Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod zaměstnance

Povinnosti zaměstnavatelů související s uplatněním žádosti jejich zaměstnance o přiznání důchodu

 

Zákon č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 585/2006 Sb. účinném od 1. 1. 2007, v ust. § 82 odst. 1 stanoví, že žádost o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany OSSZ, v Praze  PSSZ, v Brně MSSZ Brno (dále jen OSSZ).

Žádost se podává na předepsaném tiskopisu, který s občanem sepisuje OSSZ příslušná podle místa jeho trvalého pobytu. Po vyplnění nezbytných údajů sdělených občanem je následně nutno (v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.), aby zaměstnavatel na výzvu OSSZ do 8 dnů písemně potvrdil některé skutečnosti nezbytné pro rozhodnutí o nároku na důchod a jeho výplatu. Od 1. 1. 2010 se jedná o tyto údaje:

-    zda zaměstnavatel provádí z příjmu žadatele o dávku důchodového pojištění srážky na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkursu, nebo dohody o srážkách z příjmu uzavřené podle občanského zákoníku, označení toho, kdo toto rozhodnutí vydal, a číslo jednací tohoto rozhodnutí, a jde-li o srážky na výživné, zda se jedná o běžné nebo dlužné výživné a jaká je jeho výše,

-    zda trvá pracovněprávní vztah žadatele o starobní důchod ke dni, od něhož občan žádá o přiznání tohoto důchodu,

-    na jakou dobu byl sjednán pracovněprávní vztah žadatele, je-li podmínkou výplaty starobního důchodu sjednání pracovněprávního vztahu na dobu určitou (důchody přiznané před rokem 2010),

-    zda k datu požadovaného přiznání výplaty důchodu (nebo po tomto datu) trvá u zaměstnance období prvních 14 kalendářních dnů (v letech 2011 až 2013 období prvních 21 kalendářních dnů) dočasné pracovní neschopnosti (karantény), při níž zaměstnanci náleží náhrada mzdy, platu nebo odměny, popř. snížený plat (snížená odměna).

I když pro tento účel nevyžaduje zákon předepsaný tiskopis, ČSSZ pro usnadnění činnosti zaměstnavatelů připravila vzor potvrzení, na němž zaměstnavatelé mohou požadované údaje jednotným způsobem vyplňovat (příloha č. 1).

Je-li požadováno zpětné přiznání důchodu (včetně jeho výplaty) od data spadajícího do období roku 2009, je třeba sdělit, zda v období od data přiznání do konce roku 2009 byl žadatel zaměstnán v pracovněprávním vztahu a na jakou dobu byl tento vztah sjednán (pro tento účel je možno využít vzor potvrzení v příloze č. 2).

Je-li požadováno zpětné přiznání důchodu od data spadajícího do období před rokem 2009, je třeba kromě údajů o charakteru pracovněprávního vztahu a délce jeho trvání v období do konce roku 2009 vykazovat i údaje o čerpání dávek nemocenského pojištění (pro tento účel je možno využít vzor potvrzení v příloze č. 3).

V této souvislosti lze doporučit, aby zaměstnavatel, který je seznámen s úmyslem zaměstnance podat žádost o přiznání starobního důchodu nečekal na výzvu OSSZ, ale sám již tohoto zaměstnance vyplněným potvrzením předem vybavil. Jde-li o žádost o vdovský/vdovecký důchod, platí totéž; postačí však vyplnit pouze oddíl 1. týkající se exekučních srážek. Tímto postupem zaměstnavatel přispěje ke zjednodušení i zkrácení vlastního řízení o přiznání důchodu.

Jde-li o žádost o invalidní (plný/částečný invalidní) důchod, není vhodné zaměstnance tímto potvrzením předem vybavovat, neboť OSSZ jej vyžaduje pouze v případě, že žadatel je uznán invalidním.

 

 

 

 

Příloha č. 1

Potvrzení zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění

 

V souvislosti s uplatněním žádosti p./pí. ………………………………………………………, r. č. ……………………… o přiznání ………………………………………………… důchodu s požadovaným datem přiznání výplaty dávky od ……………………………… potvrzujeme:

 

 1. Z příjmu žadatele/ky o dávku důchodového pojištění jsou – nejsou*) prováděny srážky na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkursu nebo dohody o srážkách z příjmu uzavřené podle občanského zákoníku.

 

Rozhodnutí vydal ………………………………………………………..……………………………………………………… pod číslem jednacím ……………………….……………… .

Jedná se – nejedná se*) o přednostní pohledávku.

 

Jde-li o srážky na výživné, běžné výživné činí Kč: ………………………………,

dlužné výživné činí Kč: ………………………… .

 

 1. Výdělečná činnost výše jmenovaného/é  trvá – skončí – skončila*) dne ……………………………………..

 

 1. Je-li podávána žádost o invalidní nebo starobní důchod, uvádí se údaje o období prvních 14ti kalendářních dnů (v letech 2011 až 2013 o období prvních 21ti kalendářních dnů) dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, za které náleží (ve smyslu ust. § 192 zákoníku práce) náhrada mzdy, platu nebo odměny nebo snížený plat (snížená odměna), a které trvalo (trvá) ke dni (po dni), od něhož je požadována výplata důchodu. Přichází-li u zpětného přiznání důchodu v úvahu více takových období, uvedou se všechna. Je–li žádost sepisována s časovým předstihem, je zaměstnavatel (v souladu s ust. § 35a odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) povinen případnou dočasnou pracovní neschopnost vzniklou následně (po odeslání tohoto potvrzení), která trvá k požadovanému datu přiznání výplaty dávky, nahlásit plátci důchodu dodatečně, a to do 8 dnů ode dne, kdy se dozví o jejím vzniku.  

Dočasná pracovní neschopnost (karanténa) trvala k požadovanému datu přiznání výplaty důchodu (nebo po tomto datu) v období

od: ……………………. do: .…………………

od: ……………………. do: .…………………

od: ……………………. do: .…………………**)

 

K datu vystavení tohoto potvrzení žadatel je – není*) v dočasné pracovní neschopnosti, která

vznikla dne ………………………

 

 1. Vyplňuje se (a ELDP se odesílá) jen, je-li potvrzení vyhotovováno na základě výzvy příslušné OSSZ. Vystavuje-li  zaměstnavatel potvrzení bez této výzvy (pouze na žádost zaměstnance), bod 4. se nevyplňuje a ELDP se odesílá až poté, co je sepsání žádosti potvrzeno příslušnou OSSZ, popř. ve lhůtě stanovené v ust. § 38 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění (za uplynulý kalendářní rok).

 

Poslední ELDP za dobu od ……………………………. do …………………………… připojen – odeslán*) elektronicky dne …………………………. .

 

V …………………………………. dne ………………………….

…………………………………………..……………………

Razítko zaměstnavatele a podpis (tel. číslo)

 

Potvrzení OSSZ o sepsání žádosti o důchod***):

 

¨  žádáme zaslat             -        poštou                                                 ¨

-        prostřednictvím zaměstnance                 ¨

¨  nežádáme.

 

Nepřichází-li u některého bodu vyplnění v úvahu, uvede se: „odpadá“.

 

 

*) Nehodící se škrtněte.

**) Přichází-li v případě požadavku na zpětné přiznání důchodu v úvahu více období, za které byla vyplácena náhrada mzdy ve

smyslu ust. § 192 zákoníku práce, použije se v případě nedostatku prostoru zvláštní příloha.

***) Označte křížkem.

 

Příloha č. 2

Potvrzení zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění

(tento tiskopis se použije v případě, že je žádáno o zpětné přiznání důchodu od data spadajícího do období roku 2009)

 

V souvislosti s uplatněním žádosti p./pí. ………………………………………………………, r. č. ……………………… o přiznání …………………………………………………. důchodu s požadovaným datem přiznání výplaty dávky od ……………………………… potvrzujeme:

 

 1. Z příjmu žadatele/ky o dávku důchodového pojištění jsou – nejsou*) prováděny srážky na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkursu nebo dohody o srážkách z příjmu uzavřené podle občanského zákoníku.

 

Rozhodnutí vydal ………………………………………………………..……………………………………. pod číslem jednacím ……………………….……………… .

 

Jedná se – nejedná se*) o přednostní pohledávku.

 

Jde-li o srážky na výživné, běžné výživné činní Kč …………………………………,

dlužné výživné činí Kč …………………………………….

 

 1. Výdělečná činnost výše jmenovaného/é  trvá – skončí – skončila*) dne ……………………………………..

V období ode dne, od něhož je požadována výplata starobního důchodu, do konce roku 2009 výše jmenovaný/á vykonával – nevykonával*) výdělečnou činnost. Výdělečná činnost byla – nebyla*) v tomto období vykonávána v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti. Pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti) je/byl ode dne, od něhož je požadováno přiznání výplaty starobního důchodu, sjednán na dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku, tj. na dobu od ……………………………… do ………………………………… .

 

Pracovněprávní vztah není/nebylo možno podle zvláštních právních předpisů, tj. podle ………………………………………………………………………………………….…… na dobu určitou sjednat.

 

 1. Je-li podávána žádost o plný (částečný) invalidní nebo starobní důchod, uvádí se údaje o období prvních 14ti kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, za které náleží (ve smyslu ust. § 192 zákoníku práce) náhrada mzdy (platu atd.) a které trvalo (trvá) ke dni (po dni), od něhož je požadována výplata důchodu. Přichází-li u zpětného přiznání důchodu v úvahu více takových období, uvedou se všechna.  

 

Dočasná pracovní neschopnost (karanténa) trvala k požadovanému datu přiznání výplaty důchodu (nebo po tomto datu) v období

od: ……………………. do: .…………………

od: ……………………. do: .…………………

od: ……………………. do: .…………………**)

 

K datu vystavení tohoto potvrzení žadatel je – není*) v dočasné pracovní neschopnosti, která

vznikla dne ………………………

 

 1. Vyplňuje se (a ELDP se odesílá) jen, je-li potvrzení vyhotovováno na základě výzvy příslušné OSSZ. Vystavuje-li  zaměstnavatel potvrzení bez této výzvy (pouze na žádost zaměstnance), bod 4. se nevyplňuje a ELDP se odesílá až poté, co je sepsání žádosti potvrzeno příslušnou OSSZ, popř. ve lhůtě stanovené v ust. § 38 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění (za uplynulý kalendářní rok).

 

Poslední ELDP za dobu od ……………………………. do ……………………………. připojen – odeslán*) elektronicky dne …………………………. .

 

V …………………………………. dne ………………………….

…………………………………………..……………………

Razítko zaměstnavatele a podpis (tel. číslo)

 

Potvrzení OSSZ o sepsání žádosti o důchod***):

 

¨  žádáme zaslat             -        poštou                                                 ¨

-        prostřednictvím zaměstnance                 ¨

¨  nežádáme.

 

Nepřichází-li u některého bodu vyplnění v úvahu, uvede se: „odpadá“.

 

 

*) Nehodící se škrtněte.

**) Přichází-li v případě požadavku na zpětné přiznání důchodu v úvahu více období, za které byla vyplácena náhrada mzdy ve

smyslu ust. § 192 zákoníku práce, použije se v případě nedostatku prostoru zvláštní příloha.

***) Označte křížkem.

Příloha č. 3

Potvrzení zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění

(tento tiskopis se použije v případě, že je žádáno o zpětné přiznání důchodu před 1. 1. 2009

nebo v případě, že zaměstnavatel vyplácel v souladu s ust. § 168 zákona č. 187/2006 Sb. nemocenské i v roce 2009)

 

V souvislosti s uplatněním žádosti p./pí. ………………………………………………………, r. č. ……………………… o přiznání ………………………………………………… důchodu s požadovaným datem přiznání výplaty dávky od …………..………………… potvrzujeme:

 

 1. Z příjmu žadatele/ky o dávku důchodového pojištění jsou – nejsou*) prováděny srážky na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkursu nebo dohody o srážkách z příjmu uzavřené podle občanského zákoníku.

 

Rozhodnutí vydal ………………………………………………………..……………………………………. pod číslem jednacím ……………………….……………… .

 

Jedná se – nejedná se*) o přednostní pohledávku.

 

Jde-li o srážky na výživné, běžné výživné činní Kč ………………………………, dlužné výživné činí Kč ………………………… .

 

 1. Výdělečná činnost výše jmenovaného/é  trvá – skončí – skončila*) dne …………………………………….

V období ode dne, od něhož je požadována výplata starobního důchodu, do konce roku 2009 výše jmenovaný/á vykonával – nevykonával*) výdělečnou činnost. Výdělečná činnost byla – nebyla*) v tomto období vykonávána v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti. Pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti) je/byl ode dne, od něhož je požadováno přiznání výplaty starobního důchodu, sjednán na dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku, tj. na dobu od ……………………………… do ………………………………… .

 

Pracovněprávní vztah není/nebylo možno podle zvláštních právních předpisů, tj. podle …………………………………………………………………………………………… na dobu určitou sjednat.

 

 1. Je-li podávána žádost o plný (částečný) invalidní nebo starobní důchod, uvedou se údaje o datu vzniku dočasné pracovní neschopnosti a době pobírání nemocenského, a to počínaje údaji o nemocenském vypláceném ke dni, od něhož je požadována výplata důchodu. Nevyplňují organizace, které neprovádějí nemocenské pojištění svých zaměstnanců. 

 

Jednoroční podpůrčí doba skončila dne …………………….

Nemocenské zastaveno od ……………………

 

Nemocenské vypláceno od: ……………………. do: .…………………

Nemocenské vypláceno od: ……………………. do: .…………………

 

K datu vystavení tohoto potvrzení žadatel je – není*) v dočasné pracovní neschopnosti, která

vznikla dne ………………………***)

 

 1. Vyplňuje se (a ELDP se odesílá) jen, je-li potvrzení vyhotovováno na základě výzvy příslušné OSSZ. Vystavuje-li  zaměstnavatel potvrzení bez této výzvy (pouze na žádost zaměstnance), bod 4. se nevyplňuje a ELDP se odesílá až poté, co je sepsání žádosti potvrzeno příslušnou OSSZ, popř. ve lhůtě stanovené v ust. § 38 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění (za uplynulý kalendářní rok).

 

Poslední ELDP za dobu od ……………………………. do …………………………… připojen – odeslán*) elektronicky dne …………………………. .

 

V …………………………………. dne ………………………….

 

…………………………………………..……………………

Razítko zaměstnavatele a podpis (tel. číslo)

 

Potvrzení OSSZ o sepsání žádosti o důchod**):

 

¨  žádáme zaslat          -           poštou                                                 ¨

-          prostřednictvím zaměstnance                 ¨

¨  nežádáme.

 

Nepřichází-li u některého bodu vyplnění v úvahu, uvede se: „odpadá“.

 


 

 

*) Nehodící se škrtněte.

**) Označte křížkem.

***) Údaje o období(ch) prvních 14ti kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, která případně vznikla v roce 2009 a později je třeba uvést na druhé straně tohoto potvrzení.

 

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

 • Výpovědní doba

  Dobrý den, manželovi oznamili v práci, že cela firma končí k 31.1.2013. Zatial im nedali žiadne vypovede. Vieme, že ma narok na 3 odstupne platy, pretože je vo firme 5 rokov. Ale m...

   

 • Překročení 300 hodin u dohody o provedení práce

  Dobrý den, zaměstnávám ve svém obchodě prodavačku na dohodu o provedení práce, ale až nyní jsem zjistil, že u mě tento rok odpracovala cca 470 hodin. Slyšel jsem o tom, že dohoda o...

   

 • 14 denní lhůta na vrácení zboží

  Dobrý den, v obchodních podmínkách internetového obchodu je uvedeno, že: Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká u osobního odběru až v okamžiku převzetí zboží. Z...

   

 • Zrušení sídla

  Dobrý den , vám přeji , chtěl bych se dovědět jak dále má postupovat v tomto problému .Na mém d rodinném domku bylo uvedeno sídlo společnosti s.r.o. kterou vlastil můj syn , syn tu...

   

 • Podpis různých dokumentů

  Dobrý den, zajímalo by mne, jestli je právně rozdíl v podpisu dokumentu modrou nebo černou propiskou(smlouvy, daňového přiznání...). Je mi tvrzeno, že dokumenty se mají podepisovat...

   

 • Volební období starosty

  Dobrý den. Zajímá mě kolik volebních období může být stále stejný starosta. Domnívám se ,že byla změna zákona ( z neomezené doby na dvě čtyřleté období). Je tomu tak nebo ne ? Děku...

   

 • Pozdržování zápočtového listu

  Dobrý den, velice rád bych Vás požádal o radu. Včera semnou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr dohodou. K dohodě jsme podepsali protokol o předání věcí a služebního vozidla. Dne...

   

 • Okamžitá výpověď ve výpovědní lhůtě

  Dobrý den, rád bych se zeptal na následující.Pracoval jsem ve firmě 4 roky (2008-2013). Vždy na dobu určitou 1 roku. Jelikož zákon neumožňoval neustále obnovovat tuto smlouvu na do...

   

 • Propadnutý dárkový poukaz

  Dobrý den, dostala jsem od přítele dárkový poukaz na kosmetcké ošetření pleti (regulérně zakoupený v kosmetickém salonu). Bohužel jsem si nechala poukaz propadnout k 30.5.2013. Je ...

   

 • Pohledavka v insolvenčním řízení

  Dobry den, je mozne se jako veritel prihlasit se svoji pohledavkou , kdyz uz bylo dluznikovi schvaleno oddluzeni? Dekuji za odpoved
  Odpověď:
  Vážená paní,
  ne...

   

 • VŠ titul - od kdy lze používat

  Dobrý den, od kdy má absolvent VŠ právo používat titul? Je to od data kdy ukončil poslední část státní závěrečné zkoušky, od data, kdy děkan podepíše protokol o SZZ nebo od data kd...

   

 • Katastrální úřad pro Ústecký kraj - hrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení...

  Dobrý den, mám dotaz,co se týče hrazení či nehrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení preventivní prohlídky? Bude mu hrazeno cestovné, resp. lístky na městskou hromad...

   

 • Placení výživného

  Dobrý den,poznal jsem slečnu a oba jsme se domluvili na nezávazném sexu. U jistila mě,že bere antikoncepci,tak jsem souhlasil. Teď přišla s tím,že je těhotná.. Chci se zeptat,jestl...

   

 • Poškození bankovek

  Dobrý den , měl bych na vás dotaz nikde se nemůžu dočíst a při tom vím že to tak je . Že úmyslné znehodnocení bankovek či mincí je trestně z odpovědno . Rád bych věděl jaký je to p...

   

 • Práce na dohodu.

  Dobrý den, mám dotaz jak je to s příplatkem za odpolední a Soboty ,Neděle, když pracuji na dohodu. Dělám jen 10 dnů v měsíci a žádnou raní směnu. Dále jsem se dočetl že můžu odprac...

   

 • Psaní omluvenek po dosažení zletilosti

  Dobrý den, studuji na gymnáziu 3.ročník, jsem plnoletá, ale od třídního učitele jsem se dozvěděla, že omluvenky mi mohou psát pouze rodiče. Nechápu proč, když už nejsou mými zákonn...

   

 • Do kdy je třeba zaslat zaměstnavateli neschopenka

  Dobrý den, do kdy jsem povinna zaslat zaměstnavateli neschopenku?
  Odpověď:
  Vážená paní,
  neschopenku je nutné doručit zaměstnavateli zásadně neprodleně, res...

   

 • Prodej rodinného domu a znalecký posudek

  Dobrý den, je potřeba při prodeji rodinného domu pořizovat znalecký posudek?
  Odpověď:
  Vážený pane,
  jelikož neuvádíte bližší informace, tak odpověď bude reag...

   

 • Ústně půjčené peníze od příbuzného a jejich splatnost.

  Dobrý den, v lednu 2013 jsem si od sestřina manžela půjčila 10 tisíc korun. Domluvili jsme se ústně, že mu peníze vrátím v říjnu. Mezitím on od sestry odešel, budou se rozvádět. Te...

   

 • Bezplatná právní poradna Louny

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli je v Lounech nebo v okolí bezplatná právní poradna? Děkuji za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,
  nemáme informaci o tom, že by...

   

 • Bezplatná právní poradna či právník v okolí Kadaně a Chomutova

  Dobrý den,chtěl jsem se zepta zda-li v okolí Kadaně a Chomutova je bezplaný právník či poradna. A pokud ano, jak taková porada s právníkem trvá. Je mi známo, že zadarmo trvá porada...

   

 • Majitel vs. jednatel u spol. s.r.o.

  Dobrý den, představme si modelový příklad. Firma s.r.o. má jednoho 100% majitele a jednoho jednatele. Majitel a jednatel je každý jiná osoba. Zajímalo by mě co hrozí majiteli firmy...

   

 • Může zaměstnavatel vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?

  Dobrý den, mám dotaz ohledně rozhodčí doložky, zdali zaměstnavatel může vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?? Děkuji předem za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Uzavření pracovní smlouvy

  Dobrý den, měl bych na Vás takovou prosbu. Zaměstnávám již dlouho dobu paní, ale pracovní smlouva je již zastaralá a patrně neobsahuje veškeré náležitosti, tak jsem se rozhodl, že ...

   

 • Tablet a reklamace

  Dobrý den mám na vás velkou prosbu potřebovala bych poradit. ve společnosti alza.cz jsem v prosinci koupili tablet který po cca 14 dnech přestal nabíjet, když jsme ho odnesli do pr...

   

 • Právní zastoupení

  Dobrý den, chtěla bych se vás zeptat, zda je možné zastoupit bratra v Občansko právním sporu - týká se to vypořádání majetku. Děkuji s pozdravem
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Je možné zpívat československou hymnu?

  Dobrý večer, budeme mít v našem městě významné výročí při kterém žáci ZŠ zazpívají hymnu. V tuto chvíli řeší, zda je možné zazpívat československou hymnu. Tedy jak část Kde domov m...

   

 • Extremismus ve společnosti

  dobrý den, měl bych poněkud zvláštní dotaz, takže nevím, zda mi budete schopni odpovědět, přesto to zkusím. Můj "problém" se týká narůstajícího extremismu ve společnosti, konkrétně...

   

 • Povinnost pracovního oděvu stanoveného zaměstnavatelem

  Dobrý den, zajímalo by mě, zda může zaměstnavatel nařídit, jaké nosit oblečení, když ho neposkytuje ani na něj nepřiplácí. Požaduje, abychom nosili černé kalhoty a černé plné boty,...

   

 • Platba v drobných

  Dobrý den, dnes večer se mi stala událost která se mi hrubě nelíbila a rád bych se zeptal jestli je z právního hlediska vůbec přijatelná, přesně v 21:00 jsem šel spolu s 2ma svědky...

   

Reklama