  Odpověď:
  Vážený pane,
  jelikož neuvádíte bližší informace, tak odpověď bude reag...

   

 • Ústně půjčené peníze od příbuzného a jejich splatnost.

  Dobrý den, v lednu 2013 jsem si od sestřina manžela půjčila 10 tisíc korun. Domluvili jsme se ústně, že mu peníze vrátím v říjnu. Mezitím on od sestry odešel, budou se rozvádět. Te...

   

 • Bezplatná právní poradna Louny

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli je v Lounech nebo v okolí bezplatná právní poradna? Děkuji za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,
  nemáme informaci o tom, že by...

   

 • Bezplatná právní poradna či právník v okolí Kadaně a Chomutova

  Dobrý den,chtěl jsem se zepta zda-li v okolí Kadaně a Chomutova je bezplaný právník či poradna. A pokud ano, jak taková porada s právníkem trvá. Je mi známo, že zadarmo trvá porada...

   

 • Majitel vs. jednatel u spol. s.r.o.

  Dobrý den, představme si modelový příklad. Firma s.r.o. má jednoho 100% majitele a jednoho jednatele. Majitel a jednatel je každý jiná osoba. Zajímalo by mě co hrozí majiteli firmy...

   

 • Může zaměstnavatel vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?

  Dobrý den, mám dotaz ohledně rozhodčí doložky, zdali zaměstnavatel může vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?? Děkuji předem za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Uzavření pracovní smlouvy

  Dobrý den, měl bych na Vás takovou prosbu. Zaměstnávám již dlouho dobu paní, ale pracovní smlouva je již zastaralá a patrně neobsahuje veškeré náležitosti, tak jsem se rozhodl, že ...

   

 • Tablet a reklamace

  Dobrý den mám na vás velkou prosbu potřebovala bych poradit. ve společnosti alza.cz jsem v prosinci koupili tablet který po cca 14 dnech přestal nabíjet, když jsme ho odnesli do pr...

   

 • Právní zastoupení

  Dobrý den, chtěla bych se vás zeptat, zda je možné zastoupit bratra v Občansko právním sporu - týká se to vypořádání majetku. Děkuji s pozdravem
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Je možné zpívat československou hymnu?

  Dobrý večer, budeme mít v našem městě významné výročí při kterém žáci ZŠ zazpívají hymnu. V tuto chvíli řeší, zda je možné zazpívat československou hymnu. Tedy jak část Kde domov m...

   

 • Extremismus ve společnosti

  dobrý den, měl bych poněkud zvláštní dotaz, takže nevím, zda mi budete schopni odpovědět, přesto to zkusím. Můj "problém" se týká narůstajícího extremismu ve společnosti, konkrétně...

   

 • Povinnost pracovního oděvu stanoveného zaměstnavatelem

  Dobrý den, zajímalo by mě, zda může zaměstnavatel nařídit, jaké nosit oblečení, když ho neposkytuje ani na něj nepřiplácí. Požaduje, abychom nosili černé kalhoty a černé plné boty,...

   

 • Platba v drobných

  Dobrý den, dnes večer se mi stala událost která se mi hrubě nelíbila a rád bych se zeptal jestli je z právního hlediska vůbec přijatelná, přesně v 21:00 jsem šel spolu s 2ma svědky...

   

Reklama