Konkurenční doložka

on .

Níže uvedeného dne uzavřeli
_________________________

_________________________
(dále jen „zaměstnavatel“)
a
_________________________

_________________________
(dále jen „zaměstnanec“)

tuto

KONKURENČNÍ DOLOŽKU
podle § 310 zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce)

I. Předmět dohody


Využití informací a znalostí získaných zaměstnancem v zaměstnání u zaměstnavatele by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit činnost. Zaměstnanec se proto v souladu s ustanovením § 310 zákoníku práce zavazuje, že po dobu jednoho roku po skončení pracovního poměru se zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu.

II. Peněžité vyrovnání


Nárok na peněžité vyrovnání se řídí zejména ustanovením § 310 odst. 1 zákoníku práce.

III. Smluvní pokuta


Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že v případě porušení tohoto závazku zaplatí zaměstnanec zaměstnavateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých). Zaplacením smluvní pokuty závazek zaměstnance vyplývající z této dohody zaniká.

IV. Závěrečná ustanovení


Zaměstnavatel může od této dohody odstoupit kdykoliv po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.

Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.

 

V …………………dne …………………


………………………………………..                                    ………………………………………..

 

www.pravni-rady.eu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama